دوشنبه, 06 بهمن 1399 - 11:19
خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 06 بهمن 1399 - 11:19
خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 29 دی 1399 - 13:14
صنعتگری در خدمت کتابخانه

صنعتگری در خدمت کتابخانه

سید کاظم حافظیان رضوی و سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 دی 1399 - 12:12
اگر تخم مرغهایتان را نشکنید، نمی توانید املت بخورید

اگر تخم مرغهایتان را نشکنید، نمی توانید املت بخورید

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 01 دی 1399 - 13:05
گلی به جمال هیات دولت و وزارتین علوم و بهداشت

گلی به جمال هیات دولت و وزارتین علوم و بهداشت

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 24 آذر 1399 - 11:03
با یاد فردریش لانکامرر، صحافِ هنرمند

با یاد فردریش لانکامرر، صحافِ هنرمند

سید کاظم حافظیان رضوی
دوشنبه, 10 آذر 1399 - 10:48
ما توصیه نویس‌های کهنه‌کار

ما توصیه نویس‌های کهنه‌کار

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 03 آذر 1399 - 09:40
آهسته‌خوانی گروهی در دنیای مجازی

آهسته‌خوانی گروهی در دنیای مجازی

یزدان منصوریان