News Code: 39114
Publication Date: Tuesday, 12 March 2019 - 15:16

main

»

مجموعه اصلی

»

اخبار کتاب

خانه كتاب «یاد نامه عطا طاهری بویراحمدی» را منتشر كرد

Source : روابط عمومی موسسه خانه كتاب
کتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی» به کوشش امراله نصرالهی و مهدی فاموری از سوی موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد.
خانه كتاب «یاد نامه عطا طاهری بویراحمدی» را منتشر كرد

به گزارش لیزنا، كتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی» به كوشش امراله نصرالهی و مهدی فاموری به تازگی از سوی موسسه خانه كتاب منتشر و راهی بازار نشر شد.

نیكنام حسینی پور در پیشگفتار این كتاب آورده است:« مرحوم كی عطا طاهری یكی از مردان فرهنگ ساز ایران است. با اینكه دل در گرو  زادگاه  خود داشت و پرورده ایل بود، اما میهن خود را از بن دندان دوست داشت و در راه اعتلای آن هیچ  فروگذار نكرد. چون پرورده طبیعت بود و فرهنگ اصیل ایلی داشت، در خانه اش به روی همه باز بود. همه از خوان نعمتش بهره می بردند. از استاد ایرج افشار،ایران شناس نامی و دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی، استاد مسلم ادبیات فارسی تا جوانان گم نام ولی جویای معرفت به خانه كی عطا رفت و آمد داشتند. هر چه داشت سخاوتمندانه با ایشان تقسیم می كرد. از نان و نمك تا كتاب و آخرین یافته های علمی اش را در طبق اخلاص می گذاشت.

كتابخوانی جدی بود و در امانت دادن آن دستی گشاده داشت. زندگی خود را صرف آموختن و آموزاندن كرده بود و در این راه هیج دلسرد نشد. كتابخانه اش برای وی مركز جهان بود و برای جوانان آن دیار محل معرفت اندوزی وعشق ورزی با پیر خود بود. قلمی روان و خوش خوان داشت و این لطف نوشته هایش را می افزود. آثارش به یك معنا حافظه تاریخی و تصویری ایل بود و در راه شناساندن آداب و رسوم ایل منبعی گران سنگ به حساب می آید.

امراله نصرالهی نیز در بخش «به جای مقدمه» كتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی»  نوشته است: «(كی) زمانه ما نه بی نام بود و نه بی نشان. هم نام داشت و هم نشان. نشان اش را نخست می توان در سیمای آن در كهنه هماره بازاش دید. دری گشاده به روی دشمن و دوست. در «كی بانو» دید. همان زنی كه در زمستانی سخت، به دور از شوی آگاه خویش، زندگی را به قلمرو شوم جهل وانهاد و رفت؛ در ممیرو آن پسرك میرایی كه تنها هفت بهار را پشت سر گذاشته و به تنها مرغ سپیدش دل بسته بود؛ در «سوار نیمه شبی» كه رو به سپیده دم انقلاب و به امیدی اسب می دواند؛ در «كی نی نواز» ی كه هرگز هنرش را در گوش خان به زمزمه ننشست؛ در سیمای آن«درختی» كه هرگز اش كشته و فكنده نمی خواست؛ در كوچ، كوچ كه از آن به وادی تاریخ پا نهاد و تاریخی كه آن را به متن ادبیات آراست و نهایت، در سفرنامچه گلگشت در وطن و دفترچه یادداشت های آن یارشاطر، ایران شناس بزرگ، زنده یاد ایرج افشار. »

كتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی» شامل بخش های مقالات، یادداشت ها، دل نوشته ها و اشعار عطا طاهری و  تصاویر است.

مقاله های «نگاهی مختصر به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عطا طاهری بویراحمدی»، «كوچ، كوچ: تجربه نیم قرن زندگی در كهكیلویه و بویراحمد»، « نقدی بر كتاب كوچ، كوچ عطا طاهری بویر احمدی»، «عطا طاهری در آدینه كوچ، كوچ»، «كوچ، كوچ تجربه نیم قرن زندگی در كهگیلویه و بویر احمد»، « ممیرو كتابی برای همه» و... در بخش مقالات این كتاب آمده است.

هجیز تشكری، یعقوب غفاری، بهمن ایزدی، مصطفی نامدار مطلق، امراله نصرالهی، حسن حسینی موردداز، سید علی سینا رخشنده مند، صدر اله فرخیانی، سیمین طاهری، همایون طاهری، مهرداد طاهری، سپهر طاهری یادداشتی در مورد زنده یاد كی عطا طاهری در این كتاب ارائه داده اند.

كتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی»  به كوشش امراله نصرالهی و مهدی فاموری به شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۴۰ هزار تومان از سوی موسسه خانه كتاب راهی بازار نشر شد.

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News