کارگاه «متغیرهای کلیدی کیفیت در کتابخانه‌ها» برگزار شد

به گزارش خبرنگار لیزنا، فرامرز مسعودی، مدرس کارگاه در ابتدا بیان داشت: نگاهی متفاوت به مقوله کیفیت، کسب موفقیت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در گفتگوی چند جانبه؛ نگاهی به وضعیت فعلی کتابخانه ها و مراکز از دریچه مفهوم کیفیت؛ انگاره ها، تصورها، نگرش در حوزه کتابداری؛ آشنایی با مفاهیم و مبانی کیفیت؛ قوتها و ضعفهای کتابخانه ها و کتابداران و چالشهای آنان خلاصه می شود.

وی افزود: مقوله کیفیت هنوز به طور جدی، واقعی و نظامند وارد عرصه اجرایی کتابداری و اطلاع رسانی ایران نشده است و کیفیت بدون توجه به کارایی، اثر بخشی و بهره وری بی معنی است.

مسعودی تأکید کرد: وجود «کتابدار، استفاده کننده، عرضه کنندگان (ناشران و کتابفروشان ) ناراضی»، «مدیریت های بی ثبات و سازمانهای مادر توجیه نشده»، «موازی کاری»، «فعالیتهای پراکنده، موردی، سلیقه ای و پایدار»، «دانشجویان ناامید و خجل از رشته انتخابی»، «استادان و مدرسان گله مند»، «تولیدات و محصولات علمی با سطح کیفی نازل و غیرقابل قبول»، «آموزش های کم تاثیر» و «بازار کار نامطمئن» شواهدی بر ادعای عدم ورود مقوله کیفیت به عرصه اجرایی کتابداری است.

وی در ادامه افزود: در ایران عمدتا پایان نامه های دانشگاهی و تعداد بسیار کمی طرح تحقیقاتی و مقاله در ارتباط با مقوله کیفیت انجام شده است.

فرامرز مسعودی اضافه کرد: این پژوهش ها عمدتا معطوف به خدمات و رضایتمندی کاربران، مبتنی بر یک الگو، مدل و یا نظام معتبر و شناخته شده می باشند اما در حوزه اجرایی قرار ندارند. همچنین از جامعیت و انسجام لازم برخودار نیستند.

وی در ادامه دیدگاههای موجود در مورد کیفیت را ارائه کرد و افزود: کیفیت امری است اعتقادی که با روشها و ابزارها سیستم عملیاتی می شود. همچنین کیفیت امری است نسبی چرا که هر وضعیتی با وضعیت مشابه و با وضعیت قبلی سنجیده می شود.

مسعودی بیان کرد: کیفیت مترادف است با کمال جویی، خلق ارزشها و کسب موفقیتهای بیشتر. همچنین کیفیت یعنی بهبود مستمر، فراگیر و متوازن. از طرفی نیز کیفیت حاصل کار و تلاش گروهی، هم فکری و هم افزایی است و همه مسئولند، و در نتیجه ی آن همه از نتایج بهره مند می شوند از طرفی نیز کیفیت محصول تفکر انتقادی، تحلیل و یادگیری است.

وی افزود: هدف از اتخاذ رویکردهای مبتنی بر کیفیت در کتابخانه ها، استفاده موثر از منابع، تصمیم گیری بر مبنای شواهد واقعی، افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان، کتابداران، کارکنان و طرفهای ذینفع دیگر، ایجاد تحول و پویایی، ارتقاء دانش، توانایی و قابلیتهای کتابداران، افزایش کارایی کتابخانه است.

مسعودی در ادامه به متغیرهای کلیدی در کیفیت اشاره کرد و بیان داشت این متغیرها شامل «وضعیت فعلی کتابخانه ها»، «طرفهای ذینفع ترکیب و وزن آنها و نیازها و انتظارات»، «ماموریتها، چشم انداز و ارزشها»، «استراتژی خط مشی و هدفها SMART))»، «نگرش فرایندی/ مدیریت مبتنی بر فرایندها»، «اطلاع رسانی و ارتباطات نظامند درون کتابخانه» و «منابع مالی و زیرساختها» می شوند.

چگونگی اتخاذ رویکردهای کیفی در کتابخانه ها از دیگر مباحث مطرح در این کارگاه بود.

مدرس کارگاه در این باره گفت: لازم است مقوله کیفیت به صورت یک نظام و در همه سطوح مرتبط استقرار یابد و  این نظام مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. بازخورد به صورت چند جانبه، نظامند و به هنگام دریافت شود. وضعیت رویکردها و نتایج آنها به طور نظامند تحلیل و با مراکز مشابه مقایسه گردد. این راهکارها در زمان مناسب به کار گرفته شود و این شواهد و مستندات هستند که وضعیت را اثبات می کنند برای بهبود آن و رفع تنگناها و مشکل ها راهکار های اجرایی و ارزیابان و ممیزان توانمند به کار گرفته شوند.

کارگاه «متغیرهای کلیدی کیفیت در کتابخانه ها  و مراکز اطلاع رسانی» صبح روز دوشنبه مورخ 19 اردیبهشت 1390 در کارنامه نشر سرای اهل قلم بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

خبرنگار: معصومه عبدالله وند