کد خبر: 41368
تاریخ انتشار: یکشنبه, 25 اسفند 1398 - 01:53

داخلی

»

کتاب

شمارۀ 153 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

منبع : لیزنا
شمارۀ 153 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «حکمت زندگی» به دبیری نغمه پروان منتشر شد.
شمارۀ 153 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش لیزنا، در بخشی از سخن دبیر آمده است که  «اولین نقطه‌ای که فیلسوف زندگی می‌تواند به ما کمک کند، یافتن هدف اصلی زندگی است. در این راستا می‌توان با استفاده از فلسفۀ زندگی دریافت که در طول زندگی چگونه میان هدف‌های کوچک‌ترمان باید دست به انتخاب بزنیم تا بتوانیم به آن مقصد اصلی که بنا بر فلسفۀ زندگی‌ خودمان مشخصش کرده‌ایم، دست یابیم. در اینجا فلسفۀ زندگی به ما خواهد گفت که با دیگر همنوعان و عالم هستی چه ارتباطی داریم و کارکردمان چیست، ارزش زندگی‌مان در چیست، فایدۀ آن کجاست و برای آن چه هزینه‌هایی باید داد و  در نهایت چنین فلسفه‌ای باید بتواند به ما در درک احساسات خود و دیگری یاری رساند.»

این ویژه‌نامه با هشت نوشتار مجموعه‌ای از نظرات برخی متخصصین در باب کلیت مفهوم‌های حکمت و فلسفۀ زندگی و نیز همچنین مصادیق آن در فعالیت‌های مختلف زندگی معمول انسانی است.

دو مطلب نخست گفت‌وگوهایی است که نغمه پروان با مصطفی ملکیان در باب «فلسفۀ زندگی و زندگی فلسفی» و دکتر محمدرضا سرگلزایی دربارۀ «حکمت رؤیا» ‌انجام داده است. در نخستین گفت‌و‌گو مصطفی ملکیان به تعریف دو مفهوم فلسفۀ زندگی و زندگی فلسفی می‌پردازد، و پس از بیان نکاتی در باب تمایز آنها از یکدیگر به موضوعات مرتبطی چون «معنای زندگی» و «فلسفۀ عملی» اشاره می‌کند. ملکیان در ادامۀ این بحث، پس از بیان ربط و نسبت این مفاهیم با یکدیگر و بیان موضوعات مربوط به فلسفۀ زندگی، بر اهمیت شناخت «سنخ روانی» در انتخاب بصیرت‌مندانۀ سبک مناسب زندگی تأکید می‌کند.

گفت‌وگوی دوم با عنوان «حکمت رؤیا»  با دکتر  محمدرضا سرگلزایی به بیان این موضوع می‌پردازد که از منظر یونگ«رؤیا»  چگونه و بر چه اساسی می‌تواند به‌مثابۀ نوعی راهنما، مأموریت انسان در زندگی را به او گوشزد کند. گلزاری پس از تأمل بر ساحت‌های وجودی انسان از دیدگاه زیگموند فروید و کارل یونگ به بیان برقرای ارتباط میان «رؤیا» و داشتن یک زندگی خوب یا به تعبیر فلسفی دست یافتن به ائودایمونیا از نظرگاه یونگ می‌پردازد و آن مکانیسم ذهنی و روانی را شرح می‌دهد که بر اساس آن یونگ ادعا می‌کند که «رویاها حامل پیامی برای ما هستند». سرگلزایی در انتها بر شرایطی تأکید می‌کند که در آنها می‌توان به «رؤیا» اعتماد کرد و معنا و رسالت زندگی را در آن یافت.

سومین مطلب این ویژه‌نامه با عنوان «درنگی در حدود امکان و شرایط تحقق گفت‌وگو» به قلم محمدمهدی مجاهدی است. مؤلف این شیوۀ زیستن را تکاپویی مراقبانه، مدام و ارتقایابنده معرفی می‌کند که هیچ‌کس در آن مستقل از «دیگریِ معنابخش» یا بی‌نیاز از او نیست و نمی‌شود. او تأکید می کند که گفت‌وگو ورزیدن به‌مثابه‌ی شیوۀ زیست مستلزم رهایی از برخی سوءتفاهم‌ها دربارۀ گفت‌وگو،  شناخت و رفع موانع گفت‌وگو، و فراهم آوردن شرایط گفت‌وگو در جهان واقعی است.  

چهارمین مقاله با عنوان «مفهوم اعتماد پایه» به قلم اولی لیگرپتس و ترجمۀ علیرضا است. لیگرپتس در این نوشتار اعتماد به‌مثابۀ مبنای زندگی اجتماعی و نیز اعتماد در نظم و نظام طبیعت را مفاهیمی گمراه‌کننده معرفی می‌کند که مرتبط با رفتار ما هستند. از نظر او زندگی انسانی ضرورتا  وابستگی به دیگری را در خود جای می‌دهد و از این روست که شکلی از اعتماد پایه درامد یا مقدمه کل حیات انسانی است.

پنجمین نوشتار این ویژه‌نامه مقاله‌ای است با عنوان «روابط شخصی»  به‌قلم لارنس اِی بلوم که محسن ربیعی آن را به فارسی برگردانده است و از منظر اخلاقی به بررسی چندوچون رابطه‌های انسانی مانند دوستی، روابط خانوادگی و عشق رمانتیک می‌پردازد. افزون بر این، پس از تأمل بر این روابط شخصی به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا افراد غیراخلاقی می‌توانند برای دوستی مناسب باشند و آیا انسانِ بی‌دوست می‌تواند زندگی رضایت‌بخش و اخلاقی داشته باشد؟

ششمین مطلب که مقاله‌ای است با عنوان «حکیم و جهان»، نوشتاری به قلم جان کوپر و ترجمۀ علی اخلاقی است. نویسنده در این مقاله با معرفی نگاه کل‌نگرانه، زیبا دیدن، تماشای جهان از عمق جان، در لحظه زیستن و... به‌منزلۀ مشخصه‌های شخصیت و منش زندگی انسان حکیم، به بیان این موضوع می‌پردازد که این سبک زندگی و نگرش به جهان در عین جدا بودن از زندگی روزمره، با آن همراه است. او آگاهی را رمز اصلی آرامش حکیمانه معرفی می‌کند و معتقد است حکیم شخصی است که می‌آموزد چگونه با ورود به ساحت ادارک خود و ایجاد هماهنگی میان عالم ظاهر و عالم باطن به درکی واقع‌بینانه از کل عالم دست یابد.

هفتمین نوشتار « بینش کیرکگوری و دیگری انضمامی»  نام دارد  که پاتریک استوک به‌رشتۀ تحریر درآورده و راضیۀ زینلی به فارسی ترجمه کرده است. در این نوشتار به یکی از مفاهیم مهم مطرح‌شده در  اگزیستانسیالیسم یعنی نفوذ و دامنۀ تأثیر «دیگری» و ارتباط آن با فرد انسانی پرداخته می‌شود. مقاله به بررسی موضوعاتی از این قبیل می‌پردازد که آیا کیرکگور عطف توجه به همسایه و هم‌نوع او را ارج می‌نهد یا او را نادیده می‌انگارد؟ تاچه‌اندازه کیرگور به دیگری انضمامی عنایت و توجه دارد؟ آیا به همان اندازه که در مقولۀ «خود» و کسب «تفرد» گوشت و خون داشتن و درک احوالاتِ فرد مهم است، در مقولۀ «دیگری» نیز این مسئله اهمیّت دارد؟

هشتمین و آخرین مطلب ویژه‌نامۀ «حکمت زندگی» مقاله‌ای است با عنوان «یکپارچگی و گسیختگی» به‌قلم جان کاتینگهام و ترجمۀ نغمه پروان. کاتینگهام در این مقاله یکپارچگی را عنصر ضروری یک زندگی خوب و زندگی گسیخته یا تجزیه‌شده را  همواره درمعرض بی‌ثباتی تلقی می‌کند. او معتقد است دستیابی به زندگی پایدار و یکپارچه نیازمند خودآگاهی است که موضوع ساده‌ای نیست و نیازمند فرایند پیچیدۀ کشف خویشتن است.

بخش دوم نشریه با عنوان «اندیشه و نظر» مشتمل بر دو نوشتار است. نخست مقاله‌ای از  «دین و اخلاق» به قلم انشاءالله رحمتی  و دیگری مقاله‌ای با عنوان «وجود معطوف به قیامت» که  هرمان لندولت نگاشته و  میترا سرحدی به فارسی برگردانده است.

بخش سوم با عنوان گزارش به موضوع «فلسفه، امید، زندگی» می‌پردازد که تنظیم و ویرایش آن را ساسان یغمایی به عهده داشته است.

بخش چهارم با عنوان «کتاب» به دبیری منیره پنج‌تنی مشتمل بر چهار مطلب است. نخستین نوشتار این بخش با عنوان «دربارۀ سلوک یک استاد» ضمن طرح پرسشی دربارۀ شیوه‌های مختلف مطالعه و پژوهش فلسفی به یک عمر سلوک فلسفی مهدی دهباشی استاد فلسفه پرداخته است. دبیر بخش کتاب، در دومین نوشتار با عنوان  «مسئلۀ مطالعات تطبیقی» با تمرکز بر موضوع مطالعات تطبیقی و سه اثر مهدی دهباشی با او گفت‌وگو کرده است. سومین نوشتار این بخش با عنوان «تراژدی محبوب ترین ژانر ادبی برای فیلسوفان» نوشتاری  به قلم منیره پنج‌تنی دربارۀ کتاب فلسفه تراژدی با قلم جولیان یانگ است که نشر ققنوس منتشر کرده است. چهارمین نوشتار گفت‌وگویی است که او با حسن امیری آرا مترجم فلسفۀ تراژدی انجام داده است.

آخرین بخش نشریه با عنوان تازه های نشر به قلم ساسان یغمایی است.

شمارۀ 153 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «حکمت زندگی» با مدیرمسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای 15 هزار تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.