کد خبر: 43826
تاریخ انتشار: دوشنبه, 10 خرداد 1400 - 09:29

داخلی

»

گزارش

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران- اردیبهشت ماه

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دهقانی گفت:  حدود 19 درصد کل بیماران کشور مربوط به بیماران جدید در اردیبهشت ماه امسال بوده است. این در حالی است که کل بیماران جدید در اردیبهشت برای برخی کشورها از جمله ایتالیا برابر با 290 هزار نفر، روسیه برابر با 265 هزار نفر، فرانسه 242 هزار نفر، اسپانیا 200 هزار نفر و انگلیس برابر با 64 هزار نفر بوده است.
گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران- اردیبهشت ماه

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که روند افزایشی آمار بیماران جدید کشور از  243 هزار نفر در اسفند، با رشد دو برابری یعنی  493 هزار نفر در فروردین ادامه و متاسفانه به 529 هزار نفر در اردیبهشت رسیده است. این میزان افزایش بالاترین میزان ممکن در طول 14 ماه گذشته در کشور بوده است. بدین ترتیب، با این میزان افزایش، بیماران کشور از 2 میلیون و 280 هزار نفر به 2 میلیون و 800 هزار نفر در پایان اردیبهشت 1400 افزایش یافته است.

دهقانی گفت: بر این اساس حدود 19 درصد کل بیماران کشور مربوط به بیماران جدید در اردیبهشت ماه امسال بوده است. این در حالی است که کل بیماران جدید در اردیبهشت برای برخی کشورها از جمله ایتالیا برابر با 290 هزار نفر، روسیه برابر با 265 هزار نفر، فرانسه 242 هزار نفر، اسپانیا 200 هزار نفر و انگلیس برابر با 64 هزار نفر بوده است. 

وی افزود: میزان متوسط رشد روزانه بیماران کشور که در اسفند به 0.34 درصد رسیده بود، در فروردین ماه به بیش از دو برابر یعنی 0.79 درصد و در اردیبهشت به 0.68 درصد رسیده است. با این حال ایران از نظر میزان متوسط روزانه رشد بیماری در اردیبهشت در میان کشورهای همزمان (13 کشور همزمان در انتشار کووید -19: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه اول قرار گرفته است. کشورهای کانادا با رشد متوسط روزانه 0.56 درصد و ترکیه با 0.54 درصد به ترتیب در ردیف های دوم و سوم قرار دارند. همچنین کشورهای آمریکا با رشد متوسط روزانه 0.13درصد، انگلیس 0.05 درصد و چین 0.02 درصد در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار دارند. ضمنا در میان کل کشورهای دنیا با جمعیت بیمار بیش از 800 هزار نفر (32 کشور)  ایران از نظر رشد متوسط بیماری در اردیبهشت 1400 در جایگاه سوم قرار دارد. کشورهای هند با میزان رشد متوسط روزانه 1.67 درصد جایگاه اول و آرژانتین با 0.78 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

سرپرست ISC در ادامه گفت: آمار فوتی ماهیانه ایران که در اسفند ماه 2460 نفر بود در فروردین ماه به بیش از دو برابر یعنی 5801 مورد افزایش و در اردیبهشت با افزایش مجدد به تعداد بی سابقه 10669 نفر فوتی جدید رسیده و از این نظر در جایگاه هفتم دنیا قرار گرفته است. بر این اساس تا پایان اردیبهشت کل جمعیت فوتی کشور به حدود 78 هزار نفر رسیده است.

  وی افزود: از نظر نرخ متوسط رشد فوتی روزانه، ایران در اسفند 99 با کمترین میزان و برابر با 0.14 درصد و در جایگاه 34 دنیا قرار داشت. نرخ رشد فوتی در فروردین با افزایش دو برابری به میزان 0.3 درصد و در اردیبهشت به 0.5 درصد افزایش یافته و در جایگاه 10 دنیا قرار گرفته و نیز در میان کشورهای همزمان از این نظر در جایگاه چهارم قرار دارد.

