انتخاب شایسته رحمان معرفت عضو هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان به عنوان استاد نمونه