ارائه خدمات ویژه کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی به کم بینایان و نابینایان

به گزارش لیزنا، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در راستای ارائه خدمات به گروههای کاربری خاص و در این مرحله با تاکید بر کاربران کمبینا و نابینا اقدام به تامین و پردازش منابع و ارائه خدمات ویژه به این کاربران نموده است.

در همین راستا، ابتدا با همکاری دانشکدهها از کاربران نیازسنجی شده و سپس با توجه به نیازها و درخواستهای این دانشجویان، منابع مورد نیاز در قالب کتابهای گویا، تهیه شده‌اند. در حال حاضر نزدیک به 400 مدرک از 7هزار مدرک گویای موجود، در گروه سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش کتابخانه مرکزی پردازش شده و از طریق سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه قابل دسترس هستند. این منابع به مرور زمان و متناسب با نیازها توسعه خواهند یافت. اعضای کتابخانه دیجیتالی از طریق پروفایل کاربری خود در سیستم کتابخانه دیجیتالی و کاربران کمبینا و نابینا  با ارائه تاییدیهای از سازمان بهزیستی به اداره خدمات کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد د انشگاه، امکان استفاده از این منابع و خدمات را خواهند داشت.

شایان ذکر است، برخی فعالیت‌های مربوط به تهیه کتاب‌های گویا، توسط کارشناس نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی صورت می‌پذیرد.