دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 - 11:48
RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

 ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - 13:11
 رقیبی جدی برای Web of Science  و Scopus Dimensions ابزاری جدید برای ارزیابیهای پژوهشی و تحلیل استنادی:

رقیبی جدی برای Web of Science  و Scopus

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 - 11:48
RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

 ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 - 15:59
آموزش آموزش دهندگان

آموزش آموزش دهندگان

 سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 - 11:26
نظارت را جایگزین تمرکز کنیم

نظارت را جایگزین تمرکز کنیم

 سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 20 فروردين 1397 - 11:27
معرکه‌گیریهای هدفمند برای فضا سازی علیه ایران

معرکه‌گیریهای هدفمند برای فضا سازی علیه ایران

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 28 اسفند 1396 - 20:57
ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

سید ابراهیم عمرانی
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو