کد خبر: 46177
تاریخ انتشار: سه شنبه, 18 مرداد 1401 - 14:46

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

قرار گرفتن 462 مؤسسه ایرانی در سیاهه برترین‌های وبومتریکس

منبع : ایرانداک
بر پایه ویرایش ژوئیه سامانه رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۶۲ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۳۰ هزار مؤسسه‌ای این سامانه هستند.
قرار گرفتن 462 مؤسسه ایرانی در سیاهه برترین‌های وبومتریکس

به گزارش لیزنا، «دانشگاه تهران» مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبه ۲۹۵ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی اصفهان»، و «فردوسی مشهد» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. تأثیر (یا مشاهده‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد. در جدول یک، رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی آنها در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزاش شده است. سیاهه همه مؤسسه‌های ایرانی با جایگاهی که به دست آورده‌اند نیز در جدول دو، در دسترس است.

جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی

 

نام مؤسسه

رتبه

ملی

رتبه

جهانی

رتبه در سنجه‌ها

 

تأثیر

دسترسی

سرآمدی

 

دانشگاه تهران

۱

۲۹۵

۵۶۶

۴۴۱

۲۰۵

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۴۷۵

۱۴۸۰

۲۸۶

۲۸۵

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۶۴۸

۱۶۹۲

۵۰۴

۴۸۶

 

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۶۶۰

۱۵۷۲

۶۳۴

۵۲۲

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵

۷۵۹

۲۷۲۵

۶۲۷

۴۵۲

 

دانشگاه تربیت مدرس

۶

۷۹۵

۳۲۵۶

۵۴۰

۴۵۶

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۷

۸۶۴

۳۱۳۶

۶۴۶

۵۴۶

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸

۹۰۹

۳۶۶۷

۷۱۶

۵۱۸

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۹

۹۳۱

۱۷۱۳

۷۴۳

۹۴۹

 

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰

۹۳۵

۲۷۲۹

۷۰۷

۶۹۲

 

 

جدول ۲. رتبه ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی

University

National Rank

World Rank

Impact Rank

Openness Rank

Excellence Rank

University of Tehran

۱

۲۹۵

۵۶۶

۴۴۱

۲۰۵

Tehran University of Medical Sciences

۲

۴۷۵

۱۴۸۰

۲۸۶

۲۸۵

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

۳

۶۴۸

۱۶۹۲

۵۰۴

۴۸۶

Sharif University of Technology Tehran

۴

۶۶۰

۱۵۷۲

۶۳۴

۵۲۲

Amirkabir University of Technology

۵

۷۵۹

۲۷۲۵

۶۲۷

۴۵۲

Tarbiat Modares University

۶

۷۹۵

۳۲۵۶

۵۴۰

۴۵۶

Tabriz University of Medical Sciences

۷

۸۶۴

۳۱۳۶

۶۴۶

۵۴۶

Iran University of Science & Technology Tehran

۸

۹۰۹

۳۶۶۷

۷۱۶

۵۱۸

Isfahan University of Medical Sciences

۹

۹۳۱

۱۷۱۳

۷۴۳

۹۴۹

Ferdowsi University of Mashhad

۱۰

۹۳۵

۲۷۲۹

۷۰۷

۶۹۲

Mashhad University of Medical Sciences

۱۱

۹۶۰

۳۰۲۵

۷۴۱

۶۵۷

Iran University of Medical Sciences

۱۲

۹۹۴

۳۹۸۷

۷۰۳

۵۸۵

Shiraz University

۱۳

۱۰۰۱

۳۲۲۴

۷۸۷

۶۷۵

Isfahan University of Technology

۱۴

۱۰۳۸

۳۹۴۵

۶۷۶

۶۵۵

University of Tabriz

۱۵

۱۰۴۵

۵۱۶۸

۷۷۴

۵۰۶

Shiraz University of Medical Sciences

۱۶

۱۰۷۸

۳۶۴۹

۷۰۶

۷۶۲

Shahid Beheshti University

۱۷

۱۰۷۸

۳۴۶۸

۸۶۵

۷۵۷

Islamic Azad University

۱۸

۱۱۷۳

۴۱۵۲

۷۶۱۹

۷۴

University of Guilan

۱۹

۱۳۴۱

۴۰۸۱

۱۱۱۲

۱۰۵۲

Khaje Nassir Toosi University of Technology

۲۰

۱۴۱۲

۵۴۲۹

۱۰۱۱

۹۳۰

Payam Noor University

۲۱

۱۴۱۶

۴۳۶۵

۱۲۵۶

۱۰۸۷

Shahid Chamran University of Ahvaz

۲۲

۱۴۳۴

۲۴۸۷

۱۳۰۷

۱۶۱۵

University of Kashan

۲۳

۱۶۱۳

۶۱۴۱

۱۳۹۹

۱۰۰۶

Shahid Bahonar University of Kerman

۲۴

۱۶۹۳

۵۷۳۰

۱۲۶۳

۱۲۲۳

Kermanshah University of Medical Sciences

۲۵

۱۷۳۸

۷۷۸۳

۹۳۵

۱۰۴۰

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

۲۶

۱۷۷۷

۶۱۶۲

۱۰۷۴

۱۳۳۲

Bu Ali Sina University Hamedan

۲۷

۱۷۸۳

۵۵۳۷

۱۲۵۱

۱۴۲۷

Kerman University of Medical Sciences

۲۸

۱۸۸۵

۷۰۲۹

۱۰۹۳

۱۳۳۴

Urmia University

۲۹

۱۸۹۹

۷۶۱۰

۱۲۵۳

۱۲۱۷

Alzahra University ‪(Azzahra University)

۳۰

۱۹۲۵

۲۸۵۵

۱۶۶۶

۲۳۹۸

Hamedan University of Medical Sciences

۳۱

۱۹۸۴

۶۶۷۵

۱۰۷۹

۱۵۷۱

University of Mohaghegh Ardabili

۳۲

۱۹۹۲

۹۰۶۶

۱۳۰۵

۱۱۳۰

Arak University

۳۳

۲۰۱۹

۳۸۱۲

۱۷۹۹

۲۲۰۵

Shahrood University of Technology

۳۴

۲۰۳۵

۸۷۲۰

۱۶۷۲

۱۱۸۰

Razi University Kermanshah

۳۵

۲۰۵۶

۸۵۲۹

۱۲۷۶

۱۲۹۸

University of Kurdistan Sanandaj

۳۶

۲۰۹۱

۷۶۹۴

۱۳۷۰

۱۴۶۸

Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol

۳۷

۲۰۹۵

۱۱۵۳۵

۱۳۸۹

۹۳۸

Kharazmi University ‪(Tarbiat Moallem University Tehran)

