دوشنبه, 27 خرداد 1398 - 09:52
ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 15 مرداد 1397 - 10:32
چرا نمی نویسیم؟  400 مین سخن هفته لیزنا

چرا نمی نویسیم؟ 400 مین سخن هفته لیزنا

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 مرداد 1397 - 15:39
گزارش گونه ای از کنگره چهارم

گزارش گونه ای از کنگره چهارم

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 25 تیر 1397 - 11:18
اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد حرمت امامزاده را متولی نگاه می‌دارد

اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 11 تیر 1397 - 14:12
آموز شهای مهارتی در نظام برنامه‌ریزی دولت و وزارت علوم

آموز شهای مهارتی در نظام برنامه‌ریزی دولت و وزارت علوم

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 28 خرداد 1397 - 10:20
اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

الهه حسینی