لیزنا و نگاهی به آینده

با سلام
کتابداران و به طور کلی اهالی کتابداری و کتابخانه، برای ارائه خدمات و فعالیتها، و معرفی بیشتر حوزه حرفه ای و علمی خود، ناگزیر به بهره گیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اند. در عصر حاضرما کتابداران نیز باید سهمی در میان رسانه های مختلف داشته باشیم البته اگر به بقای خود در اذهان ایمان داریم. پیدایش خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران، میتواند نقطه عطفی بر تلاشهای تازه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و بهره گیری از ایده ها و تلاشهای نسل جوان و نوین کتابداری ایران. جای بسی خوشوقتی است که فکری که سه سال پیش جرقه زد و خاموش شد، امروز به دست نسل
تازه کتابداران احیا شده است. امید است که تشکیل این پایگاه تنها یک شورو شوق عادی و گذری نباشد و به عنوان یک حرکت سازماندهی شده و منسجم پیگیری شود. با آرزوی توفیق روزافزون برای همه کسانی که با عشق و علاقه خود را وقف کتابداری کرده اند.

امیررضا اصنافی