۳۸

۲۱۱۲

۷۲۴۴

۱۴۷۰

۱۵۷۳

University of Zanjan

۳۹

۲۱۹۵

۸۰۰۶

۱۵۳۶

۱۵۶۴

Kashan University of Medical Sciences

۴۰

۲۲۰۱

۷۰۲۹

۲۳۷۹

۱۵۸۸

University of Mazandaran Babolsar

۴۱

۲۲۴۹

۷۸۶۵

۱۳۵۲

۱۷۱۴

Kermanshah University of Technology

۴۲

۲۲۷۶

۵۸۹۹

۴۰۴۲

۱۶۴۷

Baqiyatallah Medical Sciences University

۴۳

۲۳۰۹

۱۰۰۱۷

۱۹۸۶

۱۳۲۴

Sahand University of Technology Tabriz

۴۴

۲۳۳۲

۹۴۹۶

۱۶۶۳

۱۴۸۴

University of Sistan and Baluchestan

۴۵

۲۳۶۳

۷۱۱۴

۱۶۴۱

۱۹۸۴

Shahrekord University

۴۶

۲۴۴۵

۱۰۱۱۵

۱۴۴۷

۱۶۰۷

Urmia University of Medical Sciences

۴۷

۲۴۷۸

۷۹۱۷

۱۹۲۸

۱۹۵۰

Zanjan University of Medical Sciences

۴۸

۲۵۰۶

۶۹۹۰

۱۵۷۹

۲۲۸۶

Guilan University of Medical Sciences Rasht

۴۹

۲۵۳۸

۶۹۹۵

۱۵۴۶

۲۳۳۸

University of Isfahan

۵۰

۲۵۵۲

۴۵۳۲

۷۶۱۹

۱۱۹۳

Zahedan University of Medical Sciences

۵۱

۲۵۶۶

۶۲۴۴

۲۰۲۰

۲۴۸۱

Shiraz University of Technology

۵۲

۲۵۶۶

۱۲۲۹۹

۱۸۹۹

۱۳۴۶

Allameh Tabatabai University

۵۳

۲۶۰۹

۴۷۲۴

۲۲۰۳

۲۹۴۳

Birjand University of Medical Sciences

۵۴

۲۶۱۶

۹۰۶۶

۲۴۲۶

۱۸۲۱

University of Lorestan Khorramabad

۵۵

۲۶۹۴

۱۰۱۷۵

۱۸۵۶

۱۸۷۶

Fasa University of Medical Sciences

۵۶

۲۷۱۷

۴۷۶۰

۳۳۵۳

۲۸۷۷

Arak University of Medical Sciences

۵۷

۲۷۴۲

۷۴۹۴

۲۵۲۳

۲۳۵۶

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

۵۸

۲۷۵۰

۱۰۶۹۴

۲۳۴۲

۱۷۷۴

Ilam University of Medical Sciences

۵۹

۲۷۶۲

۲۰۹۴

۷۶۱۹

۲۳۰۷

Rafsanjan University of Medical Sciences

۶۰

۲۷۷۹

۵۱۱۲

۲۳۳۸

۳۱۲۶

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

۶۱

۲۷۹۶

۹۰۴۶

۲۴۲۱

۲۱۴۱

Golestan University of Medical Sciences

۶۲

۲۸۱۰

۸۵۶۵

۲۰۵۹

۲۳۴۴

Qazvin University of Medical Sciences

۶۳

۲۸۵۹

۸۸۱۱

۲۴۴۴

۲۳۰۰

Babol University of Medical Sciences

۶۴

۲۸۷۸

۱۱۳۰۷

۲۰۱۷

۱۹۴۴

University of Bojnourd

۶۵

۲۸۸۳

۵۵۷۵

۳۶۸۴

۲۸۳۴

Bushehr University of Medical Sciences

۶۶

۲۹۲۲

۸۵۸۶

۲۵۹۰

۲۴۲۱

Yasuoj University

۶۷

۲۹۲۵

۱۱۷۹۰

۱۹۸۵

۱۹۴۳

Ardabil University of Medical Sciences

۶۸

۲۹۲۹

۹۴۱۸

۲۱۴۹

۲۳۴۴

Semnan University

۶۹

۲۹۵۷

۷۱۰۸

۷۶۱۹

۱۱۸۶

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

۷۰

۳۰۰۸

۹۶۳۴

۲۰۴۷

۲۴۸۸

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

۷۱

۳۰۱۰

۹۲۹۹

۲۶۰۶

۲۴۲۹

Petroleum University of Technology

۷۲

۳۰۶۰

۱۰۱۶۲

۲۹۹۴

۲۲۳۳

Yazd University

۷۳

۳۰۹۰

۶۹۲۹

۷۶۱۹

۱۳۶۴

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

۷۴

۳۰۹۳

۸۹۷۶

۲۲۰۸

۲۷۲۱

Persian Gulf University Bushehr

۷۵

۳۱۰۸

۱۱۱۶۴

۲۳۰۵

۲۲۸۶

Hakim Sabzevari University ‪(Tarbiat Moallem University Sabzevar)

۷۶

۳۱۲۷

۱۱۷۷۶

۲۱۵۷

۲۲۲۵

Iran Polymer and Petrochemical Institute

۷۷

۳۱۲۷

۱۱۹۲۰

۱۹۲۷

۲۲۶۳

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

۷۸

۳۱۳۴

۵۰۰۳

۷۶۱۹

۱۸۸۳

Semnan University of Medical Sciences

۷۹

۳۱۷۱

۱۱۷۹۰

۲۰۶۰

۲۳۲۴

Imam Khomeini International University Qazvin

۸۰

۳۱۷۱

۷۱۷۶

۷۶۱۹

۱۴۳۵

Mazandaran University of Medical Sciences

۸۱

۳۲۰۵

۶۹۴۳

۷۶۱۹

۱۵۱۱

Golestan University

۸۲

۳۲۹۱

۱۱۹۲۰

۲۸۲۳

۲۳۲۴

University of Zabol

۸۳

۳۳۱۰

۱۳۸۹۱

۲۵۵۱

۲۰۴۶

Yasuj University of Medical Sciences

۸۴

۳۳۲۶

۱۰۹۹۶

۲۵۶۰

۲۶۲۲

Valiasr University of Rafsanjan

۸۵

۳۳۴۴

۱۱۲۷۵

۲۴۴۹

۲۶۱۴

Damghan University

۸۶

۳۳۶۱

۱۰۹۶۱

۲۸۱۸

۲۶۲۷

Kerman Graduate University of Technology

۸۷

۳۴۲۹

۱۵۲۵۶

۲۵۸۳

۱۹۸۹

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

۸۸

۳۴۴۵

۸۷۷۶

۷۶۱۹

۱۵۰۵

Qom University

۸۹

۳۵۰۷

۶۰۸۴

۷۶۱۹

۲۱۴۷

Ilam University

۹۰

۳۵۱۷

۱۱۲۲۵

۲۵۰۲

۲۸۷۷

Sabzevar University of Medical Sciences

۹۱

۳۵۲۷

۱۰۷۲۳

۳۴۸۵

۲۷۸۴

Urmia University of Technology

۹۲

۳۵۵۰

۱۳۹۰۷

۲۹۸۱

۲۳۱۲

Aja (Army) University of Medical Sciences

۹۳

۳۶۳۳

۱۰۰۵۷

۲۹۲۹

۳۲۳۴

Shahrood Medical Science University

۹۴

۳۶۵۸

۱۲۶۱۵

۲۶۵۷

۲۸۰۹

Shahed University

۹۵

۳۷۲۸

۷۶۵۹

۷۶۱۹

۲۰۸۷

University of Malayer

۹۶

۳۷۴۲

۱۴۲۰۶

۲۸۶۵

۲۵۶۷

University of Imam Hossein

۹۷

۳۷۷۷

۹۸۸۱

۵۲۶۳

۲۸۸۵

Dezful University of Medical Sciences

۹۸

۳۷۸۷

۵۹۲۸

۴۲۱۹

۴۱۵۱

Materials and Energy Research Center MERC

۹۹

۳۷۹۶

۱۵۹۱۲

۲۴۴۲

۲۴۴۱

North Khorasan College of Medical Sciences

۱۰۰

۳۸۲۴

۱۱۹۴۵

۳۲۲۹

۳۰۶۷

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

۱۰۱

۳۸۲۷

۵۴۱۳

۷۶۱۹

۲۸۱۵

Shahrekord University of Medical Sciences

۱۰۲

۳۹۰۲

۷۲۷۶

۷۶۱۹

۲۴۶۲

University of Birjand

۱۰۳

۳۹۰۷

۸۲۷۱

۷۶۱۹

۲۲۳۳

University of Science and Culture

۱۰۴

۳۹۹۰

۱۰۶۵۷

۴۱۲۷

۳۴۰۷

Jahrom University of Medical Sciences

۱۰۵

۴۰۰۵

۱۰۴۲۶

۳۳۴۲

۳۶۷۷

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

۱۰۶

۴۰۲۸

۹۲۵۵

۷۶۱۹

۲۲۰۵

Alborz University of Medical Sciences

۱۰۷

۴۰۷۲

۱۱۵۶۶

۷۶۱۹

۱۸۴۵

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

۱۰۸

۴۱۷۵

۹۳۸۷

۳۴۰۲

۴۱۷۴

Sirjan University of Technology

۱۰۹

۴۲۰۸

۹۷۴۹

۴۵۶۳

۳۸۶۷

Neyshabur University of Medical Sciences

۱۱۰

۴۲۱۰

۱۵۵۸۸

۴۵۲۲

۲۷۰۸

Qom University of Medical Sciences

۱۱۱

۴۳۰۷

۸۴۸۴

۷۶۱۹

۲۸۶۳

Hamedan University of Technology

۱۱۲

۴۳۱۲

۱۱۱۷۷

۳۹۳۲

۳۹۴۴

Quchan University of Technology

۱۱۳

۴۳۷۱

۱۷۵۸۹

۳۹۷۹

۲۷۴۷

Imam Reza University Mashhad

۱۱۴

۴۳۷۷

۱۱۹۶۲

۴۸۸۱

۳۶۴۹

University of Maragheh

۱۱۵

۴۳۸۳

۱۲۷۸۱

۷۶۱۹

۲۱۴۵

Abadan University of Medical Sciences

۱۱۶

۴۴۰۳

۱۵۶۵۸

۴۰۳۳

۳۱۷۲

Gonabad University of Medical Sciences

۱۱۷

۴۴۲۷

۱۰۱۲۵

۷۶۱۹

۲۷۱۷

Torbat Heydarie University of Medical Science

۱۱۸

۴۴۷۲

۱۵۰۴۱

۴۲۶۵

۳۳۲۴

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

۱۱۹

۴۵۲۷

۱۲۹۷۷

۷۶۱۹

۲۳۳۱

University of Bonab

۱۲۰

۴۵۴۳

۲۰۲۷۷

۴۳۰۳

۲۴۴۱

University of Hormozgan Bandar Abbas

۱۲۱

۴۵۶۵

۱۱۵۸۵

۷۶۱۹

۲۶۶۰

Zabol University of Medical Sciences

۱۲۲

۴۶۳۲

۱۳۳۰۶

۷۶۱۹

۲۴۷۸

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

۱۲۳

۴۶۶۵

۱۶۶۲۱

۵۵۰۲

۳۰۵۷

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

۱۲۴

۴۶۹۵

۱۲۹۴۱

۷۶۱۹

۲۶۵۴

Amol University of Technology

۱۲۵

۴۷۰۹

۲۱۴۶۴

۴۱۳۴

۲۵۵۹

Fasa University

۱۲۶

۴۷۶۴

۱۸۱۰۹

۴۴۷۹

۳۲۴۵

University of Jiroft

۱۲۷

۴۷۹۲

۱۷۲۰۴

۴۴۶۶

۳۴۹۱

Gerash School of Medical Sciences

۱۲۸

۴۸۵۳

۳۱۴۷

۷۶۱۹

۵۳۱۷

Mazandaran University of Science and Technology

۱۲۹

۴۸۷۶

۲۰۲۲۴

۴۲۷۸

۳۱۰۴

Tafresh University

۱۳۰

۴۹۹۱

۱۷۱۰۵

۴۴۳۳

۳۹۴۴

Birjand University of Technology

۱۳۱

۵۰۴۹

۱۷۱۰۵

۴۷۴۶

۳۹۸۰

Arak University of Technology

۱۳۲

۵۰۸۸

۱۷۷۸۱

۳۷۵۰

۴۱۷۴

Qom University of Technology

۱۳۳

۵۱۰۲

۱۵۳۲۸

۳۶۰۳

۴۷۰۰

Bam University of Medical Sciences

۱۳۴

۵۲۷۳

۲۰۳۷۰

۷۶۱۹

۲۳۸۷

Chabahar Maritime University

۱۳۵

۵۳۳۲

۱۶۵۴۲

۵۰۰۲

۴۵۹۲

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

۱۳۶

۵۴۷۲

۱۶۰۸۶

۴۶۳۴

۴۹۸۰

Ayatolah Borujerdei University

۱۳۷

۵۵۸۵

۱۸۵۸۹

۵۰۹۸

۴۵۹۲

Esfarayne Higher Education

۱۳۸

۵۶۶۴

۲۰۸۵۸

۶۳۵۳

۳۸۶۷

University of Nishapur

۱۳۹

۵۷۱۲

۱۶۴۹۳

۵۰۷۲

۵۱۱۲

Maragheh University of Medical Sciences

۱۴۰

۵۷۱۴

۲۱۲۰۹

۷۶۱۹

۲۹۵۸

Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services

۱۴۱

۵۷۴۴

۲۱۷۹۲

۵۸۴۸

۳۹۸۰

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

۱۴۲

۵۷۶۹

۱۰۶۱۰

۷۲۴۷

۵۳۶۳

University of Jahrom

۱۴۳

۵۸۳۲

۲۰۸۵۸

۴۹۰۰

۴۵۹۲

Khatam University

۱۴۴

۵۹۸۲

۱۸۶۲۶

۵۹۸۴

۴۹۰۳

Velayat University

۱۴۵

۶۱۵۴

۲۰۱۱۱

۵۷۹۵

۴۹۰۳

Saveh University of Medical Sciences

۱۴۶

۶۵۷۲

۲۱۷۴۲

۷۳۱۲

۴۳۹۷

Larestan University of Medical Sciences

۱۴۷

۶۵۷۹

۱۷۹۸۲

۷۶۱۹

۴۷۷۸

Jahan-E-elm Institute of Higher Education

۱۴۸

۷۲۲۰

۲۹۳۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Farhangyan University

۱۴۹

۷۷۴۵

۹۲۶۰

۴۲۵۹

۷۲۱۷

Technical and Vocational University ‪(Shahid Shamsipour University)

۱۵۰

۷۹۰۳

۱۰۴۵۲

۳۵۳۴

۷۲۱۷

Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan

۱۵۱

۷۹۸۲

۲۲۶۶۴

۷۶۱۹

۴۸۱۶

University of Gonabad

۱۵۲

۸۳۸۹

۲۱۸۵۳

۶۶۷۳

۵۵۹۷

Rabe Rashid Higher Education Institute

۱۵۳

۸۶۷۱

۲۸۴۱۵

۷۶۱۹

۳۸۸۵

Islamic Azad University of Razavi

۱۵۴

۹۲۲۷

۵۸۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Applied Science & Technology Tehran

۱۵۵

۹۲۸۳

۶۶۵۵

۷۴۵۵

۷۲۱۷

Khomein University of Medical Sciences

۱۵۶

۹۴۷۶

۶۱۴۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Art Tehran

۱۵۷

۹۵۲۶

۹۶۱۰

۶۵۹۵

۷۲۱۷

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

۱۵۸

۹۶۰۹

۶۳۳۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tabriz Islamic Arts University

۱۵۹

۹۸۷۹

۱۲۵۲۵

۵۲۳۳

۷۲۱۷

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

۱۶۰

۱۰۰۲۹

۶۹۰۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Road Housing & Urban Development Research Center

۱۶۱

۱۰۰۴۹

۹۹۹۰

۶۸۲۵

۷۲۱۷

International University of Chabahar

۱۶۲

۱۰۲۳۰

۷۱۶۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine

۱۶۳

۱۰۳۱۴

۲۸۷۲۹

۷۶۱۹

۴۴۶۴

Art University of Isfahan

۱۶۴

۱۰۳۲۸

۱۲۲۹۹

۵۹۰۱

۷۲۱۷

Imam Sadiq University

۱۶۵

۱۰۳۴۸

۷۳۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Gonbad e Qabus

۱۶۶

۱۰۴۷۲

۱۵۵۲۶

۳۷۹۷

۷۲۱۷

Asadabad School of Medical Sciences and Health Services

۱۶۷

۱۰۷۷۳

۷۹۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Torbat Heydarieh

۱۶۸

۱۱۱۶۵

۱۳۹۰۷

۵۶۹۰

۷۲۱۷

Al Mustafa International University

۱۶۹

۱۱۷۴۷

۹۲۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ardakan University

۱۷۰

۱۲۲۹۴

۱۸۰۱۵

۳۹۴۹

۷۲۱۷

Sabalan University of Advanced Technologies

۱۷۱

۱۲۳۲۷

۳۱۲۸۴

۷۶۱۹

۳۳۴۵

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

۱۷۲

۱۲۳۳۹

۲۱۱۶۱

۷۶۱۹

۶۰۸۰

Islamic Azad University Kashan

۱۷۳

۱۲۵۰۳

۱۶۴۷۵

۵۳۱۷

۷۲۱۷

Jundi Shapur University of Technology Dezful

۱۷۴

۱۲۶۸۱

۱۷۱۴۱

۴۹۹۳

۷۲۱۷

Industrial Management Institute

۱۷۵

۱۳۰۲۱

۱۰۸۷۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Religions and Denominations ‪(University of Islamic Sects)

۱۷۶

۱۳۲۷۳

۱۱۲۰۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Sciences and Culture Academy

۱۷۷

۱۳۳۹۱

۱۱۳۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

۱۷۸

۱۳۶۲۰

۱۵۹۴۱

۶۵۰۹

۷۲۱۷

Imam Khomeini Education and Research Institute

۱۷۹

۱۳۹۶۳

۱۲۰۷۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jiroft University of Medical Sciences

۱۸۰

۱۴۲۶۱

۱۶۷۹۹

۶۴۸۰

۷۲۱۷

Mofid University Qom ‪(Ghom)

۱۸۱

۱۴۳۰۸

۱۲۵۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

۱۸۲

۱۴۳۰۸

۱۹۱۵۳

۵۰۸۴

۷۲۱۷

Meybod University

۱۸۳

۱۴۵۸۶

۱۹۰۷۸

۵۴۰۸

۷۲۱۷

Bagher Aloloum University

۱۸۴

۱۵۱۵۷

۱۳۵۴۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

۱۸۵

۱۵۴۲۳

۲۲۰۵۲

۳۹۶۹

۷۲۱۷

Kosar University

۱۸۶

۱۵۵۷۲

۱۹۶۳۰

۵۸۰۶

۷۲۱۷

University of Quran and Hadith

۱۸۷

۱۶۴۷۲

۱۵۱۱۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iranian Institute of Philosophy

۱۸۸

۱۶۵۷۹

۱۵۲۳۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Islamic Sciences Qom

۱۸۹

۱۶۶۳۰

۱۵۲۹۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Karoon

۱۹۰

۱۶۷۴۲

۱۵۴۳۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

۱۹۱

۱۶۸۴۱

۱۵۵۴۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Soore University

۱۹۲

۱۷۱۴۵

۱۵۹۱۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Civil Aviation Technology College Tehran

