دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 - 10:41
چرا بخش پیشینه پژوهش را دوست ندارم

چرا بخش پیشینه پژوهش را دوست ندارم

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 27 بهمن 1399 - 10:31
تجربه های آموزش الکترونیکی در دوران کووید19

تجربه های آموزش الکترونیکی در دوران کووید19

رحمان معرفت
دوشنبه, 20 بهمن 1399 - 11:15
بوته عمل و آزمایش

بوته عمل و آزمایش

سید کاظم حافظیان رضوی
دوشنبه, 06 بهمن 1399 - 11:19
خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

خلاء نیروی انسانی هم کارآمد و هم روزآمد در سازماندهی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 29 دی 1399 - 13:14
صنعتگری در خدمت کتابخانه

صنعتگری در خدمت کتابخانه

سید کاظم حافظیان رضوی و سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 دی 1399 - 12:12
اگر تخم مرغهایتان را نشکنید، نمی توانید املت بخورید

اگر تخم مرغهایتان را نشکنید، نمی توانید املت بخورید

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 01 دی 1399 - 13:05
گلی به جمال هیات دولت و وزارتین علوم و بهداشت

گلی به جمال هیات دولت و وزارتین علوم و بهداشت

سید ابراهیم عمرانی
آخرین اخبار