وی ادامه داد: میزان افزایش رشد متوسط فوتی روزانه کشور در اردیبهشت در حالی است که این میزان تقریبا برای اغلب کشورهای همزمان روند کاهشی داشته است. لازم به ذکر است در شرایط فعلی و در مقایسه با سایر کشورها وضعیت ایران در هر دو شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی کماکان  نگران کننده است و امید است با رعایت شیوه نامه ها و دستور العمل ها این وضعیت بحرانی به خصوص در ایام پیش رو  سپری شود.  

دهقانی گفت: نتایج و آمار در سامانه کووید-19 به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از 5 میلیون نفر در نمودار 1 نشان داده شده است. در این نمودار محور افقی بیانگر روز و از ابتدای مهر 99 تا انتهای اردیبهشت 1400 و محور عمودی جمعیت بیماران هر کشور می باشد. کشورهای همزمان عبارت از 13 کشور چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا بوده که در دو ماه اول بیماری در این کشورها شیوع پیدا نمود.

همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از 5 میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از روسیه، انگلیس، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمنا 4 کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، فرانسه و ترکیه دارای جمعیت بیمار بالای 5 میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده اند. 

 

به منظور بررسی دقیق تر آمار کل بیماران، آمار بیماران جدید در فروردین ماه و نیز نسبت افزایش بیماران جدید به کل بیماران در جدول 1 نشان داده شده است. همان طور که از جدول پیداست در میان کشورهای همزمان، آمار کل بیماران در کشورهای آمریکا و برزیل در اردیبهشت به ترتیب با افزایش 1.3 و 1.9 میلیون بیمار جدید به ترتیب به 33.8 میلیون و 15.9 میلیون نفر رسیده است.  

همچنین، آمار بیماران جدید در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه نشان می دهد که بجز ایران، کانادا و پاکستان سایر کشورها کاهش بیمار جدید داشته اند. به طور خاص در آمریکا و فرانسه کاهش 700 هزار نفر بیمار جدید در اردیبهشت نسبت به فروردین مشاهده می شود. برای بررسی دقیق تر نسبت بیماران جدید در اردیبهشت به کل بیماران کشورهای همزمان در ستون پنجم نشان داده شده است.

 دهقانی در ادامه گفت: نتایج نشان می دهد که کشورهای ایران با 18.8 درصد، کانادا با 15.8 درصد و ترکیه با 15.2 درصد بیشترین سهم نسبت بیمار جدید به کل بیماران را در اردیبهشت ماه داشته اند. به عبارت دیگر، از کل جمعیت بیماران کشور ایران 18.8 درصد در اردیبهشت ماه به جمعیت بیماران افزوده شده است.

اگر مجموع بیماران جدید در دو ماه فروردین و اردیبهشت محاسبه شود مشخص خواهد شد که بیش از 36 درصد از کل جمعیت بیمار کشور در این دو ماه بوده است. لذا اهمیت توجه به کاهش و حداقل عدم رشد بیماری و بیماران جدید مشخص می گردد.  

 کشورهای آمریکا، انگلیس و چین کمترین افزایش نسبی بیمار را در اردیبهشت تجربه کرده اند.

 

جدول 1: میزان افزایش مطلق و نسبی  بیماران در فروردین نسبت به کل بیماران در کشورهای همزمان

در فروردین و اردیبهشت 1400

کشور

آمار بیماران جدید در فروردین 1400

آمار بیماران جدید در اردیبهشت 1400

آمار کل بیماران تا آخر فروردین

نسبت بیماران به کل بیماران در اردیبهشت (درصد)

کل دنیا

20,113,984

22,921,602

166,465,183

13.8

آمریکا

2,054,343

1,325,928

33,862,398

3.9

برزیل

2,100,426

1,925,271

15,976,156

12.1

فرانسه

1,087,298

242,031

5,581,351

4.3

ترکیه

1,391,930

785,327

5,169,951

15.2

روسیه

271,284

264,991

4,983,845

5.3

انگلیس

102,036

64,445

4,457,752

1.4

ایتالیا

534,838

292,418

4,183,473

7.0

آلمان

521,959

465,790

3,646,600

12.8

اسپانیا

223,508

200,613

3,636,453

5.5

ایران

493,122

528,955

2,815,882

18.8

کانادا

93,019

213,078

1,352,121

15.8

پاکستان

55,874

126,579

893,461

14.2

چین

281

424

90,944

0.5

 نمودار 2 میزان بیماران جدید کشور را در هر ماه نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود در برخی ماه های سال از جمله آذر ماه 99 و نیز اردیبهشت 1400 میزان افزایش بیماران جدید چشمگیر بوده است. به طور خاص اردیبهشت 1400 میزان افزایش بیماران جدید به شدت زیاد بوده است. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد به دلیل افزایش آمار کل بیماران این روند به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و کنترل بیماری دشوارتر خواهد بود.

 

دهقانی ادامه داد: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-19 مربوط به 13 کشور همزمان در طول 8 ماه گذشته (مهر 99 الی اردیبهشت 1400)  در جدول 2 میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و نشان داده شده است. تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (اردیبهشت ماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

 وی ادامه داد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهیانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد.

در اردیبهشت ماه، کشورهای ایران با میزان متوسط رشد روزانه برابر با 0.68درصد، کانادا با رشد متوسط روزانه 0.56 درصد و ترکیه با 0.54 درصد به ترتیب در ردیف های اول الی سوم قرار دارند. همچنین کشورهای آمریکا با رشد متوسط روزانه 0.13 درصد، انگلیس 0.05 درصد و چین 0.02 درصد در انتهای جدول قرار دارند.

نتایج جدول 2 نشان می دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در اغلب کشورهای همزمان به خصوص فرانسه، ایتالیا و ترکیه در اردیبهشت نسبت به فروردین کاهش محسوسی داشته است.  

 

 جدول 2: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد)  در8 ماه گذشته در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

کل دنیا

0.93

1.12

0.97

0.76

0.46

0.26

0.49

0.48

ایران

0.84

1.41

1.13

0.5

0.49

0.34

0.79

0.68

کانادا

1.19

1.49

1.55

1.17

0.51

0.25

0.66

0.56

ترکیه

0.5

0.7

5.26

0.57

0.29

0.36

1.24

0.54

آلمان

1.19

2.83

1.75

1.05

0.46

0.29

0.58

0.45

پاکستان

0.2

0.43

0.73

0.45

0.28

0.25

0.68

0.5

برزیل

0.51

0.43

0.62

0.57

0.53

0.43

0.53

0.42

ایتالیا

1.37

3.73

1.25

0.69

0.48

0.48

0.48

0.24

اسپانیا

1.5

1.41

0.45

0.89

0.93

0.02

0.22

0.19

روسیه

0.89

1.16

1.12

0.8

0.45

0.17

0.2

0.18

فرانسه

2.49

2.67

0.54

0.58

0.62

0.44

0.74

0.15

آمریکا

0.67

1.2

1.34

1.03

0.47

0.15

0.22

0.13

انگلیس

2.31

2.11

1.1

1.79

0.55

0.1

0.08

0.05

چین

0.02

0.03

0.02

0.07

0.06

0.01

0.02

0.02

 در ادامه، جدول 3 میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی 13 کشور همزمان را در 8 ماه گذشته  نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر یعنی اردیبهشت به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول 3 پیداست میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در اردیبهشت ماه 0.61 درصد بوده است. برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در فروردین 0.54 درصد بوده که در اردیبهشت به 0.79 درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت کشورهای ترکیه، ایران و فرانسه از نظر میزان رشد متوسط بهبودی در میان کشورهای همزمان به ترتیب جایگاه اول الی سوم را داشته اند.

البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال میزان کوچک بودن متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

جدول 3: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه (درصد) در 8 ماه اخیر در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

کل دنیا

0.98

0.88

1.01

0.83

0.72

0.5

0.67

0.61

ترکیه

0.47

0.59

5.44

0.79

0.32

0.39

0.98

0.9

ایران

0.65

0.99

1.37

0.83

0.53

0.5

0.54

0.79

فرانسه

0.49

1.11

0.7

0.48

0.52

0.42

9.12

0.7

کانادا

1.1

1.32

1.63

1.39

0.73

0.37

0.53

0.69

پاکستان

0.18

0.2

0.73

0.53

0.36

0.3

0.46

0.63

آلمان

0.72

2.2

2.16

1.51

0.78

0.36

0.49

0.6

برزیل

0.68

0.44

0.48

0.63

0.6

0.5

0.61

0.45

ایتالیا

0.55

2.38

3

1.16

0.84

0.54

0.66

0.44

آمریکا

0.89

0.9

1.26

1.11

0.79

0.65

0.33

0.29

اسپانیا

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

0.63

0.22

0.21

روسیه

0.62

1.17

1.29

0.93

0.67

0.35

0.22

0.19

انگلیس

NIL

NIL

NIL

NIL

1.36

1.51

0.43

0.11

چین

0.02

0.03

0.02

0.03

0.09

0.03

0.02

0.02

 نمودار 3 مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از 100 هزار نفر را نشان می‌دهد. کشورهای آمریکا، برزیل، ایتالیا، روسیه و فرانسه در نمودار ظاهر نشده‌اند. همان طور که از نمودار مشاهده می شود روند افزایشی میزان فوتی ایران در دو ماه آخر (فروردین و اردیبهشت) با شیب نسبتا زیادی ادامه دارد. برای کشورهای ترکیه و آلمان به نحو مشابه روند افزایشی میزان فوتی مشاهده  می شود. 

 

سرپرست ISC گفت: به منظور بررسی دقیق تر آمارهای کل فوتی، فوتی جدید در دو ماه متوالی فروردین و اردیبهشت 1400 و نیز نسبت فوتی های این دو ماه به کل فوتی در جدول 4 ستون آخر نشان داده شده است. همان طور که از جدول 4 پیداست در میان کشورهای همزمان آمار فوتی ایران در اردیبهشت نسبت به فروردین  از 5801 نفر به بیش  از دو برابر یعنی 10669 نفر افزایش یافته است. این افزایش میزان فوتی برای برخی کشورها مانند ترکیه، پاکستان، کانادا و آلمان نیز وجود داشته است ولی برای سایر کشورها میزان فوق کاهش یافته است.  

برای بررسی دقیق تر نسبت فوتی جدید دو ماه فروردین و اردیبهشت 1400 به کل فوتی (بر حسب درصد) کشورهای همزمان در ستون پنجم نشان داده شده است.

 نتایج نشان می دهد که در کشورهای ترکیه 34.6 درصد، برزیل 34.4 درصد و پاکستان 31.3 درصد و ایران 21.1 درصد از کل جمعیت فوتی ها در دو ماه فروردین و اردیبهشت 1400 اتفاق افتاده است. کشورهای چین با صفر درصد، انگلیس 1.2 درصد و آمریکا  8 درصد کمترین میزان سهم فوتی در دو ماه فوق داشته اند.

جدول 4: میزان افزایش مطلق و نسبی  فوتی در فروردین و اردیبهشت 1400 نسبت به کل فوتی در کشورهای همزمان

کشور

آمار فوتی جدید درفروردین 1400

آمار فوتی جدید در اردیبهشت  1400

کل آمار فوتی تا آخر اردیبهشت

درصد نسبت فوتی جدید به کل فوتی در فروردین و اردیبهشت 1400(درصد)

کل دنیا

335,439

400,548

3,457,500

21.3

آمریکا

27,585

20,952

603,408

8.0

برزیل

85,674

67,997

446,527

34.4

انگلیس

1,183

405

127,710

1.2

ایتالیا

12,991

7,395

125,028

16.3

روسیه

11,648

11,432

117,739

19.6

فرانسه

9,401

6,869

108,437

15.0

آلمان

5,890

6,766

87,852

14.4

اسپانیا

4,306

2,404

79,620

8.4

ایران

5,801

10,669

78,194

21.1

ترکیه

6,654

9,227

45,840

34.6

کانادا

1,070

1,449

25,162

10.0

پاکستان

2,654

3,636

20,089

31.3

چین

0

0

4,636

0.0

 نمودار 4 میزان فوتی های جدید کشور را در هر ماه نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود در برخی ماه های سال گذشته از جمله مرداد و آبان ماه 99 و نیز اردیبهشت 1400 میزان فوتی به حداکثر میزان ممکن رسیده است. به طور خاص در آبان 99 تعداد فوتی ها به 12550 نفر رسیده بود که بیشترین میزان در طول ماه هاست. همچنین در اردیبهشت 1400 میزان فوتی 10669 نفر بوده است که نسبت به جمعیت بیماران رقم نسبتا بالایی است.

جدول 5 میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی 13 کشور همزمان را در 8 ماه سال اخیر نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در اردیبهشت ماه (ستون آخر) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

همان طور که از جدول 5 پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از 0.38 درصد در فروردین به 0.42 درصد در اردیبهشت افزایش یافته است. این جدول نشان می دهد که علیرغم روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه در تمام کشورهای همزمان این میزان برای ایران افزایش یافته و از 0.3 درصد به 0.5 درصد افزایش یافته و ایران در میان کشورهای همزمان رتبه چهارم را دارد. این عدد در اسفند ماه برابر با  014 درصد بود.

جدول 5: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد) در 8 ماه گذشته

در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

1400

اردیبهشت

1400

کل دنیا

0.54

0.65

0.71

0.66

0.58

0.35

0.38

0.42

ترکیه

0.77

0.81

1.36

1

0.45

0.25

0.65

0.76

پاکستان

0.14

0.41

0.71

0.57

0.41

0.34

0.57

0.67

برزیل

0.42

0.28

0.35

0.42

0.48

0.62

0.84

0.56

ایران

0.83

1.13

0.67

0.21

0.14

0.14

0.3

0.5

روسیه

0.83

1.17

1.23

0.91

0.7

0.49

0.38

0.35

آلمان

0.18

1.15

2.17

2.06

1.06

0.36

0.25

0.27

فرانسه

0.28

1.17

0.76

0.55

0.53

0.34

0.32

0.22

ایتالیا

0.11

0.93

1.17

0.64

0.45

0.33

0.38

0.21

کانادا

0.22

0.48

0.77

0.84

0.55

0.18

0.15

0.2

آمریکا

0.36

0.46

0.75

0.8

0.69

0.32

0.16

0.12

اسپانیا

0.39

0.73

0.47

0.35

0.7

0.3

0.19

0.11

انگلیس

0.19

0.7

0.73

1.03

0.9

0.19

0.04

0.02

چین

0

0

0

0.01

0.01

0

0

0

نمودار 5 میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در 8 ماه اخیر نشان می‌دهد. افزایش متوسط نرخ رشد بیماری و نیز  میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری در فروردین واقعا نگران کننده است.

دهقانی گفت: مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از 800 هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید- 19 تا پایان اردیبهشت 1400 در جدول 6 نشان داده شده است. همان طور که از جدول ملاحظه می شود در دنیا 32 کشور دارای جمعیت بیمار بیش از 800 هزار نفر می باشد.

 میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش 20 میلیون نفر در فروردین به 143 میلیون نفر و با افزایش حدود 22.9 میلیون بیمار جدید در اردیبهشت به 166.5 میلیون نفر رسیده که حدود 13.5 درصد از این جمعیت در اردیبهشت ماه بوده است.

بدین ترتیب میزان متوسط نرخ رشد بیماری روزانه دنیا در فروردین به 0.49 درصد و در اردیبهشت  0.48 درصد ثبت شده است.

میزان کل جمعیت بیماران در ایران با افزایش 529 هزار نفر بیمار جدید در اردیبهشت به بیش از 2 میلیون 800 هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه 14 قرار گرفته است. ضمنا حدود 18.8 درصد جمعیت بیماران کشور متعلق به اردیبهشت ماه 1400 بوده است.  

