عضویت کتابدار ایرانی در «کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا»

 فاطمه پازوکی، در گفتگو با لیزنا، گفت: کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا حدود یک ماه پیش برای اعلام همکاری (به صورت دورکاری) با این کمیته فراخوان داد. پس از ارسال مدارک، هفتۀ گذشته اسامی افراد انتخاب شده، شامل اینجانب و سه نفر دیگر (از کشورهای انگلستان، آلمان و هندوستان) اعلام شد.

کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا شامل دو نوع همکار است؛ افرادی که ملزم به شرکت در تمام جلسات هستند و افرادی که می توانند از راه دور با این کمیته همکاری کنند. مدت همکاری «دو سال» (تا سال 2020) است و یک دوره دوسالۀ دیگر قابل تمدید خواهد بود.

دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا، دربارۀ شیوۀ همکاری با این کمیته گفت: فرایند همکاری به این شکل است که افراد پس از تأیید نهایی و تکمیل اطلاعات، عضو سامانۀ مربوطه با عنوان «بستۀ خوش آمدگویی (Welcome Kit)» می شوند و طی آن اطلاعات پایه و آموزشهای لازم برای همکاری با این کمیته را کسب می کنند. سپس در طرح‌ها، فرایندها و روندهای کاری کمیتۀ مربوطه همکاری خواهند کرد.

نخستین کارسپاری به اعضای این کمیته، اعلام نظر در مورد پیش نویس استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان و نوجوانان است که ویرایش جدیدی از نسخۀ قبلی آن محسوب می شود. پس تأیید نهایی (طبق الزام به رعایت محرمانگی) افراد می توانند منابع را به صورت دست اول، در اختیار کشورهای عضو قرار دهند.

کمیته کتابخانه‌های عمومی ایفلا سال گذشته جایزۀ فعالترین کمیته ایفلا را کسب کرده است. رئیس این کمیته Jan Richards، دبیر این کمیته Anette Mjoberg و هماهنگ کنندگان این کمیته Annie Dourlent  و  Jane Wee هستند.