فرهنگ، بستر اصلی توسعه است

 به گزارش لیزنا،  در اين گردهمايي كه شخصيت هاي فرهنگي نيز حضور داشتند، دكتر صالحي ضمن برشمردن كاركردهاي فرهنگ در جامعه، بيان داشت: بستر اصلي توسعه بايد فرهنگ باشد كه متأسفانه در بيشتر موارد اقتصاد را بستر اصلي توسعه لحاظ كرده اند.

 

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي  ادامه داد: سرعت تحولات فرهنگي در ايران بسيار بالاست و جامعه ايران در مسير تحولات فرهنگي و اجتماعي متغييري قرار دارد.

 

وي ادامه داد: دليل سرعت بالاي تغييرات در جامعه اين است كه ما اكنون در يك جامعه شبكه اي قرار داريم و كل جامعه تحت تأثير ارتباطات رسانه اي به ويژه شبكه هاي اجتماعي قرار دارد. صالحي در بخش ديگري از سخنان خود با ارائه آماري از تعداد جمعيت جوان كشور اضافه كرد: در ايران ما با جمعيت انبوه جوانان مواجه هستيم كه اين مسئله خود يك فرصت مناسب است اما آسيب هايي را نيز دربردارد. وي افزود: در گذشته يك عده خاص از تغييرات جديد اطلاع داشتند و رسانه ها قدرت تأثيرگذاري و اطلاع بخشي زياد، نظير آنچه كه اكنون شاهد ان هستيم نداشتند. اما اكنون با وجود جامعه شبكه اي همه مردم در هر مكاني كه باشند، مي توانند به جديدترين اخبار و نوآوري هاي اجتماعي و فرهنگي دسترسي پيدا كنند و اين مسئله نه تنها سرعت تحولات را چند برابر كرده است، بلكه قدرت تحليل دقيق را نيز از جامعه شناسان گرفته و اكنون به جرأت مي توان گفت جامعه شناسان ما از تحليل دقيق جامعه و پيش بيني آينده آن باز مانده اند.

 

دكتر صالحي در ادامه سخنان خود با مطرح كردن بحث وجود دوگانگي در جامعه ايراني، تصريح كرد: در ايران ما داراي دو فرهنگ رسمي و غير رسمي هستيم و در بسياري از موارد فرهنگ غير رسمي و دامنه نفوذ آن از فرهنگ غير رسمي پيشي گرفته است كه خود نيازمند مطالعه دقيق است. وي با مطرح كردن سوألي در حيطه فرهنگي بيان داشت: اكنون آيا جهت گيري و جهت تغييرات كشور به سمت فرهنگ رسمي است يا غير رسمي؟ اين مسئله همان دوئاليسم يا دوگانگي فرهنگي است كه بايد مورد توجه سياستگذاران فرهنگ كشور باشد.

 

اين عضو هيأت علمي دانشگاه در ادامه با برشمردن گروه ها و مؤلفه هاي تأثيرگذار بر رفتار و فرهنگ جوانان و نوجوانان گفت: مركز آموزشي "سما" بايد ببيند كه تاكنون چه تأثيري توانسته بر منش فرهنگي دانش آموزان خود بگذارد و در رقابت با ساير گروه ها و مراجع تأثيرگذار موفق بوده است يا خير.

 

 دكتر صالحي تصريح كرد: بر طبق يافته هاي جامعه شناسان در عصر حاضر، خانواده ها كمترين تأثير را بر نوجوانان مي گذارند و نهادهاي آموزشي مانند آموزش و پرورش نيز قبل از نهاد خانواده قرار دارند كه نشان دهنده تأثيرگذاري حداقلي اين دو نهاد است و بايد اين مسئله توسط مراكز علمي مانند "سما" مورد تحليل و آسيب شناسي واقع شود.

 

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه گفت: متأسفانه ما در الويت بندي نيازهاي جامعه دچار يك خطاي تحليلي هستيم و مسائل اقتصادي و مادي را در بستر توسعه قرار داده ايم كه نتيجه آن به وجود آمدن رذايل اخلاقي در جامعه مي شود. اگر ما بتوانم فرهنگ را به عنوان مهم ترين ركن توسعه و پايه و اساس توسعه لحاظ كنيم خيلي از مشكلات موجود فعلي در جامعه كه ناشي از نگرش مادي گرايانه و فرهنگ ستيزانه است، برطرف مي شود و منافع فردي بر منافع جمعي رجحان پيدا نمي كند. دكتر صالحي در پايان سخنان خودانسجام بخشي، هويت بخشي، شخصيت آفريني و سازگاري را از كاركردهاي فرهنگ برشمرد و داشتن متدولوژي، مسئله شناسي، آسيب شناسي فرهنگي، الويت شناسي، نياز شناسي فرهنگي، توليد فرهنگي و مصرف فرهنگي را براي رسيدن به توسعه فرهنگي لازم و ضروري برشمرد.

 

شايان ذكر است، پنجمين گردهمايي معاونان، مديران و كارشناسان فرهنگي سازمان سما صبح امروز پنجشنبه  13 آذر 1393 و روز گذشته به منظور بررسي و آسيب شناسي فرهنگي اين مركز در محل هتل فرهيختگان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي توسط "سازمان مدارس آزاد اسلامي" برگزار شد.