گزارش تصویری حضور رییس ایفلا در دانشگاه الزهرا (س)

 

به گزارش لیزنا، پرز سالمرون به دعوت کتابخانه ملی ایران به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی در ایران حضور دارد.