گزارش تصویری «شب فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس: عمرانی