کد خبر: 36041
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 مرداد 1397 - 15:39
ایمیل
چاپ

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

سخن هفته

گزارش گونه ای از کنگره چهارم

منبع : لیزنا
ابراهیم عمرانی
گزارش گونه ای از کنگره چهارم

 لیزنا، سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: برای من  و همکاران نزدیکم، که کنگره متخصصان علوم اطلاعات  را دنبال می کنیم، هر سال مردادماه و با شدت گرما هشدارهای اجرایی شروع می شود. همه سالهای قبل همین وضعیت بوده است. برای کنگره چهارم، در اوایل بهمن ماه سال 1396  به محض آنکه کارهای کنگره قبل را و حساب و کتابش را بستیم و گواهیهایی که صادر شده و (در اختتامیه به علتی فردی حاضر نبوده که گواهیش را بگیرد) در دفتر انجمن مانده را سامان دادیم، وضعیت داوریهای نیمه کاره و آثار داوری شده را به اتمام رساندیم و همان زمان که ویرایش گفتگوهای نشستهای پیاده سازی شده را مدیریت می کردیم، جلسه شورای سیاستگزاری کنگره را دعوت و گزارش مالی نهایی را تقدیم کردیم و اجازه ورود به کنگره بعد را از ایشان گرفتیم و قول دادیم ظرف سه ماه برنامه اولیه را تقدیم شورا کنیم. همانطور که می دانید بر اساس بند 7-2-2 نظامنامه کنگره مهمترین رکن کنگره درکنار هیات مدیره، و کمیته راهبری،  شورای سیاستگزاری کنگره است  که اعضای حقوقی آن مدیران سازمانهای بزرگ اطلاع رسانی کشور، اعم از کتابخانه ها، آرشیوها و موزه های کشور هستند که در کنار 5 عضو حقیقی به ترسیم و تعیین اهداف، رویکردها و سیاستهای کلی  کنگره، بر اساس نیازهای جامعه، مخاطبان و ذینفعان آن می پردازند.

کمیته راهبری کنگره سوم تا مدتی کارهای باقیمانده را تعقیب کردند تا هیات مدیره انجمن کمیته راهبری کنگره چهارم را تکمیل نماید. پس از آماده شدن رئوس کلی برنامه کنگره چهارم در هیات مدیره  و بر اساس آن شورای سیاستگزاری یکبار دیگر در بهار 1397 و این بار برای شروع کارهای اجرایی کنگره چهارم دعوت و کلیات  برنامه کنگره چهارم اعلام و مورد تصویب شورای سیاستگزاری واقع گردید.  بر این اساس، هیات مدیره تم پیشنهادی سال 1397، کنگره چهارم را به بحث گذاشت که با اینکه  در شورای سیاستگزاری  مضمون اصلی آن تایید شده بود، هیات مدیره تصمیم گرفت آن را در چند نوبت در سایت انجمن، در گروههای بحث و در خبرگزاریها به نظر همه حرفهمندان و استادان و دانشجویان بگذارد تا اگر نظر تکمیل کنندهای وجود دارد، در تم کنگره اصلاح لازم انجام شود.

از ابتدا و در ادامه بحثهای کنگره سوم، موضوع ما تاکید بر مهارتها بود. مهارتهایی که در تالارهای مختلفی در نشستهای سال گذشته به آن اشاره شد. مساله چند نشست این بود که دانشآموختگان برای کار در آرشیوها و برخی وظایفی که  کتابخانهها برعهده دارند و نیروی ماهر میخواهند، مهارت  ندارند یا مهارت کافی ندارند، و  "آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نیروی انسانی، پویایی حرفه" شعار سال 1397 انجمن و شعار چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات شد. فقط جهت یادآوری می گوئیم که تم اصلی کنگره در واقع و به گونه ای شعار سال انجمن است. به کمیته ها اعلام می شود که برنامهتان برای کنگره را تا جای ممکن به سمت این شعار ببرید، لیکن لزوما مجبور نیستید که حتما در این زمینه برنامه ریزی کنید.

