مجرم شناخته شدن مدیران سایتهای «تابناك» و «فرارو» در دادگاه مطبوعات

به گزارش لیزنا به نقل از ایسنا، جلسه رسيدگي به پرونده‌ «تابناك» صبح روز يك‌شنبه - هفتم آذر ماه - در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران و با حضورهيات قضايي متشكل از سيامك مديرخراساني به عنوان رئيس و كشكولي و عرب به عنوان مستشاران دادگاه برگزار شد.

بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهام مديرسايت «تابناك» نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است. در اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم و وكيل مدافع شاكي حضور داشتند ولي متهم در جلسه دادگاه حاضر نبود.

پس از ختم جلسه رسيدگي، هيات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدير سايت «تابناك» را مجرم و مستحق تخفيف در مجازات دانست

همچنین جلسه رسيدگي به پرونده‌ي‌ «فرارو» نیز امروز یکشنبه مورخ هفتم آذر، و با حضور هيات قضايي و هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهام مديرسايت «فرارو» نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و افترا عنوان شده است كه در جلسه دادگاه، متهم حضور نداشت و پرونده به صورت غيابي مورد رسيدگي قرار گرفت.

پس از ختم جلسه رسيدگي، هيات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدير سايت «فرارو» را مجرم دانست و در عين حال وي را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.