بیانیه ایفلا درباره سواد دیجیتالی

به گزارش لیزنا، این بیانیه از سواد دیجیتالی به عنوان راهنمای توسعه و جایگزینی برای سانسور صحبت می کند. این دیدگاه عمیق به سواد دیجیتالی، نیاز به تعریف گسترده ای دارد که شامل مهارت های دیجیتالی پایه تا کدگذاری و تفکر انتقادی است. این نوع از سواد دیجیتالی تأکیدی بر نقش کتابخانه ها در خلق حمایت برای رفع نیازهای مردم است. و بر این تأکید می کند که مشارکت با مدارس و بازیگران اقتصادی  و جامعه مدنی به ما کمک خواهد کرد که جامعه اطلاعاتی پایدار و موفقی داشته باشیم و این در راستای اهداف توسعه پایدار ایفلا می باشد که وابسته به برنامه های سند 2030 سازمان ملل است.

در این بیانیه پیشنهاد شده است که بخش اقتصادی جامعه باید در کارگاه های آموزشی و انجمن ها در همکاری با کتابخانه ها و کتابداران حوزه تجارت، سواد دیجیتالی را ارتقاء دهند. همچنین به مدارس توصیه شده است که باید بر روی تخصص ویژه ای از کتابخانه ها و کتابداران آموزشگاهی و مشارکت با سایر کتابخانه ها تمرکز کنند تا مهارت های اساسی سواد دیجیتالی را میان دانش آموزان گسترش دهند و به مربیان در ادغام مهارت های سواد اطلاعاتی در برنامه درسی کمک کنند.

متن کامل این بیانیه شامل تعاریف سواد دیجیتالی، بیان مثال ها و تجربیات برخی کتابخانه ها  و پیشنهاداتی به دولت و ذینفعان دیگر است.

 

علاقه مندان می توانند متن کامل این بیانیه را از این لینک دانلود کنند. 

مترجم: الهه حسینی