برگزاری کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان

به گزارش لیزنا به نقل از آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در کارگروه  توانمندسازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی با این کنگره همکاری می کند.

برهمین اساس از علاقمندان و صاحبنظران این حوزه دعوت شده است تا مقاله های خود را از طریق آدرس ایمیل irasis_ir@yahoo.com و یا آدرس های درج شده در سایت کنگره به نشانی http://iictc.ir تا تاریخ ۲۹ اسفندماه  ارسال کنند.
محورهای پیشنهادی مقالات در کارگروه توانمندسازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی، مفاهیم ، تعاریف و روند های تحول جامعه اطلاعاتی در آینده، ۲- مفهوم شهر و شهروند و پدیده شهر مجازی در جامعه اطلاعاتی، ۳- شاخص ها و رویکرد های توانمند سازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی با تاکید بر جوانان و زنان و فرصت ها و تهدید های جامعه اطلاعاتی از منظر توانمند سازی شهروندان است.
همچنین نقد و بررسی تجربه ایران در زمینه توسعه جامعه اطلاعاتی از منظر توانمند سازی شهروندان، موانع دسترسی شهروندان ایران به فرصت ه ای جامعه اطلاعاتی؛ موانع فناورانه، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سیاسی و موانع اقتصادی، نقش رسانه ها در توانمند سازی شهروندان برای حضور در جامعه اطلاعاتی، معرفی سازمان ها و کنفرانس ها و اجلاس های جامعه اطلاعاتی و بررسی عملکرد آنها و بهره مندی از فرصت های مربوط و حقوق شهروندان و الزامات توانمند سازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی برای توسعه پایدار و شبکه های اجتماعی در محیط مجازی از دیگر محورهای این کنگره خواهد بو
د.