دوشنبه, 27 شهریور 1396 - 09:27
جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

فاطمه پازوکی
دوشنبه, 27 شهریور 1396 - 09:27
جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

فاطمه پازوکی
دوشنبه, 20 شهریور 1396 - 09:26
کتابخانه‌های دانشگاهی و حافظه سازمانی

کتابخانه‌های دانشگاهی و حافظه سازمانی

حمید رضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 06 شهریور 1396 - 09:52
وجه صنفی کار علمی

وجه صنفی کار علمی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 30 مرداد 1396 - 11:05
صنف دارد کم کم از راه می رسد

صنف دارد کم کم از راه می رسد

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 مرداد 1396 - 08:53
سازماندهی منابع و چالش در سه جبهه: بازار، آموزش، حرفه

سازماندهی منابع و چالش در سه جبهه: بازار، آموزش، حرفه

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 مرداد 1396 - 10:30
چالش ارتقاء سطح دانش کارشناسان سازماندهی دانش

چالش ارتقاء سطح دانش کارشناسان سازماندهی دانش

ملیحه درخوش
دوشنبه, 26 تیر 1396 - 05:56
حقوق زوال‌ناپذیر خوانندگان

حقوق زوال‌ناپذیر خوانندگان

دکتر یزدان منصوریان
رویدادهای پیش رو