شنبه, 18 شهریور 1396 - 13:01
معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی قسمت چهارم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
جمعه, 21 مهر 1396 - 13:28
معرفی کتاب استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران قسمت هشتم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
چهارشنبه, 12 مهر 1396 - 13:52
معرفی کتاب حفاظت در کتابخانه های دیجیتال قسمت هفتم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب حفاظت در کتابخانه های دیجیتال

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
شنبه, 01 مهر 1396 - 20:23
معرفی کتاب مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی قسمت ششم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
یکشنبه, 26 شهریور 1396 - 15:27
معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها قسمت پنجم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب شبکه های اجتماعی٬تاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
شنبه, 18 شهریور 1396 - 13:01
معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی قسمت چهارم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
یکشنبه, 12 شهریور 1396 - 15:19
معرفی کتاب فراداده ها٬ موتورهای کاوش و میانکنش پذیری آنها قسمت سوم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب فراداده ها٬ موتورهای کاوش و میانکنش پذیری آنها

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:50
معرفی کتاب مرجع شناسی عمومی لاتین قسمت دوم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب مرجع شناسی عمومی لاتین

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:30
معرفی کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای قسمت اول برنامه با کتاب کتابداران

معرفی کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
رویدادهای پیش رو