بر این اساس، ایران که در اسفند دارای نرخ رشد متوسط روزانه 0.34 درصد و در جایگاه 18 دنیا قرار داشت، در فروردین ماه با افزایش بیش از دو برابری این نرخ به  0.79 درصد و در جایگاه نهم دنیا و در اردیبهشت با میزان رشد متوسط بیماری  0.68 درصد در جایگاه سوم دنیا قرار گرفته است.

کشورهای هند با متوسط نرخ رشد روزانه 1.7 درصد، آرژانتین با 0.78 درصد به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند. همچنین کشورهای انگلیس، پرتقال و رژیم اشغالگر به ترتیب با میزان متوسط رشد روزانه کمتر از 0.05 درصد در انتهای جدول قرار دارند.  

میزان کل آمار فوتی دنیا در اردیبهشت با افزایش بیش از 400 هزار نفر فوتی جدید به حدود 3.5 میلیون نفر رسیده است. کشورهای هند، برزیل و آمریکا به ترتیب  با 113 هزار، 68 هزار و 21 هزار فوتی جدید در اردیبهشت در صدر کشورها قرار دارند.  

بدین ترتیب میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا که در بهمن ماه از 0.58 درصد به 0.35 درصد در اسفند کاهش یافته بود، در فروردین ماه روند صعودی گرفته و به 0.38 درصد افزایش و مجددا در اردیبهشت به 0.42 درصد افزایش یافت.

ملاحظه می شود که ایران با تعداد 10669 نفر فوتی جدید در اردیبهشت در جایگاه 7 دنیا از نظر تعداد فوتی ها قرار گرفته است. بدین ترتیب، ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی 0.14 درصد در اسفند ماه در جایگاه 34 این کشورها قرار داشت، در اردیبهشت با افزایش دو برابری به میزان 0.3 درصد در جایگاه 24  و در اردیبهشت با 0.5 درصد در جایگاه 10 دنیا قرار گرفته است.

کشورهای هندوستان با متوسط رشد فوتی روزانه 1.62 درصد، ترکیه  با 0.76 درصد، آرژانتین با 0.69 درصد، فیلیپین 0.68 درصد و پاکستان با 0.67 درصد دارای بالاترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در میان همه کشورها می باشند. همچنین کشورهای اسپانیا، هلند، رژیم اشغالگر، انگلیس و پرتقال به ترتیب با میزان متوسط رشد فوتی روزانه کمتر از 0.1 درصد در انتهای جدول قرار دارند.  

 

جدول 6: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19:  متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی بیماران تا آخر اردیبهشت 1400 برای کشورهای با جمعیت بیمار  بیش از 800 هزار نفر

آمار نرخ رشد فوتی

آمار فوتی 

آماررشد روزانه

آمار کل تجمعی بیماران

متوسط  نرخ رشد فوتی روزانه (درصد)- اردیبهشت 1400

میزان فوتی جدیددر اردیبهشت 1400

متوسط  نرخ رشد روزانه بیماری (درصد)-اردیبهشت

سهم  بیماران جدید از کل ( درصد)

میزان کل بیماران تا آخر اردیبهشت

1400

میزان بیماران جدید در اردیبهشت 1400

ردیف

0.42

کل دنیا

400,548

کل دنیا

0.48

کل دنیا

13.8

166,465,183

22,921,602

کل دنیا

 