۱۹۳

۱۷۲۰۶

۱۵۹۹۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Management and Planning Studies

۱۹۴

۱۷۳۱۰

۱۶۱۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khavaran University

۱۹۵

۱۷۳۲۹

۱۶۱۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shomal University Amol

۱۹۶

۱۷۳۹۱

۱۶۱۹۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shaikhbahai University

۱۹۷

۱۷۵۶۸

۱۶۳۹۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Razavi University of Islamic Sciences

۱۹۸

۱۷۵۸۸

۱۶۴۲۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iran Banking Institute

۱۹۹

۱۷۶۱۲

۱۶۴۴۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

School of International Relations

۲۰۰

۱۷۸۰۸

۱۶۶۷۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Al Zahra university

۲۰۱

۱۷۸۲۹

۱۶۶۹۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Nabi Akram nstitute of Higher Education

۲۰۲

۱۷۸۵۴

۱۶۷۲۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Payam Noor University Mashhad

۲۰۳

۱۷۹۶۲

۱۶۸۶۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Holy Quran University of Science and Education

۲۰۴

۱۸۰۱۵

۱۶۹۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Noble Educational Institution

۲۰۵

۱۸۲۸۰

۱۷۲۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

۲۰۶

۱۸۴۱۲

۱۷۳۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

(۳) Imam Sadiq University Women Section

۲۰۷

۱۸۴۱۲

۱۷۳۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Mazaheb University

۲۰۸

۱۸۵۲۷

۱۷۵۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ahl al-Bayt University

۲۰۹

۱۸۵۴۹

۱۷۵۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Faculty of Science and Applied Telecommunications

۲۱۰

۱۸۵۹۶

۱۷۵۸۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

(۱) Al Mustafa Open University

۲۱۱

۱۸۶۲۳

۱۷۶۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Supreme National Defense University

۲۱۲

۱۸۶۴۵

۱۷۶۴۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Mehr Alborz

۲۱۳

۱۸۷۳۶

۱۷۷۵۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bahá'í Institute for Higher Education

۲۱۴

۱۸۸۳۴

۱۷۸۶۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ashrafi University

۲۱۵

۱۸۹۱۸

۱۷۹۵۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kish University

۲۱۶

۱۸۹۶۸

۱۸۰۱۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

۲۱۷

۱۹۰۷۳

۱۸۱۴۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Eyvanekey

۲۱۸

۱۹۱۹۶

۱۹۰۰۳

۷۵۲۲

۷۲۱۷

Tabriz College of Technology

۲۱۹

۱۹۲۶۹

۱۸۳۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Environment Tehran

۲۲۰

۱۹۳۳۲

۱۸۴۵۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tabaran Institute of Higher Education

۲۲۱

۱۹۴۲۸

۱۸۵۶۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shiraz University of Applied Science & Technology

۲۲۲

۱۹۴۵۲

۱۸۵۸۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Buein Zahra Technical University

۲۲۳

۱۹۵۴۷

۲۰۴۲۷

۷۳۱۲

۷۲۱۷

Raja University

۲۲۴

۱۹۶۷۱

۱۸۸۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Institution ACECR Khomeinishahr

۲۲۵

۱۹۷۴۲

۱۸۹۴۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Martyr Motahari

۲۲۶

۱۹۸۵۷

۱۹۰۷۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bahar University ‪(Institute of Higher Education)

۲۲۷

۱۹۸۸۴

۱۹۱۱۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Kar University

۲۲۸

۱۹۹۸۶

۱۹۲۱۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Hazrat-e Masoumeh University Qom

۲۲۹

۲۰۰۱۶

۱۹۲۵۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Azad University Tafresh

۲۳۰

۲۰۱۷۶

۱۹۴۴۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shahreza Higher Education Center

۲۳۱

۲۰۱۷۶

۱۹۴۴۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Cognitive Science Studies

۲۳۲

۲۰۲۸۰

۱۹۵۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shandiz Institute of Higher Education

۲۳۳

۲۰۳۱۳

۱۹۵۹۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University Bozorgmehr

۲۳۴

۲۰۳۵۰

۱۹۶۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bam University

۲۳۵

۲۰۴۶۸

۱۹۷۶۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tous Institute of Higher Education

۲۳۶

۲۰۵۰۶

۱۹۸۱۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

International University of Iran

۲۳۷

۲۰۵۴۰

۱۹۸۵۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Binalud Institute of Higher Education

۲۳۸

۲۰۶۹۶

۲۰۰۲۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Arjang Institute of Higher Education

۲۳۹

۲۰۷۳۱

۲۰۰۶۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

۲۴۰

۲۰۷۷۰

۲۰۱۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Attar Institute of Higher Education

۲۴۱

۲۰۸۰۱

۲۰۱۴۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sirjan University of Medical Sciences

۲۴۲

۲۰۸۰۱

۲۴۱۸۶

۶۶۴۹

۷۲۱۷

University of Science and Technology in Golbahar

۲۴۳

۲۰۹۱۹

۲۰۲۷۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sabz Institute of Higher Education

۲۴۴

۲۰۹۱۹

۲۰۲۷۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

College of the Holy Rationalists

۲۴۵

۲۱۱۲۹

۲۰۵۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Nooretouba Virtual University Tehran

۲۴۶

۲۱۱۲۹

۲۰۵۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kavian Higher Education Institute

۲۴۷

۲۱۲۶۰

۲۰۶۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

۲۴۸

۲۱۲۹۵

۲۰۷۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mashhad Institute of Higher Education

۲۴۹

۲۱۲۹۵

۲۰۷۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Seraj University ‪(Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)

۲۵۰

۲۱۲۹۵

۲۰۷۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bahar Business School

۲۵۱

۲۱۳۷۶

۲۰۸۰۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Salman Farsi University of Kazerun

۲۵۲

۲۱۳۷۶

۲۰۸۰۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Science and Arts University ‪(Jahad Daneshgahi University Yazd)

۲۵۳

۲۱۴۲۵

۲۱۵۲۳

۷۵۲۲

۷۲۱۷

Shiraz Art University

۲۵۴

۲۱۵۱۷

۲۰۹۶۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Hafez University

۲۵۵

۲۱۵۱۷

۲۰۹۶۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shariaty Technical College

۲۵۶

۲۱۶۰۸

۲۱۰۶۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Daneshpajoohan Higher Education Institution

۲۵۷

۲۱۶۰۸

۲۱۰۶۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sadra University

۲۵۸

۲۱۶۹۶

۲۱۱۶۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Technology Development Institute ACECR Sharif

۲۵۹

۲۱۹۶۵

۲۱۴۶۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Veterans Engineering and Medical Sciences Research Institute

