ارائه مقاله‌ای از ایران در ایفلا 2018 در گروه ویژه «کتابخانه های کشاورزی»

 به گزارش لیزنا، امسال، هشتاد و چهارمین کنفرانس بین المللی ایفلا از دوم تا هشتم شهریورماه (24-30 آگوست، 2018) در کوالالامپور، مالزی برگزار می شود. این کنفرانس با شعار و موضوع اصلی "دگرگونی کتابخانه ها، دگرگونی جوامع" آغاز به کار خواهد کرد. در برنامه اصلی این کنفرانس به منظور ارائه مقاله، 40 بخش و گروه ویژه در نظر گرفته شده است. یکی از این گروه ها «گروه ویژه کتابخانه های کشاورزی» است. موضوع اصلی این گروه ویژه «روند در حال ظهور در خدمات اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت برای توسعه کشاورزی شهری و روستایی: دیدگاه بین المللی» تعیین شده است. نکته قابل توجه در موضوع فوق، تاکید بر عملکرد کشاورزان شهری است که از طریق تولید، بازرایابی و توزیع محصولات خود عامل افزایش بهره وری در شکل گیری مزایای اجتماعی و اقتصادی برای خانوارهای شهری شده اند.

دکتر مهرنوش میرزایی؛ عضو هیئت‌علمی و استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، و   دکتر مازیار امیرحسینی؛ عضو هیات علمی  و استادیار دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مقاله ای با عنوان «تحلیل مدل تبادل اطلاعات در بازار سنتی و مقایسه آن با مدل پیشنهادی توسعه تبادل دانش و اطلاعات در تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی ایران» تهیه کردند که در کنفرانس ایفلا 2018 ارائه خواهند کرد.

مازیار امیرحسینی در این باره گفت: با در نظر گرفتن موضوع اصلی کنفرانس ایفلا 2018 و نیز در هم سویی با موضوع اصلی گروه ویژه کتابخانه های کشاورزی، پژوهشی تحت عنوان "تحلیل مدل تبادل اطلاعات در بازار سنتی و مقایسه آن با مدل پیشنهادی توسعه تبادل دانش و اطلاعات در تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی ایران" صورت گرفت. در این مطالعه سعی شده است ضمن بررسی مدل سنتی تبادل اطلاعات در بخش بازار محصولات کشاورزی در ایران، موانع، محدودیت ها، نقاط قوت و ضعف سیستم بازار ایران جهت توسعه تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار گیرد.

وی افزود:  به دنبال تحلیل وضعیت فعلی، راهبردهای مناسب جهت گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی مدرن و بسترهای لازم جهت پیاده سازی تجارت الکترونیک در قالب مدل مفهومی پیشنهادی ارائه می شود. جهت دستیابی به هدف فوق یک بررسی میدانی به شكل پایلوت در ایران (استان قزوین) صورت پذیرفته و اطلاعات لازم جهت تحلیل موضوع از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. سوالات پرسشنامه بر پایه طیف لیکرت تدوین و از دامداران بخش کشاورزی، اطلاعات لازم کسب گردیده است. در نهایت مدل تحلیلی و راهبردی جهت تبیین سازوکار بهینه تبادل اطلاعات بازار به صورت الکترونیک در راستای توسعه تجارت الکترنیک محصولات کشاورزی و بطور اخص محصولات دامی در عرصه كشاورزی ایران ارایه شده است.

امیرحسینی اهداف این پژوهش را در شش مورد خلاصه کرد و گفت: 1- تحلیل و بررسی مدل بازار سنتی محصولات دامی ایران، 2- تحلیل عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در بین تولیدکنندگان محصولات دامی، 3- تحلیل محدودیت های ایجاد تجارت الکترونیک در ایران، 4- بررسی مزایای مدل بازار تجارت الکترونیک نسبت به مدل بازار سنتی، 5- اولویت بندی بسترهای لازم جهت ایجاد مدل بومی تجارت الکترونیک و 6- ارائه یک مدل تحلیلی مناسب بومی جهت تجارت الکترونیک در ایران از اهداف این پژوهش است.

وی روش تحلیل داده ها را به شرح زیر بیان کرد: جهت دستیابی به هدف اول، مدل بازار سنتی ایران با توجه به اولویت بندی وضعیت بازار خرید و فروش محصولات دامی با روش تحلیل عاملی، ترسیم می شود؛ از مدل تحلیل ساختاری و مسیر برای ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی استفاده شده است؛ برای بررسی و اولویت بندی محدودیت های ایجاد تجارت الکترونیک در ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است؛ مزایای مدل تجارت الکترونیک نسبت به مدل سنتی بازار نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد سنجش و رتبه بندی قرار گرفت؛ بسترهای لازم جهت ایجاد تجارت الکترونیک با طیف لیکرت مورد سنجش و امتیازدهی پاسخگویان قرار گرفت و در نهایت یک مدل تحلیلی بومی جهت پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران پیشنهاد گردید.

امیر حسینی گفت: به منظور مدل سازی در این پژوهش از روش تحلیل مدل ساختاری استفاده شد و تاثیر متغیرهای مختلف بر پذیرش تجارت الکترونیک مورد سنجش قرار گرفت. معادلات ساختاری یک تکنیک چندمتغیره آماری است که برای تایید روابط بین سازه ها و  متغیرهای پنهان کاربرد دارد.

عضو هیات علمی  و استادیار دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره خلاصه نتایج حاصله بیان کرد:  در مدل بازار سنتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی (مطالعه موردی دامداران صنعتی) اطلاع رسانی از قیمت نهاده ها و فروش محصول از طریق تعاونی ها و اتحادیه ها صورت می گیرد. اکثر دامداران از حضور دلالان و دولت در قیمت گذاری محصول ناراضی هستند.

وی گفت: بیشتر دامداران قیمت تمام شده محصول را بالا دانسته و با توجه به قیمت تعیین شده در بازار، تولید را سودآور نمی دانند.

امیرحسینی افزود: . اغلب دامداران از سلیقه مصرف کنندگان و کیفیت محصول تولیدی خود و سایر دامداران اطلاعی ندارند و بسیاری از اطلاعات بازار را از اتحادیه به دست می آورند. همچنین تبادل اطلاعات در بازار سنتی ایران به کندی صورت می گیرد و دامداران از وضعیت بازار اطلاع کمی دارند.

وی گفت: از محدودیت های مهم در اطلاع رسانی به روش الکترونیک در بازار سنتی ایران، فقدان امنیت شبکه های اینترنتی در ایران و عدم اعتماد به آن ها است. با رفع چالش های پیش گفته، موانع دستیابی به بازار های فروش، بازاریابی و بازاررسانی محصول از طریق سیستم های کاربردی تجارت الکترونیک امکان پذیر خواهد شد.

امیرحسینی در پایان یان کرد: اغلب بهره برداران بینش مناسبی نسبت به پیاده سازی تجارت الکترونیک دارند و شفاف سازی اطلاعات بازار، افزایش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان، اعمال کنترل و نظارت کافی بر بازار از طریق سامانه های الکترونیک را امکان پذیر تلقی می کنند. برای پیاده سازی و مدل سازی تجارت الکترونیک در ایران، محور قرار دادن مصرف کنندگان و سلیقه آنها، برندسازی و استاندارد نمودن کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد ساختارهای الکترونیکی و قوانین مرتبط با آن بایستی در اولویت برنامه ریزان و سیاستگزاران قرار گیرد.

 هشتاد و چهارمین کنگره بین المللی ایفلا ۲۰۱۸ ، ۲۴ تا ۳۰ آگوست ۲۰۱۸ در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد