News Code: 41232
Publication Date: Sunday, 16 February 2020 - 06:42

main

»

کتابخانه و کتابداری

وزارت عتف پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا

Source : ایرانداک
برپایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال تحصیلی 1397- 1398، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا است.
وزارت عتف پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا

به گزارش لیزنا، 497 دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 1397- 1398، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی 1397- 1398 نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از 300 هزار پارسا و بیش از 200 هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در سال تحصیلی 1397- 1398، پیرامون 24 هزار استاد، و بیش از 45 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 497 مؤسسه، بیش از 87 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گفتنی است دانشجویان عضو سامانة همانندجو در مقایسه با سال گذشته تحصیلی، 36 درصد رشد داشته است.گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در سال تحصیلی 1397- 1398

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو

497

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

87.590

استادان عضو سامانه همانندجو

23.894

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

45.398

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

72

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

708

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

1

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

652

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 1397- 1398 در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی 1397- 1398

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

همة

استادان*

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

101

44.064

16.139

26.119

19.035

39.733

دانشگاه پیام نور

135

4.450

3.358

4.510

2.647

10.858

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2

1

2

15

9

74

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

2

5

7

534

33

-

دانشگاه فرهنگیان

4

43

520

784

88

29

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

1

11

1

17.728

85

13.351

سایر دستگاه‌های اجرایی

23

1.095

518

536

1.082

1.939

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

195

28.141

2.231

3.157

14.323

8.023

دانشگاه آزاد اسلامی

33

9.776

1.117

32.209

8.052

102.160

حوزه‌های علمیه

1

4

1

-

44

-

همه

497

87.590

23.894

85.592

45.398

176.167

* شمار استادان و دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

  1. همچنین ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IRانجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه رهگیری دریافت می‌كنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه مي‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در سال تحصیلی 1397- 1398، روی هم 424 مؤسسه، بیش از 63 هزار پارسا و 364 مؤسسه، پیرامون 37 هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در سال تحصیلی گذشته، 339 مؤسسه، بیش از 55 هزار پارسا و پیرامون 32 هزار پیشنهاده در این سامانه ثبت کرده است.گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در سال تحصیلی 1397- 1398

عملکرد ثبت پایان‌نامه و رساله

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پایان‌نامه و رساله

424

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

364

ثبت پارسا

63.005

ثبت پیشنهاده

36.786

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 1397- 1398 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی 1397- 1398

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

39.733

104

34.986

89

20.649

دانشگاه پیام نور

10.858

22

3.858

18

1.158

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

74

8

40

3

6

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

0

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

29

6

144

6

82

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش ‌پزشکی

13.351

4

529

1

3

سایر دستگاه‌های اجرایی

1.939

16

1.142

9

638

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

8.023

199

11.906

182

11.052

دانشگاه آزاد اسلامی

102.160

65

10.400

56

3.198

حوزه‌های علمیه

-

0

0

0

0

همه

176.167

424

63.005

364

36.786

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

  1.  ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در سال تحصیلی 1397- 1398 در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

 

Latest News