۲۶۰

۲۲۰۶۳

۲۵۸۷۶

۷۶۱۹

۶۸۳۰

Daneshvar Institute of Higher Education

۲۶۱

۲۲۰۶۹

۲۱۵۷۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

۲۶۲

۲۲۱۰۸

۲۱۶۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Technical and Professional University of West Azerbaijan Province

۲۶۳

۲۲۱۶۳

۲۱۶۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Alborz University

۲۶۴

۲۲۲۵۶

۲۱۷۹۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Varastegan Institute for Medical Sciences

۲۶۵

۲۲۳۰۵

۲۱۸۵۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

۲۶۶

۲۲۳۰۵

۲۱۸۵۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Culture and Islamic Studies

۲۶۷

۲۲۳۶۲

۲۱۹۱۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ahlulbayt International University

۲۶۸

۲۲۴۲۰

۲۱۹۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University College of Azarabadeghan

۲۶۹

۲۲۴۲۰

۲۱۹۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sama Siahkal Technical and Vocational College

۲۷۰

۲۲۵۳۴

۲۲۱۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shushtar School of Medical Sciences

۲۷۱

۲۲۵۳۴

۲۲۱۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Azad University Abarkouh

۲۷۲

۲۲۵۳۴

۲۲۱۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

۲۷۳

۲۲۵۳۴

۲۲۱۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Hatef Institute of Higher Education

۲۷۴

۲۲۵۳۴

۲۲۱۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Urmia Institute of Science and Technology

۲۷۵

۲۲۶۴۷

۲۲۲۲۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sanabad Golbahar Higher Education Institute

۲۷۶

۲۲۷۰۱

۲۲۲۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

۲۷۷

۲۲۷۵۴

۲۲۳۴۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Amozesh Ala Azad Institute of Informatics

۲۷۸

۲۲۸۰۶

۲۲۴۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Salman Institute of Higher Education

۲۷۹

۲۲۸۵۸

۲۲۴۶۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bojnuord Institue of Higher Education

۲۸۰

۲۲۸۵۸

۲۲۴۶۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Adiban

۲۸۱

۲۲۸۵۸

۲۲۴۶۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Applied Science & Technology Unit 11 Tehran

۲۸۲

۲۲۹۱۰

۲۲۵۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iranian Business School

۲۸۳

۲۲۹۱۰

۲۲۵۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sabzevar University of New Technology

۲۸۴

۲۲۹۱۰

۲۲۵۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Qom Institute of Higher Education

۲۸۵

۲۲۹۷۵

۲۲۶۰۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Torbat Jam Faculty of Medical Sciences

۲۸۶

۲۲۹۷۵

۲۲۶۰۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Faran Institute of Higher Education

۲۸۷

۲۳۰۳۰

۲۲۶۶۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Maziar University

۲۸۸

۲۳۰۸۰

۲۲۷۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Allame Mohaddes Noori University

۲۸۹

۲۳۰۸۰

۲۲۷۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iman Jawad University College

۲۹۰

۲۳۱۴۴

۲۲۷۸۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Amol Higher Educational Institute

۲۹۱

۲۳۱۸۶

۲۲۸۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Larestan University

۲۹۲

۲۳۱۸۶

۲۲۸۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Zand

۲۹۳

۲۳۱۸۶

۲۲۸۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shahab Danesh University

۲۹۴

۲۳۲۴۵

۲۲۸۹۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ghazali University

۲۹۵

۲۳۴۶۲

۲۳۱۱۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Parseh Higher Education Institute

۲۹۶

۲۳۴۶۲

۲۳۱۱۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Subhan Institute of Higher Education

۲۹۷

۲۳۵۲۶

۲۳۱۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Quran and Progeny

۲۹۸

۲۳۵۲۶

۲۳۱۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Osool-al-din College

۲۹۹

۲۳۵۲۶

۲۳۱۸۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khansar School of Mathematics and Computer

۳۰۰

۲۳۷۳۱

۲۳۳۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khazar Institute of Higher Education

۳۰۱

۲۳۷۳۱

۲۳۳۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Agriculture

۳۰۲

۲۳۷۳۱

۲۳۳۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shahid Sattari Air University

۳۰۳

۲۳۸۸۰

۲۷۶۵۶

۶۳۸۴

۷۲۱۷

Mahallat Higher Education Center

۳۰۴

۲۳۹۴۱

۲۳۶۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mizan Institute of Higher Education

۳۰۵

۲۳۹۴۱

۲۳۶۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Foulad Institute of Technology

۳۰۶

۲۳۹۴۱

۲۳۶۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Nahavand University

۳۰۷

۲۴۰۷۸

۲۳۷۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

۳۰۸

۲۴۰۷۸

۲۳۷۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khalkhal University of Medical Sciences

۳۰۹

۲۴۱۵۶

۲۳۸۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ayandegan Institute of Higher Education

۳۱۰

۲۴۱۵۶

۲۳۸۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mehrastan University

۳۱۱

۲۴۲۲۷

۲۳۹۳۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Technology Allameh Qazvin

۳۱۲

۲۴۲۲۷

۲۳۹۳۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Saravan Higher Education Complex

۳۱۳

۲۴۳۰۹

۲۴۰۲۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University College of Omran Tosee

۳۱۴

۲۴۳۰۹

۲۴۰۲۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iran Center for Management Studies

۳۱۵

۲۴۳۷۴

۲۴۰۹۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

۳۱۶

۲۴۳۷۴

۲۴۰۹۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

۳۱۷

۲۴۳۷۴

۲۴۰۹۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Apadana Institute of Higher Education

۳۱۸

۲۴۳۷۴

۲۴۰۹۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Khorasan

۳۱۹

۲۴۴۶۴

۲۴۱۸۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Institute of Higher Education in Esfahan

۳۲۰

۲۴۵۳۰

۲۴۲۵۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Rasam Art Higher Education Institute

۳۲۱

۲۴۵۸۹

۲۴۳۲۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jihad Amir Kabir University

۳۲۲

۲۴۶۸۲

۲۴۴۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University Kamal Ol Molk

۳۲۳

۲۴۶۸۲

۲۴۴۲۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Pars Architecture and Art Higher Education Institute

۳۲۴

۲۴۷۶۱

۲۴۵۱۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

۳۲۵

۲۴۸۳۱

۲۴۵۸۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Safahan Institute of Higher Education

۳۲۶

۲۴۹۰۶

۲۴۶۶۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Aban Haraz Higher Education Institute

۳۲۷

۲۴۹۰۶

۲۴۶۶۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Energy Institute for Higher Education EIHE

۳۲۸

۲۵۰۰۰

۲۴۷۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Afagh Higher Education Institute

