دفاع از رساله دکتري کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز

به گزارش لیزنا،اولين جلسه دفاع از رساله دکتري کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز فردا چهارشنبه 12 اسفندماه 1388  در تالار دکتر  پاک سرشت دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي شود.

آقای غلام حيدري نخستين دانش آموخته کتابداري و اطلاع رسانی در مقطع دکتري در اين دانشگاه خواهد بود. عنوان رساله دکتري ايشان تحلیل مبانی و جایگاه معرفت شناختی مفاهیم، اندیشه ها و نظریه های حوزه ی علم سنجی در عصر حاضر است.


خانم دکتر فریده عصاره و آقای  دکتر عباس حري اساتيد راهنما و  آقای دکتر پاک سرشت استاد مشاور ايشان هستند. آقای غلام حیدری در حال حاضر بورسیه گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز است.