1.62

هندوستان

112,938

هندوستان

1.7

هند

3.9

33,862,398

1,325,928

آمریکا

1

0.76

ترکیه

67,997

برزیل

0.78

آرژانتین

40.6

26,285,069

10,676,065

هند

2

0.69

آرژانتین

20,952

آمریکا

0.68

ایران

12.1

15,976,156

1,925,271

برزیل

3

0.68

فیلیپین

14,542

کلمبیا

0.67

فیلیپین

4.3

5,581,351

242,031

فرانسه

4

0.67

پاکستان

13,599

آرژانتین

0.57

کلمبیا

15.2

5,169,951

785,327

ترکیه

5

0.66

اکراین

11,432

روسیه

0.56

کانادا

5.3

4,983,845

264,991

روسیه

6

0.64

کلمبیا

10,669

ایران

0.54

ترکیه

1.4

4,457,752

64,445

انگلیس

7

0.56

برزیل

9,958

لهستان

0.51

عراق

7.0

4,183,473

292,418

ایتالیا

8

0.52

پرو

9,615

پرو

0.5

پاکستان

12.8

3,646,600

465,790

آلمان

9

0.5

لهستان

9,227

ترکیه

0.48

شیلی

5.5

3,636,453

200,613

اسپانیا

10

0.5

ایران

8,734

اکراین

0.45

آلمان

21.2

3,482,512

738,892

آرژانتین

11

0.47

مجارستان

8,614

مکزیک

0.44

هلند

15.9

3,192,050

507,949

کلمبیا

12

0.39

اندونزی

7,395

ایتالیا

0.44

سوئد

5.5

2,863,030

158,463

لهستان

13

0.39

رومانی

6,869

فرانسه

0.42

برزیل

18.8

2,815,882

528,955

ایران

14

0.38

شیلی

6,766

آلمان

0.35

پرو

3.5

2,390,140

83,230

مکزیک

15

0.35

روسیه

5,296

اندونزی

0.34

اکراین

9.8

2,175,382

213,426

اکراین

16

0.27

آلمان

3,847

مجارستان

0.3

بلژیک

10.3

1,915,566

196,478

پرو

17

0.24

عراق

3,636

پاکستان

0.29

اندونزی

8.5

1,764,644

149,795

اندونزی

18

0.22

فرانسه

3,622

فیلیپین

0.24

ایتالیا

3.1

1,656,886

50,812

ج چک

19

0.21

ایتالیا

3,208

رومانی

0.2

مجارستان

3.7

1,628,335

59,969

آفریقای ج

20

0.2

کانادا

2,973

شیلی

0.19

اسپانیا

12.5

1,619,648

201,876

هلند

21

0.16

ج چک

2,922

نپال

0.19

لهستان

15.8

1,352,121

213,078

کانادا

22

0.14

مکزیک

2,645

پاراگویه

0.18

روسیه

13.6

1,315,913

179,478

شیلی

23

0.14

بلژیک

2,404

اسپانیا

0.15

فرانسه

18.6

1,171,386

218,306

فیلیپین

24

0.13

سوئد

2,375

ژاپن

0.13

آمریکا

14.4

1,160,494

167,336

عراق

25

0.12

آمریکا

2,363

اکوادر

0.13

آفریقای ج

3.8

1,074,781

40,778

رومانی

26

0.12

آفریقای ج

2,223

تونس

0.13

رومانی

12.7

1,058,341

134,001

سوئد

27

0.11

اسپانیا

2,206

السالوادور

0.12

مکزیک

8.6

1,041,706

90,080

بلژیک

28

0.11

هلند

2,070

یونان

0.11

ج چک

14.2

893,461

126,579

پاکستان

29

0.03

رژیم اشغالگر

1,956

بلغارستان

0.05

انگلیس

1.5

844,288

12,643

پرتقال

30

0.02

انگلیس

1,832

آفریقای ج

0.05

پرتقال

0.2

839,290

1,933

رژیم اشغالگر

31

0.02

پرتقال

1,791

مصر

0.01

رژیم اشغالگر

5.8

801,025

46,192

مجارستان

32

موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید-19 و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید-19 بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری https://www.isc.ac)) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه 1399 با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان  D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی(Chatham House) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود 18009 مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید-19 در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با 2812، 2406 و 1224 مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (1179 مدرک)، فرانسه (447 مدرک)، کانادا (439 مدرک)، هند (417 مدرک)، آلمان (412 مدرک) و استرالیا (335 مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمنا کشور ایران با 283 مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید-19 دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید –19  قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.