ارائه گزارش نمایندگان کارگروههای تدوین سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری

به گزارش لیزنا؛ این نشست با حضور دکتر خسروی (دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاون کتابخانه ملی)،  دکتر ذوالفقاری (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)؛ دکتر زنده دل نوبری (مدیر کل مدیریت و برنامه ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)؛ دکتر ذاکری (استادیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان)؛ دکتر نجفقلی نژاد (دبیر پنل و استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) و جمعی از همکاران سازمانی تشکیل شد:

 جلسه با صحبت های دکتر زنده دل در ارتباط با فرایند تدوین "سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری" آغاز شد و اهداف مشخص زیر برای این سند تحول مورد تاکید قرار گرفت:

. غنی سازی تجربه کاربری؛

. کتابخانه به مثابه پلتفرم

. تحقق ماموریت سازمان، حفاظت و صیانت از منابع؛

. نوآوری سازمانی

در این نشست هر کدام از اعضای جلسه درباره محورهایی که قرار است در پنل اصلی به آنها پرداخته شود، نظرات خود را مطرح کردند. 4 نماینده از کارگروههای تدوین "سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری" به صورت مختصر به ارائه برونداد کارگروهها پرداختند.  بررسی ترندها و فناوری های نوین،  سناریوهای عدم قطعیت ها، نامه های اکتشافی به آینده و ... در این ارائه ها مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پنل توافق کردند تا کلیپی از این بروندادها تهیه و در روز نشست ارائه گردد. مقرر شد دو دیدگاه در این پنل مطرح گردد: 1. نگاه و افق به آینده و 2. آینده با نگاه به امروز

از دیگر تصمیمات این پنل عبارت بود از:

. طرح مفاهیم اصلی آینده پژوهی و ضرورت آینده نگری متخصصان

. طرح مولفه هایی که آینده کتابخانه ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

. طرح چالشهای کنونی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

. توجه به رویکردهای کارکردی و اجرایی  به جای رویکردهای فرازمینی

مقرر شد پیش نشست سوم در حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آینده نزدیک تشکیل گردد.