۳۲۹

۲۵۱۳۶

۲۴۹۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

۳۳۰

۲۵۱۳۶

۲۴۹۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sepehr Institution of Higher Education

۳۳۱

۲۵۲۱۹

۲۵۰۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Firoozabad Higher Education Center

۳۳۲

۲۵۲۱۹

۲۵۰۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ahrar Rasht Higher Education Institute

۳۳۳

۲۵۳۰۰

۲۵۰۹۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Eghlid Higher Education Center

۳۳۴

۲۵۳۰۰

۲۵۰۹۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education

۳۳۵

۲۵۵۵۵

۲۵۳۶۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mamasani Higher Education Center

۳۳۶

۲۵۵۵۵

۲۵۳۶۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education North Roozbeh

۳۳۷

۲۵۷۱۰

۲۵۵۲۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sepahan Institute of Higher Education

۳۳۸

۲۵۷۱۰

۲۵۵۲۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Fazel Institute of Higher Education

۳۳۹

۲۵۷۸۶

۲۵۶۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ferdows University

۳۴۰

۲۵۷۸۶

۲۵۶۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Hadaf Institute of Higher Education

۳۴۱

۲۵۷۸۶

۲۵۶۱۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Roozbeh Institute of Higher Education

۳۴۲

۲۵۸۶۷

۲۵۶۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tabari Institute of Higher Education

۳۴۳

۲۵۸۶۷

۲۵۶۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jihad Kermanshah University

۳۴۴

۲۵۸۶۷

۲۵۶۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Modat Higher Education Institution

۳۴۵

۲۵۸۶۷

۲۵۶۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

۳۴۶

۲۶۰۳۳

۲۵۸۷۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Miyat University

۳۴۷

۲۶۰۳۴

۲۵۸۷۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Deylaman Institute of Higher Education

۳۴۸

۲۶۰۳۴

۲۵۸۷۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mirdamad University of Gorgan

۳۴۹

۲۶۱۲۲

۲۵۹۷۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kerman Institute of Higher Education

۳۵۰

۲۶۱۹۹

۲۶۰۵۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Lamerd Higher Education Center

۳۵۱

۲۶۲۸۸

۲۶۱۴۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Roshdiyeh Higher Education Institute of Tabriz

۳۵۲

۲۶۲۸۸

۲۶۱۴۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Zarand Higher Education Complex

۳۵۳

۲۶۲۸۸

۲۶۱۴۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Naser Khosrow Institute of Higher Education

۳۵۴

۲۶۲۸۸

۲۶۱۴۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tabarestan Institute of Higher Education

۳۵۵

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jami University ‪(Jami Institute of Technology)

۳۵۶

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Lamei University

۳۵۷

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Pooyesh Higher Education Institute

۳۵۸

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ghadr Institution of Higher Education

۳۵۹

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Mazandaran

۳۶۰

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Azad University Tehran Branch 34

۳۶۱

۲۶۳۷۱

۲۶۲۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Molana Institute of Higher Education

۳۶۲

۲۶۴۵۵

۲۶۳۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Narjes

۳۶۳

۲۶۴۵۵

۲۶۳۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education West of Ilam

۳۶۴

۲۶۴۵۵

۲۶۳۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

(۱) Kashmar Higher Education Center

۳۶۵

۲۶۵۵۳

۲۶۴۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Free Institute for Scholars

۳۶۶

۲۶۵۵۳

۲۶۴۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

College of Environment Tehran

۳۶۷

۲۶۶۵۳

۲۶۵۲۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khoy School of Medical Sciences

۳۶۸

۲۶۷۶۵

۲۶۶۴۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Edalat University

۳۶۹

۲۶۷۶۵

۲۶۶۴۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jahan Institute of Higher Education

۳۷۰

۲۶۸۵۶

۲۶۷۳۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Shahrood

۳۷۱

۲۶۸۵۶

۲۶۷۳۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Farvardin Higher Education Institute Ghaemshahr

۳۷۲

۲۶۸۵۶

۲۶۷۳۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Center for Cultural Heritage

۳۷۳

۲۶۹۵۳

۲۶۸۳۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Nima Institute of Higher Education

۳۷۴

۲۷۰۵۱

۲۶۹۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Golestan Higher Education Institute

۳۷۵

۲۷۰۵۱

۲۶۹۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Institution Dar Al-Fonoun

۳۷۶

۲۷۰۵۱

۲۶۹۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Marlik Higher Education Institute

۳۷۷

۲۷۱۶۵

۲۷۰۵۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shiraz Art Institute Honar

۳۷۸

۲۷۱۶۵

۲۷۰۵۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

۳۷۹

۲۷۲۵۴

۲۷۱۵۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shahid Rezaie Higher Education Institution of Kermanshah

۳۸۰

۲۷۲۵۴

۲۷۱۵۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Rahman Ramsar Higher Education Institute

۳۸۱

۲۷۲۵۴

۲۷۱۵۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Lian Higher Education Institute

۳۸۲

۲۷۳۴۸

۲۷۲۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Damavand Ershad Higher Education Institute Tehran

۳۸۳

۲۷۳۴۸

۲۷۲۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Pardisan University

۳۸۴

۲۷۳۴۸

۲۷۲۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Iran University of Industries and Mines

۳۸۵

۲۷۴۳۴

۲۷۳۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Javed Institute of Jiroft

۳۸۶

۲۷۴۳۴

۲۷۳۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

National Informatics Centre of Higher Education ‪(DPI College)

۳۸۷

۲۷۴۳۴

۲۷۳۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Eram Shiraz

۳۸۸

۲۷۴۳۴

۲۷۳۴۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Allameh Amini Institute of Higher Education

۳۸۹

۲۷۵۲۵

۲۷۴۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Al-Taha University

۳۹۰

۲۷۵۲۵

۲۷۴۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kowsar University

۳۹۱

۲۷۵۲۵

۲۷۴۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mazandaran Institute of Technology

۳۹۲

۲۷۶۲۰

۲۷۵۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Hakim Nezami Institute of Higher Education

۳۹۳

۲۷۷۳۴

۲۷۶۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

North Institute of Higher Education

۳۹۴

۲۷۷۳۴

۲۷۶۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kavosh Institute of Higher Education

۳۹۵

۲۷۷۳۴

۲۷۶۵۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kushiar Higher Education Institute

۳۹۶

۲۷۸۵۲

۲۷۷۷۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Rahedanesh Institute of Higher Education

۳۹۷

۲۷۸۵۲

۲۷۷۷۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ghadir Higher Education Institute Langroud

۳۹۸

۲۷۸۵۲

۲۷۷۷۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Parsa Institute of Higher Education

