دوشنبه, 12 آذر 1397 - 14:03
کتابخانه ها را به خانه‌های روستا می‌بریم به بهانه نشست کتابخانه های روستایی غرب کشور در مهاباد

کتابخانه ها را به خانه‌های روستا می‌بریم

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 25 تیر 1397 - 11:18
اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد حرمت امامزاده را متولی نگاه می‌دارد

اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 11 تیر 1397 - 14:12
آموز شهای مهارتی در نظام برنامه‌ریزی دولت و وزارت علوم

آموز شهای مهارتی در نظام برنامه‌ریزی دولت و وزارت علوم

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 28 خرداد 1397 - 10:20
اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

الهه حسینی
دوشنبه, 21 خرداد 1397 - 09:54
سال اول کارشناسی و آئین نامه ارتقاء

سال اول کارشناسی و آئین نامه ارتقاء

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 14 خرداد 1397 - 15:30
روزنوشت‌های کتابداران سنگ بنای تاریخ زنده رشته

روزنوشت‌های کتابداران سنگ بنای تاریخ زنده رشته

محسن حاجی زین‌العابدینی 
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - 13:11
 رقیبی جدی برای Web of Science  و Scopus Dimensions ابزاری جدید برای ارزیابیهای پژوهشی و تحلیل استنادی:

رقیبی جدی برای Web of Science  و Scopus

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 - 11:48
RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

RA21 پروژه ای جدید برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

 ابراهیم عمرانی