قسمت ششم با کتاب کتابداران
معرفی کتاب مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی

 

به گزارش لیزنا٬ برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در ششمین قسمت این برنامه کتاب مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی٬ توسط دکتر مهدی علیپور حافظی معرفی می شود.