در همین راستا باید یادآوری کنم که در هر سه سال گذشته، و بعد از برنامه افتتاحیه، ما نشست افتتاحیه داشتیم که تنها نشست جامع کنگره  است که همزمان با آن هیچ نشستی برگزار نمی شود و همه در تالار اصلی و درکنار هم در آن نشست شرکت میکنیم. موضع نشست افتتاجیه، در هر سه دوره گذشته، تم اصلی کنگره بوده، و در کنگره چهارم هم این نشست، اصلی‌‌ترین نشست ما در رابطه با آموزش دانشگاهی و توانمندسازی حرفه ای دانشآموختگان است. بحث ارتباط بین این آموزشها و بازار کار است و اینکه چه کار کنیم و چه تغییری باید در شیوه ها و روشهایمان ایجاد کنیم که افراد ماهرتری را روانه بازار کار کنیم.

حرکت بعدی هیات مدیره و کمیته راهبری، جلسه با مدیران کمیته های انجمن و دبیران نشستهای سالهای قبل بود که دبیران کنگره چهارم را انتخاب کنیم که این کار در هفته دوم تیرماه انجام شد و اغلب کمیته ها دبیران خود را شناختهاند، و نشستهای پیشنهادی که وصل به یکی از کمیتههای انجمن بودهاند، به مدیرکمیته سپرده شده تا پس از گفتگو درون کمیته، برنامه و دبیر  و تا جای ممکن اعضای پنل را معرفی نمایند.

در مورد کمیته ها، همانطور که گفتیم اجباری در مورد اینکه حتما تم کنگره را در دستور کار کمیته خود قرار دهند در سالهای پیش هم نبوده و امسال هم نیست و به فرض اگر کمیته مطالعات صنفی دارد در درون کمیته خود، مساله دیگری را کار میکند و جلو می برد، حتما بیاید و در این حوزه ارائه داشته باشد،   یا کمیته کتابخانه های تخصصی که مقدمات استاندارد کتابخانه های تخصصی را دارد آماده می کند، باید لزوما به موضوع آموز ش بپردازد. در واقع، همه تصمیمات به کمیته ها واگذار شده و کمیته علمی به ایشان توصیه های لازم را خواهد کرد.

کمیته ها حق دارند فراخوان مقاله بدهند، و حق دارند برای بهتر شدن کارشان مقاله به استادانی که شناسایی میکنند سفارش بدهند. ایدهها و تجربهها هم مانند سال گذشته قابل ارائه است و منتظریم که چکیده های عزیزان را دریافت کنیم. جوایز ملی هم که نظامنامهاش در دسترس همه هست  و استادان و دانشجویان باید از هم اکنون آماده باشند که به محض اعلام کمیته علمی جوایز، آثار خودتان را که در خور جوایز ملی میدانید کاندید کنید.

دانشجویان عزیز کارشناسی هم که جای خودشان را در کنگره باز کردهاند و دو دوره مسابقه غیر رقابتی "خواندن، دانستن، توانستن" نشان داده که می توان بدون دامن زدن به رقابتهای کاذب و نفر اول و دوم تراشیدن و پایان نامه برتر انتخاب کردن و دانشجوی برتر انتخاب کردن مسابقه هم برگزار کرد. در این دو دوره، این مسابقه دانشجویان فعالی را به انجمن و جامعه کتابداری شناسانده  که همکاریشان با کنگره و در ادامه آن با همه بخشهای انجمن، نوید گروهی جدیدی از داوطلبانی را می دهد که پا جای پای داوطلبان دهه هشتاد که در انجمن فعالیت کردند گذاشته اند. داوطلبانی که بسیاری از آنها پس از آن از یاوران دائمی انجمن حتی برخی از آنها عضو هیات مدیره انجمن بودهاند.  

