کد خبر: 44323
تاریخ انتشار: سه شنبه, 16 شهریور 1400 - 13:51

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

12 مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

منبع : ایرانداک
بر پایۀ گزارش سال 2021 میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، 12 مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ 800 مؤسسۀ برتر جهان هستند.
12 مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

به گزارش لیزنا، دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی اصفهان، تبریز،‌ علم و صنعت ایران، و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در میان 800  مؤسسۀ برتر جهان جای دارند. افزون بر این، دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز نیز در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایۀ اعضای هیأت علمی در میان 800 مؤسسۀ برتر جهان جای گرفته‌اند. به گفتۀ دیگر، اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیأت علمی سنجش شوند، این دو مؤسسه نیز در سیاهه 800 مؤسسۀ برتر جهان جای خواهند گرفت.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهۀ پایانی دارند. «دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهۀ پایانی 800 مؤسسۀ برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های 11 سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای 11 سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای 11 سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد 10 سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز

کل

رتبۀ

ملی

رتبۀ

جهانی

رتبۀ جهانی نرمال‌شده

بر پایۀ اعضای هیأت علمی

دانشگاه تهران

33.4

1

338

361

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

32.8

2

368

427

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

-

-

551-600

551-600

دانشگاه صنعتی شریف

-

-

551-600

501-550

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

551-600

551-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

601-650

501-550

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-

-

601-650

601-650

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-

-

701-750

651-700

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

701-750

651-700

دانشگاه تبریز

-

-

701-750

601-650

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

-

751-800

651-700

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

-

-

751-800

701-750

دانشگاه شیراز

-

-

-

751-800

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

-

-

-

701-750

 جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

شمار مقاله‌های 11 سال پیش

شمار مقاله‌های سال پیش

شمار استنادهای 11 سال پیش

شمار استنادهای دو سال پیش

میانگین استنادهای 11 سال پیش

شاخص «اچ» دو سال پیش

شمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیش

شمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش

د.* تهران

34.4

41.8

24.1

34

39.3

52.4

22.1

28.2

د.ع.پ.خ.ب.د.# تهران

33.2

40.2

24.1

32.8

41.8

52.9

22.1

25.4

د.ع.پ.خ.ب.د. ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی شریف

-

-

-

-

-

-

-

-

د. تربیت مدرس

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی امیرکبیر

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی نوشیروانی بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

د. صنعتی اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

د. تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

د. علم و صنعت ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

د. شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

* د. کوتاه‌شده «دانشگاه» است.       # ع.پ.خ.ب.د. کوتاه‌شده «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.

بر پایۀ گزارش سال 2021 میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام مؤسسه‌های جهان است. سپس، «Stanford University»، «University of Toronto»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of London, University College London»، «University of Washington - Seattle»، «MIT»، «University of Michigan – Ann Arbor»، و «University of Cambridge» در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبه‌بندی هستند.

این گزارش در سامانه «نما» در پیوند b2n.ir/NTU2021 در دسترس است. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.