کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز رتبه نخست اعتبارات هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه را دارد

 به گزارش لیزنا، آمار 165 کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری (عتف)؛ برای سال تحصیلی 97-1396 در سامانة آمار کتابخانه‌ها (آک) به نشانی AK.IRANDOC.AC.IR منتشر شده است. گفتنی است ایرانداک از سال تحصیلی 95-1394 تاکنون، آمار کتابخانه‌ها را در پنج بخشِ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات، بر پایة استاندارد NISO Z39.7 گردآوری می‌کند. این آمار را نمایندگان مؤسسه‌ها در سامانه وارد می‌کنند و ایرانداک پس از پایش و ویرایش، آن‌ها را منتشر می‌کند. گزیده آمار همة این کتابخانه‌ها در جدول زیر آمده است.

بخش

زیربخش (واحد)

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

همه

سرانه

به ازای هر عضو

مجموعه

کتاب چاپی (جلد)

48.117

17.610

365.465

263

7.939.367

68/12

کتاب چاپی (عنوان)

27.176

10.139

248.439

256

4.483.974

16/7

کتاب الکترونیکی (عنوان)

1.034

0

57.190

0

170.619

272/0

نسخه خطی (جلد)

120

0

15.982

0

19.736

031/0

نسخه خطی (عنوان)

241

0

36.000

0

39.738

063/0

منابع دیداری و شنیداری (عنوان)

529

0

12.335

0

87.259

139/0

پایان‌نامة کارشناسی ارشد (عنوان)

2.394

350

88.500

0

394.968

631/0

رسالة دکتری (عنوان)

336

6

23.000

0

55.504

089/0

گزارش طرح پژوهشی (عنوان)

157

3

3.172

0

25.950

041/0

همة منابع (عنوان) *

31.867

10.779

436.039

603

5.258.012

40/8

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری (نفر)

3

1

35

0

487

0008/0

کارکنان با رشته‌های دیگر (نفر)

3

1

63

0

458

0007/0

همة کارکنان (نفر)

6

2

92

1

945

0015/0

زیرساخت

مساحت مخزن (متر مربع)

432

130

7200

0

71.354

1139/0

مساحت تالار مطالعه (متر مربع)

409

154

4000

0

67.497

1078/0

صندلی برای مراجعان (صندلی)

171

70

1500

0

28.294

0452/0

اعتبارات

هزینه‌کرد برای خرید منابع داخلی (هزار ریال)

180.422

50.000

2.580.000

0

29.769.621

539/47

هزینه‌کرد برای خرید منابع خارجی (هزار ریال)

131.539

0

2.800.000

0

21.703.882

659/34

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه (هزار ریال)

33.377

0

1.120.000

0

5.507.187

794/8

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان (جلد)

10.403

3.000

114.507

0

1.716.452

74/2

اعضا (نفر)

3.795

1400

78.500

40

626.216

-

همان‌گونه که جدول بالا نشان می‌دهد، 165 کتابخانه زیرپوشش وزارت عتف، برای هر عضو در سال تحصیلی 97-1396 بیش از هفت عنوان کتاب چاپی و بیش از هشت عنوان از همه منابع* داشته‌ و به ازای هر 10 هزار عضو 15 نفر در کتابخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. کتابخانه‌ها به ازای هر عضو، 74/2 جلد کتاب امانت داده و برای هر هزار عضو 45 صندلی داشته‌اند. کتابخانه‌ها در همین زمان به ازای هر عضو 47.539 ریال منابع اطلاعات داخلی و 34.659 ریال منابع اطلاعات خارجی (به جز پایگاه‌های اطلاعات علمی) خریداری کرده‌اند.

کتابخانه‌های دارای رتبه‌های نخست در هر زیربخشِ آمار هم در جدول زیر دیده می‌شوند.

بخش

زیربخش

کتابخانة دارای رتبة نخست در زیربخش

شمار/ واحد

مجموعه

کتاب چاپی

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

365.465  جلد

همة منابع *

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

436.039  عنوان

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری

مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

35  نفر

کارکنان با رشتة تحصیلی دیگر

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

63  نفر

همة کارکنان

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

92  نفر

زیرساخت

مساحت مخزن

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

7.200  متر مربع

مساحت تالار مطالعه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سیستان و بلوچستان

4.000  متر مربع

اعتبارات

هزینه‌کرد برای منابع داخلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

2.580  میلیون ریال

هزینه‌کرد برای منابع خارجی

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

2.800 میلیون ریال

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

1.120 میلیون ریال

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه یزد

114.507  جلد

اعضا

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

78.500  نفر

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همة کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همچنین ریز گزارش آمار کتابخانه‌ها برای سال تحصیلی 97-1396 و همچنین سال‌های گذشته در نشانی IRANDOC.AC.IR/BOOK در دسترس است.