تلاش لیزنا مانند هر سال این خواهد بود که در ماههای مانده تا کنگره تا حد ممکن با مصاحبه ها و یادداشتها و مقالههایی که درباره کنگره منتشر میکند،  هرجه بیشتر کتابداران، آرشیویستها و سایر دست اندر کاران حوزه اطلاعات را در جریان کنگره بگذارد. به عنوان یک کتابدار قدیمی از همه شما عزیزان که دوست دارید فعال باشید، می خواهم که دست کم به یکی از کمیته های انجمن بپیوندید. سه کنگره قبلی بسیاری از کمیتهها را فعال کرده و امکان شرکت شما در جلسات کمیته ها فراهم است. کافی است با کمیته و از طریق نقطه تماسهایی که معرفی شده و به زودی نقطه تماسهای تازهتری معرفی خواهند شد تماس بگیرید و به حرفه و جامعه حرفه ای و علمی خودتان کمک کنید.

هر جای ایران هستید می توانید فعالیت کنید. سال گذشته گروههای تلگرامی انجمن، فضایی برای بحثهای مورد علاقه دوستان ایجاد کردند که از بسیاری جنبه ها مفید بودند و دست کم کسانی که در این گروهها فعال شده بودند، با ذهن خالی و بدون اطلاع از چند و چون بحث به تالارها نمیآمدند و کیفیت بحثها را بالا برده بودند. امسال هم به زودی تصمیم انجمن به اطلاعتان رسانده خواهد شد که از چه طریقی می توانید از راه دور مشارکتی حداکثری با کنگره داشته باشید و در کمیتههای انجمن فعال شوید.

در هفته های آینده خبرهای دقیقتری از نگره خواهید شنید. منتظر حضورتان هستیم.

دبیر اجرایی کنگره.

عمرانی، سید ابراهیم «گزارش گونه ای از کنگره چهارم  ». سخن هفته لیزنا، شماره ۳۹9، 8 مرداد ۱۳۹۷.

شمس
|
United Kingdom
|
1397/05/13 - 09:05
0
3
سلام

يه سوال جدي برام مطرح شده: دليل اينكه 90 درصد سخن هفته هاي ليزنا رو آقاي عمراني مي نويسند, دقيقا جيست؟ ضمن احترام به ايشان, يعني نويسنده ديكري نداريم؟ بجز ايشان ديكه كسي حرفي براي كفتن نداره آيا؟
پاسخ ها
شمس
| Iran |
1397/05/14 - 11:16
بنده هم "طبق سیاست همون ستون" عرض کردم که آیا فرد دیگری حرفی برای گفتن نداره؟ اکر بفرمایید که مطلبی از کسی ارسال نمیشه، باز هم ضعفی است که لیزنا رو از تنوع و تکثر دیدگاهها دور میکنه و خطر انحصار و نگاه تک بعدی و به ورطه تکرار افتادن آن هست.
لیزنا
| Iran |
1397/05/14 - 10:35
ایشان سردبیر لیزنا هستند و نوشتن این ستون بر عهده ایشان است. اما طبق سیاست این ستون هر فردی که درباره مسائل روز حرفه سخنی دارد، میتواند برای این ستون ارسال کند.
برنا
|
United States
|
1397/05/09 - 07:54
0
5
سلام، خوب است کمی هم از تاثیر کنگره ها بر متخصصان بگویید. ظاهرا کنگره مذکور مدعی بود خیلی متفاوت از کنگره های قبلی است. حال چه کرده؟ یادداشتهای پر شکایت شما در همین سالها که عموما حول محور مسایل صنفی و حرفه ای می چرخد که حاکی از آن است که این کنگره ها هم کاری نکرده... و بازتکرار متسلسل همان حرفها و درددل های شما در لیزناست. شاید هم هدفش همان در حد چند دورهمی حرفه مندانه و چند جایزه خوش اسم بوده
خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: