شانزدهمین جلسه هیات مدیره  انجمن ارتقای كتابخانه های عمومی ایران برگزار شد

به گزارش لیزنا،روز چهارشنبه : ١٨/١٠/١٣٩٨ با میزبانی اداره كل كتابخانه های عمومی استان قزوین در دانشگاه بین المللی و با حضور دكتر محمد حسن زاده، دكتر احمد شعبانی، دكتر عاطفه زارعی، دكتر روح الله منوچهری، دكتر منصور كوهی رستمی، محمدرضا شكاری، دكتر فاطمه محمدبیگی و خانم احمدی جلسه شانزدهم هیات مدیره  انجمن ارتقای كتابخانه های عمومی ایران برگزار شد

برخی موضوعات مطروحه و مصوبات  در این جلسه به شرح زیر است:

 1بررسی و جمع بندی زمینه های همكاری با سازمان های مرتبط از جمله نهاد كتابخانه های عمومی كشور

 2 تایید انتشار خبرنامه انجمن تا پایان دی ماه

3 تعیین خدمات انجمن به اعضای حقیقی و حقوقی انجمن

 4ایجاد كارگروه تولید محتوا و فضای مجازی با هدف توسعه ارتباطات با نهادهای ملی از جمله وزارت ارشاد

 5 بررسی و آغاز اقدامات انجام شده در خصوص كتابخانه مروج سلامت 

6  تعیین دکتر عاطفه زارعی به عنوان دبیر انجمن

٧. تایید انتصاب دکتر سید تقی کمالی سردبیر و مشاور محتوایی سازمان صدا و سیما، به عنوان مشاور رییس انجمن