۳۹۹

۲۷۹۶۰

۲۷۸۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Jihad Targah University

۴۰۰

۲۷۹۶۰

۲۷۸۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kerman Institute of High Education

۴۰۱

۲۷۹۶۰

۲۷۸۸۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Higher Education Parsian

۴۰۲

۲۸۰۶۷

۲۷۹۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Technical School of Mapping

۴۰۳

۲۸۰۶۷

۲۷۹۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ghiasuddin Jamshidkashani University

۴۰۴

۲۸۰۶۷

۲۷۹۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sina Institute of Higher Education

۴۰۵

۲۸۰۶۷

۲۷۹۹۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Rudaki Institute of Higher Education

۴۰۶

۲۸۱۵۸

۲۸۰۹۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Narjes Womens Islamic Seminary

۴۰۷

۲۸۲۷۱

۲۸۲۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Qazvin University of Applied Science & Technology

۴۰۸

۲۸۳۷۸

۲۸۳۱۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Fatemieh Institute of Higher Education Shiraz

۴۰۹

۲۸۵۷۵

۲۸۵۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

۴۱۰

۲۸۵۷۵

۲۸۵۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shafaq Tonekabon Higher Education Institute

۴۱۱

۲۸۵۷۵

۲۸۵۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khajeh Nasir University

۴۱۲

۲۸۶۷۱

۲۸۶۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kadvs Institute of Higher Education

۴۱۳

۲۸۶۷۱

۲۸۶۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Aria University of Sciences and Sustainability

۴۱۴

۲۸۶۷۱

۲۸۶۲۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sana Institute of Higher Education

۴۱۵

۲۸۷۷۹

۲۸۷۲۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Vahdat Torbat Jam Higher Education Institute

۴۱۶

۲۸۸۷۸

۲۸۸۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Higher Education Golpaygan

۴۱۷

۲۸۸۷۸

۲۸۸۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shams Institute of Higher Education and Technology

۴۱۸

۲۸۸۷۸

۲۸۸۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kumesh Higher Education Institute

۴۱۹

۲۸۸۷۸

۲۸۸۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Higher Education Ganjnameh

۴۲۰

۲۸۸۷۸

۲۸۸۳۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mehr Institute of Higher Education

۴۲۱

۲۸۹۸۹

۲۸۹۴۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Zagros University

۴۲۲

۲۹۱۷۵

۲۹۱۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

۴۲۳

۲۹۱۷۵

۲۹۱۳۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Mehavand Higher Education Institute

۴۲۴

۲۹۲۵۳

۲۹۲۱۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Institution ACECR Rasht

۴۲۵

۲۹۲۵۳

۲۹۲۱۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Payam Noor University Khaf

۴۲۶

۲۹۲۵۳

۲۹۲۱۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tech Development Center of Iran

۴۲۷

۲۹۳۵۶

۲۹۳۲۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sobhesadegh University

۴۲۸

۲۹۳۵۶

۲۹۳۲۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Kashmar Jihad University.‎

۴۲۹

۲۹۴۵۱

۲۹۴۲۴

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Payam Noor University Noshahr

۴۳۰

۲۹۴۵۲

۲۹۴۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Saroyeh Institute of Higher Education

۴۳۱

۲۹۴۵۲

۲۹۴۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Baharan Institute of Higher Education Gorgan

۴۳۲

۲۹۴۵۲

۲۹۴۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Fakhr Razi Saveh Higher Education Institute

۴۳۳

۲۹۵۵۹

۲۹۵۳۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sama Technical and Vocational College of Tehran

۴۳۴

۲۹۵۶۳

۲۹۵۳۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Nour Danesh Institution of Higher Education

۴۳۵

۲۹۵۶۳

۲۹۵۳۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Academic Center for Education Culture and Research ACECR Khuzestan

۴۳۶

۲۹۶۶۳

۲۹۶۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Kashan

۴۳۷

۲۹۶۶۳

۲۹۶۳۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ramsar Institute of Higher Education

۴۳۸

۲۹۷۴۷

۲۹۷۲۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shirvan Higher Education Complex

۴۳۹

۲۹۸۴۶

۲۹۸۲۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ouj Higher Education Institute

۴۴۰

۲۹۸۴۶

۲۹۸۲۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Alghadir University

۴۴۱

۲۹۸۴۶

۲۹۸۲۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute for Excellence in Higher Education

۴۴۲

۲۹۹۳۵

۲۹۹۱۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

A B A Institute of Higher Education

۴۴۳

۳۰۰۴۵

۳۰۰۲۳

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Moghadas Ardebili Institute of Higher Education

۴۴۴

۳۰۱۴۳

۳۰۱۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bonyan Higher Education Institute

۴۴۵

۳۰۱۴۳

۳۰۱۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Al-Mahdi-Mehr Higher Education Institute Isfahan

۴۴۶

۳۰۱۴۳

۳۰۱۲۵

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Shahriar Astara University

۴۴۷

۳۰۲۲۶

۳۰۲۱۰

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Khurshid Institute of Higher Education

۴۴۸

۳۰۳۰۷

۳۰۲۹۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sama Educational and Cultural Center Bandar Abbas

۴۴۹

۳۰۳۰۷

۳۰۲۹۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Islamic Azad University Bushehr Sama Center

۴۵۰

۳۰۳۰۷

۳۰۲۹۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Institute of Higher Education Najafabad

۴۵۱

۳۰۴۶۴

۳۰۴۴۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Bandar Anzali University Jihad Applied Science Center

۴۵۲

۳۰۶۳۷

۳۰۶۲۶

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Farahmand Institute of Higher Education

۴۵۳

۳۰۷۲۲

۳۰۷۱۲

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Ijtehad Institute of Higher Education

۴۵۴

۳۰۸۱۷

۳۰۸۰۸

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Gil Higher Education Institute

۴۵۵

۳۰۹۷۵

۳۰۹۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

University of Aleshtar

۴۵۶

۳۰۹۷۵

۳۰۹۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Higher Education Institute Nedaye Danesh

۴۵۷

۳۰۹۷۵

۳۰۹۶۹

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Tohid Gulogah Higher Education Institute

۴۵۸

۳۱۰۵۶

۳۱۰۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Piroozan Higher Education Institute

۴۵۹

۳۱۰۵۶

۳۱۰۵۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Sama Educational and Cultural Center Shushtar

۴۶۰

۳۱۲۴۵

۳۱۲۴۱

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Urmia Graduate Institute

۴۶۱

۳۱۴۱۰

۳۱۴۰۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

Faculty of Culture and Arts

۴۶۲

۳۱۴۷۹

۳۱۴۷۷

۷۶۱۹

۷۲۱۷

بر پایه گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «MIT»، «University of Oxford»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «Cornell University»، «Columbia University NY»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.