نمايشگاه تخصصي كتاب در فرهنگسراي انقلاب گشايش يافت