کد خبر: 45043
تاریخ انتشار: دوشنبه, 20 دی 1400 - 14:00

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

59 مؤسسۀ ایرانی در میان 3000 مؤسسۀ برتر جهان

منبع : ایرانداک
بر پایۀ گزارش سال 2021 میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» 59 مؤسسۀ ایرانی در میان 3000 مؤسسۀ برتر جهان هستند.
59 مؤسسۀ ایرانی در میان 3000 مؤسسۀ برتر جهان

به گزارش «لیزنا»، «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در ویرایش 2021 «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبة 248 جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی هستند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورپ» در سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

404.93

1

248

دانشگاه علوم پزشکی تهران

388.08

2

313

دانشگاه تربیت مدرس

343.16

3

498

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

340.19

4

511

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

335.14

5

531

دانشگاه صنعتی شریف

329.3

6

552

دانشگاه تبریز

323.44

7

589

دانشگاه علم و صنعت ایران

319.54

8

608

دانشگاه علوم پزشکی ایران

313.04

9

631

دانشگاه صنعتی اصفهان

307.18

10

662

دانشگاه شیراز

305.71

11

673

دانشگاه فردوسی مشهد

300.74

12

704

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

295.13

13

735

دانشگاه شهید بهشتی

293.61

14

748

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

292.04

15

762

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

275.92

16

871

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

263.33

17

957

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *

263.3

18

958

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

262.76

19

963

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

259.39

20

989

دانشگاه کاشان

256.48

21

1024

دانشگاه گیلان

253.38

22

1066

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

243.92

23

1155

دانشگاه اصفهان

243.53

24

1158

دانشگاه محقق اردبیلی

241.02

25

1181

دانشگاه پیام نور

240.49

26

1186

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

237.14

27

1211

دانشگاه سمنان

237.04

28

1213

دانشگاه ارومیه

236.89

29

1215

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

232.17

30

1274

دانشگاه شهید باهنر کرمان

231.78

31

1276

دانشگاه رازی

231.15

32

1283

دانشگاه صنعتی شاهرود

226.21

33

1327

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

225.78

34

1334

دانشگاه بوعلی سینا

222.35

35

1375

دانشگاه صنعتی سهند

216.49

36

1428

دانشگاه زنجان

212.02

37

1467

دانشگاه یاسوج

210.37

38

1486

دانشگاه شهید چمران اهواز

209.95

39

1491

دانشگاه خوارزمی

206.06

40

1551

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

204.73

41

1567

دانشگاه مازندران

204.21

42

1579

دانشگاه شهرکرد

202.45

43

1597

دانشگاه یزد

201.74

44

1602

دانشگاه صنعتی شیراز

201.5

45

1604

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

200.22

46

1619

دانشگاه لرستان

182.37

47

1828

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

173.23

48

1939

دانشگاه الزهرا (س)

169.9

49

1976

دانشگاه اراک

169.6

50

1977

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

164.51

51

2057

دانشگاه شاهد

156.65

52

2163

دانشگاه خلیج فارس

149.06

53

2266

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

140.27

54

2395

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

140.13

55

2399

دانشگاه صنعتی ارومیه

137.34

56

2440

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

125.03

57

2605

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

123.86

58

2622

دانشگاه علامه طباطبائی

104.37

59

2900

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورپ» در سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌ها

مقاله‌ها

استناد

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر

پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

85.08

86.33

40.54

75.51

60.21

57.26

دانشگاه علوم پزشکی تهران

74.34

86.43

39.48

74

60.53

53.29

دانشگاه تربیت مدرس

69.87

75.15

34.24

65.26

52.96

45.68

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

66.41

74.17

34.18

65.93

53.5

45.99

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

60.93

75.89

33.92

65.18

54.43

44.79

دانشگاه صنعتی شریف

64.38

72.01

32.73

63.37

51.51

45.28

دانشگاه تبریز

63.4

70.3

30.74

61.64

52.1

45.27

دانشگاه علم و صنعت ایران

65.02

69.47

31.68

62.09

50.62

40.66

دانشگاه علوم پزشکی ایران

55.36

71.48

29.99

61.6

53.49

41.11

دانشگاه صنعتی اصفهان

56.12

67.92

30.95

60.12

49.79

42.28

دانشگاه شیراز

60.65

66.65

30.18

58.29

47.98

41.97

دانشگاه فردوسی مشهد

59.91

65.57

30.59

57.07

46.37

41.22

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

45.06

70.57

27.87

58.28

52.67

40.69

دانشگاه شهید بهشتی

57.31

64.51

29.45

56.04

46.24

40.05

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

52.72

68.62

29.23

54.87

46.29

40.32

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

49.86

62.67

27.67

53.62

45.34

36.76

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

49.78

57.44

26.64

51.27

42.5

35.71

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *

37.48

63.07

22.45

54.11

53.7

32.5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

44.74

60.34

25.88

51.67

44.36

35.77

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

40.46

61.69

21.86

53.93

50.77

30.67

دانشگاه کاشان

43.05

59.72

23.25

53.26

48.3

28.89

دانشگاه گیلان

46.5

56.82

24.89

50.23

42.93

32.01

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

23.74

62.65

20.2

53.77

55.67

27.9

دانشگاه اصفهان

45.56

54.06

24.85

47.38

38.78

32.9

دانشگاه محقق اردبیلی

39.21

53.72

19.99

49.86

49.25

28.98

دانشگاه پیام نور

41.24

56.57

24.18

47.83

41.22

29.44

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

27.83

58.21

18.97

51.19

53.55

27.39

دانشگاه سمنان

42.32

54.1

22.74

47.94

41.59

28.34

دانشگاه ارومیه

44.32

53.2

23.5

45.89

39.2

30.78

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

30.85

57.2

20.95

49.57

47.01

26.58

دانشگاه شهید باهنر کرمان

43.66

51.6

23.5

45.14

37.52

30.36

دانشگاه رازی

39.69

52.81

22.64

46.12

39.47

30.41

دانشگاه صنعتی شاهرود

43.29

49.91

21.6

42.74

36.36

32.31

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

33.07

54.58

20.35

47.11

43.8

26.87

دانشگاه بوعلی سینا

39.53

50.47

21.72

43.57

37.42

29.64

دانشگاه صنعتی سهند

35.61

50.03

19.85

45.52

40.95

24.54

دانشگاه زنجان

35.04

48.35

20.2

42.24

37.19

29.01

دانشگاه یاسوج

30.68

49.82

18.45

44.27

42.27

24.88

دانشگاه شهید چمران اهواز

36.29

47.4

20.8

42.26

36.53

26.67

دانشگاه خوارزمی

35.33

46.85

20.1

41.12

35.48

27.18

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

33.32

48.29

18.74

41.99

38.41

23.98

دانشگاه مازندران

31.3

47.28

19.56

42.63

37.81

25.63

دانشگاه شهرکرد

31.8

47.18

18.94

41.34

37.54

25.65

دانشگاه یزد

36.16

44.41

21.13

39.26

32.85

27.93

دانشگاه صنعتی شیراز

33.78

44.65

18.22

40.61

36.62

27.62

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

17.49

51.22

14.06

45.14

51

21.31

دانشگاه لرستان

26.98

42.94

16.18

37.43

35.66

23.19

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

20.75

42.89

15.15

37.69

36.81

19.93

دانشگاه الزهرا (س)

25.31

41.63

16.69

34.66

31.82

19.8

دانشگاه اراک

29.27

39.23

16.47

33.77

29.72

21.14

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

11.65

41.83

11.75

37.71

41.8

19.77

دانشگاه شاهد

24.27

36.68

16.86

32.51

27.11

19.22

دانشگاه خلیج فارس

23.11

34.21

14.13

29.88

27.05

20.69

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

16.96

35.41

13.01

28.02

26.88

20

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

15.98

34.44

11.12

29.52

30.57

18.5

دانشگاه صنعتی ارومیه

18.4

32.13

11.98

29.88

28.21

16.74

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

12.19

32.95

10.44

27.23

27.55

14.67

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

12.46

32.66

12.58

25.89

23.8

16.47

دانشگاه علامه طباطبائی

5.33

25.12

9.24

23.5

24.26

16.92

بر پایۀ گزارش سال 2021 میلادی نظام رتبه‌بندی فراگیر «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Tsinghua University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

این گزارش در سامانة «نما» در پیوند B2N.IR/URAP2021 در دسترس است. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.