برنامه نخستین همایش آلتمتریکس

به گزارش لیزتا، نخستین همایش آلتمتریکی (فرا استنادی) ۹ صبح تا ۱۷ عصر روز شنبه، ۲۳ دی ماه در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

برنامه این همایش به شرح زیر اعلام شده است:

۸:۳۰ - ۹ – سخن آغازین

۹ – ۹:۳۰ - سخنرانی پروفسور مایک تلوال: مقدمه ای بر آلتمتریک

۹:۳۰ تا ۱۰ - سخنرانی دکتر ستوده: قرابت های دگرسنجی و تحلیل استنادی با کیفیت و روش های کیفی ارزیابی

۱۰ تا ۱۰:‌۳۰ – استراحت

۱۰:۳۰ - ۱۱ - سخنرانی دکتر اصنافی: چالش های موجود در شبکه های اجتماعی علمی برای پژوهشگران

۱۱:۳۰ - ۱۲ - سخنرانی دکتر دیده گاه: تاثیر وب اجتماعی در برقراری ارتباط بین جامعه آکادمیک و سایر اقشار جامعه

۱۲ تا ۱۳ - استراحت (ناهار و نماز)

۱۳-۱۳:۳۰ - سخنرانی دکتر آلپرین: چالش های آلتمتریک در بافتارهای اجتماعی-فرهنگی مختلف

۱۳:۳۰ - ۱۴ - سخنرانی دکتر کوشا: شاخص های غیراستنادی جهت ارزیابی پژوهشی

۱۴ - ۱۴:۳۰ - سخنرانی دکتر عرفان منش: رابطه میان عملکرد آلتمتریک و کیفیت مجلات علم اطلاع رسانی نمایه شده در اسکوپوس

۱۴:۳۰ - ۱۵ - استراحت

۱۵ - ۱۵:۳۰ - سخنرانی دکتر محمدی: انگیزه های استفاده از توییتر در ارتباطات علمی در رشته های مختلف علوم

۱۵:۳۰ - ۱۶ - سخنرانی دکتر زاهدی: شکاف آلتمتریک: چالش های استفاده نابرابر از رسانه های اجتماعی علمی در کشورهای مختلف

۱۶ - ۱۶:۳۰ - سخنرانی دکتر مرادی: تاثیر فضای مجازی در رویت پذیری پژوهشها: مقالات سلب اعتبار شده

 

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ - پرسش و پاسخ و اعلام اسامی محققانی که پروپوزالشان پذیرفته شده است.