جنگ پارادایم ها ناشی از تفاوت پیش فرض ها است

 

به گزارش خبرنگار لیزنا، کارگاه آموزشی « مبانی روش پژوهشی تلفیقی» در روز یکشنبه مورخ 18 اردیبهشت1390، در سرای اهل قلم کارنامه نشر واقع در سالن فعالیت های جنبی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

دکتر حمید رضا جمالی، مدرس کارگاه آموزشی « مبانی روش پژوهشی تلفیقی»  در بیان « مفهوم تحقیق » اظهار کرد: " تحقیق جستجوی حقیقت واقع است و محقق به دنبال یافتن راه حل برای یک معضل  و یافتن یک مجهول است."

وی در رابطه با «ارکان پژوهش» بیان داشت: " مسأله پژوهش، هدف، فرضیه، روش، و نوع تحقیق از ارکان اصلی پژوهش هستند. منظور از روش ، گام های اجرایی برای گردآوری داده ها و انجام پژوهش است. تحقیق به انواع کاربردی، بنیادین، توسعه ای تقسیم می گردد. تفاوت اصلی مسأله و سؤال در این است که مسأله از علم ناشی می شود  و سؤال از جهل. تحقیق با مسأله سرو کار دارد. مسأله فراتر از سؤال است و نیاز به مطالعاتی گسترده تر دارد."

دکتر جمالی دررابطه با «اجزای پژوهش» تأکید کرد: " پیشینه پژوهش، پیش فرض،  متغیر (مستقل، وابسته و دخیل) ، پرسش های اساسی پژوهش، یافته ها، پیشنهادات، انتظارات، گزارش و نگارش از اجزای پژوهش هستند."

وی در ادامه بیان داشت: " منظور از Method ابزارهای انجام تحقیق است مانند مصاحبه که به doing tools معروفند. Methodologyجهان بینی است که در چارچوب آن تکنیک ها مورد استفاده قرار می گیرند که به آن thinking tools می گویند که برچگونگی ارائه سؤال و تصمیم در مورد روش تحلیل داده ها تأثیر دارد. منظور از پارادایم  درکی فلسفی است که به کلیت تحقیق شکل می دهد. در علوم اجتماعی چندین پارادایم با هم همزیستی دارند و یکی غالب نیست."

دکتر جمالی درباره « پارادایم اثبات گرایی: Positivism» تصریح کرد: " اثبات گرایان اعتقاد دارند طبیعت منظم و قابل پیش بینی است. حقیقتی که با حواس قابل دریافت است را می توانیم بسنجیم. یافته ها مستقل از محقق(Objective)  می باشد.تحقیقات کمی از این دیدگاه ناشی می شود. تحقیقات کمی قیاسی هستند و به پژوهش هایی اطلاق می شوند که از الگوی روش علوم طبیعی برای اندازه گیری و ثبت دانش عینی پیروی  می کنند."

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران  درباره «نقاط قوت و ضعف پژوهش کمی» افزود: "   نتایج این پزوهش تعمیم پذیر هستند. واقعیت ها را نشان می دهند،  محقق می تواند با ایجاد شرایطی تأثیر همزمان بسیاری از متغیر ها را حذف کند و روابط علت معلولی یک متغیر را ارزیابی کند.تحلیل داده ها  نسبتا وقت کمتری می برد. داده ها برای افراد صاحب قدرت در این پژوهش  از اعتبار بیشتری برخوردار است. از نقاط ضعف پژوهش کمی این است که  دانش تولید شده در این رویکرد می تواند بیش از اندازه انتزاعی یا کلی باشد و به دلیل تمرکز بر روی  آزمون نظریه یا فرضیه  ممکن است  شدیده هایی که رخ داده می شوند نادیده گرفته شوند."

دکتر جمالی در رابطه با «پارادایم  طبیعت گرایی و ساختارگرایی (constructuralism خاطر نشان کرد: "طبیعت گرایان  اعتقاد دارند  که واقعیت ثابت نیست  بلکه در یک بستر (بافت) شکل می گیرد.  هیچ چیز به طور مطلق  درست و غلط نیست چرا که  درستی و غلطی در یک بستر معنا پیدا می کند. ساختار گرایان تمایل به نسبی گرایی دارند. در این چارچوب پژوهش کیفی رشد پیدا کرد. پژوهش کیفی استقرایی است. از اجزا به کل می رسد یعنی با تفسیر و شواهد به خلق نظریه می پردازد. روش گردآوری داده در آن  با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته یا غیر ساختار یافته، مشاهده، مطالعه موردی، گروه تمرکز و رخداد انتقادی (Critical incident) می باشد."

عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران درباره «نقاط قوت و قوت پژوهش کیفی» اذعان داشت: " داده های پژوهش کیفی مبتنی بر مفاهیم برگرفته  از خود مشارکت کنندگان هستند. برای مطالعه عمیق تعداد اندکی از موارد مفید است. برای توصیف پدیده های پیچیده مناسب می باشد. امکان مطالعه فرآیندهای دینامیک وجود دارد. از نقاط ضعف پژوهش کیفی این است که پیشگویی در مورد آن مشکل است. دانش تولید شده قابلیت تعمیم ندارد.تست فرضیه و نظریه در آن امکان پذیر نیست و به زمان زیادی برای گردآوری و تحلیل داده ها نیاز است."

جنگ پارادایم های مذکور ناشی از تفاوت پیش فرض ها  در مورد واقعیت است. بخشی نیز ناشی از تفاوت در پاسخ به این است که چگونه با استفاده از شیوه های Objective یا Subjective به بهترین نحو می توانیم بفهمیم که چه می دانیم.

وی در ادامه افزود: "در دهه 1980 در علوم رفتاری برای پارادایم عملگرایی (Pragmatism) و دیالکتیک(Dialectic) ایجاد شد.  کتاب تشکری و تدلی (2003) و نشریه Journal of Mixed method research منابع بسیار مناسبی برای روش های تلفیقی هستند."

دکتر جمالی درباره «روش تلفیقی (کمی و کیفی) » اذعان داشت: " روش تلفیقی بسیار مشکل است به دلیل اینکه محقق باید به هر دو روش تسلط داشته باشد. به طیفی از مهارت ها نیاز دارد. ارتکاب به خطا احتمال بیشتری دارد. نیاز به زمان بیشتری است ولی از طرفی رو به افزایش است چون می تواند مسائل پیچیده تر را حل کند."

وی در ادامه افزود: " روش تلفیقی شامل مدل ها و مطالعات تلفیقی است. مدل های تلفیقی فراتر از ترکیب صرف روش هاست. ترکیب داده ها در این روش با استفاده از همگرایی، پیوند داده ها و تعبیه یا درج داده ها انجام می شود. هدف از ترکیب این روش ها مثلث سازی (Triangulation) به منظور افزایش روایی تحقیق،  تکمیل (Complementarily) به منظور افزایش روایی و میزان تفسیر پذیری،  توسعه (Development) به منظور افزایش روایی تحقیق است تا از نتایج حاصله روش دیگری طراحی و اجرا شود."

جمالی درباره « نقاط قوت و ضعف پژوهش تلفیقی» گفت: " استفاده از کلام و تصویر برای افزودن معنا به اعداد، استفاده از اعداد برای افزودن دقت، امکان تولید و تست نظریه،  امکان پاسخگویی به پرسش های کلی تر و پیچیده تر، افزایش تعمیم پذیری، امکان تولید دانش پیچیده برای  خلق نظریه از نقاط قوت پژوهش و دشوار بودن فهم هر دو روش و اجرای همزمان آن ها، طولانی بودن و روشن نبودن برخی جزئیات این روش از نقاط ضعف آن است."

وی در پایان «هفت مرحله  تحلیل داده ها از نگاه تشکری و تدلی (1998)» را بیان نمود: " کدگذاری و آمار توصیفی(Data reduction) ، نمودار و لیست (Data display) ، کمی به کیفی یا برعکس(Data transformation) ، برقراری رابطه میان داده ها(Data correlation) ، تشکیل مجموعه داده های جدید(Data consolidation) ، مقایسه داده ها(Data comparison) ، انسجام نهایی داده ها در قالب یک مجموعه یکپارچه(Data integration)   از هفت مرحله تحلیل داده ها در پژوهش تلفیقی هستند."

کارگاه مذکور در ساعت 12 با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

خبرنگار: الهه حسینی