کد خبر: 41777
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 15 خرداد 1399 - 11:54

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

حضور 5 دانشگاه از ایران در میان 100 دانشگاه برتر آسیا

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر قاره آسیا را در سال 2020 میلادی منتشر کرد.
حضور 5 دانشگاه از ایران در میان 100 دانشگاه برتر آسیا

به گزارش لیزنا،  دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه­های آسیایی سال 2020 از جمهوری اسلامی ایران تعداد 40 دانشگاه حضور داشته اند که 5 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.

دهقانی اظهار داشت: روش شناسی این رتبه  بندی همانند روش شناسی رتبه  بندی جهانی دانشگاه ها است که از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتی (7.5) و وجهه بین المللی(7.5) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می کند.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2020، تعداد 489 دانشگاه را از 30 کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه  Peking Universityاز کشور چین رتبه­های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و این برای اولین بار است که دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می­شود. National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتیب رتبه­های دوم و سوم را دارند.

وی افزود: همانند سال­های گذشته، کشور ژاپن با 110 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد 103 بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه 7 می باشد.

فهرست دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه های کشورهای آسیایی 2020

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

بازه رتبه ای

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

48

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

201–250

دانشگاه صنعتی شریف

75

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

83

دانشگاه کردستان

دانشگاه علم و صنعت ایران

87

دانشگاه شیراز

دانشگاه یاسوج

89

دانشگاه فردوسی مشهد

251–300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

109

دانشگاه اصفهان

دانشگاه کاشان

110

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

114

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه صنعتی اصفهان

130

دانشگاه بوعلی سینا

301–350

دانشگاه علوم پزشکی ایران

138

دانشگاه گیلان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران

144

دانشگاه سمنان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

148

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه صنعتی شیراز

156

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه تبریز

163

دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

166

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

351–400

دانشگاه شهید بهشتی

180

دانشگاه ارومیه

 

 

دانشگاه الزهرا

401+

 

 

دانشگاه بیرجند

 

 

دانشگاه شاهد

 

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

دانشگاه یزد

دهقانی در ادامه گفت: همان گونه که در جدول فوق نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی 2020 تایمز، 40 دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه­های صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه های 48، 75 و 83 به ترتیب رتبه های اول تا سوم ایران را از آن خود کرده اند. با توجه به اینکه 8 دانشگاه صنعتی در بین دانشگاه های ایران حضور دارند و رتبه های اول تا سوم ایران نیز از آن دانشگاه های صنعتی است و با توجه به تعداد کم دانشگاه های صنعتی در مقابل دانشگاه های جامع و دانشگاه های علوم پزشکی،‌ می­توان گفت که دانشگاه های صنعتی در این رتبه بندی عملکرد بهتری داشته اند.

مقایسه عملکرد ایران در سال 2019 و 2020

سرپرست ISC اظهار داشت: تعداد دانشگاه های ایران از 29 دانشگاه در رتبه بندی آسیایی 2019 تایمز به 40 دانشگاه در سال 2020 رسیده است (تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی از 417 دانشگاه به  489 دانشگاه رسیده است). در سال 2019 تعداد 4 دانشگاه از کشور رتبه زیر 100 را در آسیا داشته اند، در حالی که در سال 2020 این تعداد به 5 دانشگاه رسیده است. با این حال بهترین رتبه ایران در سال 2019، ‌رتبه 43 بوده است اما این رتبه در سال 2020 به رتبه 48 رسیده است.

وی در ادامه گفت: در رتبه بندی اخیر 11 دانشگاه حضور دارند که در رتبه بندی سال پیش حضور نداشته اند. این دانشگاه ها عبارتند از: دانشگاه یاسوج، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شاهرود توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری در رتبه بندی داشته باشند و رتبه خود را ارتقا دهند.

در جدول زیر حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی 2019 و 2020 به صورت تطبیقی نشان داده شده است.

بررسی تطبیقی حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی 2019 و 2020

نام دانشگاه

رتبه 2020

رتبه 2019

نام دانشگاه

رتبه 2020

رتبه 2019

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

48

43

دانشگاه شیراز

250-201

195

دانشگاه صنعتی شریف

75

86

دانشگاه فردوسی مشهد

300-251

250-201

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

83

80

دانشگاه اصفهان

300-251

300-251

دانشگاه علم و صنعت ایران

87

107

دانشگاه مازندران

300-251

185

دانشگاه یاسوج

89

-

دانشگاه شهید چمران اهواز

300-251

-

دانشگاه علوم پزشکی تهران

109

129

دانشگاه بوعلی سینا

350-301

-

دانشگاه کاشان

110

99

دانشگاه گیلان

350-301

300-251

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

114

150

دانشگاه خوارزمی

350-301

350-301

دانشگاه صنعتی اصفهان

130

109

دانشگاه سمنان

350-301

-

دانشگاه علوم پزشکی ایران

138

250-201

دانشگاه شهرکرد

350-301

-

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

138

250-201

دانشگاه صنعتی شاهرود

350-301

400-351

دانشگاه تهران

144

134

دانشگاه زنجان

350-301

350-301

دانشگاه بین المللی امام خمینی

148

-

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

400-351

300-251

دانشگاه صنعتی شیراز

156

138

دانشگاه ارومیه

400-351

350-301

دانشگاه تبریز

163

155

دانشگاه الزهرا

401+

400-351

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

166

-

دانشگاه بیرجند

401+

401+

دانشگاه شهید بهشتی

180

250-201

دانشگاه شاهد

401+

-

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

250-201

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان

401+

400-351

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

250-201

250-201

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

401+

-

دانشگاه کردستان

201–250

-

دانشگاه یزد

401+

400-351

 سرپرست ISC گفت: ایران نیز در سال 2020، ‌40 دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که این تعداد 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است،‌ اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه تنها در تعدادی دانشگاه از جمله رشد 9 پله ای دانشگاه صنعتی شریف( ازرتبه 86 در سال 2019 به رتبه 75 در 2020) رشد 20 پله ای دانشگاه علم وصنعت ( از 107 به 87 )،رشد 20 پله ای علوم پزشکی تهران ( 129 به 109) ، رشد 36 پله ای علوم پزشکی مشهد( 150 به 114)،رشد 100 پله ای دانشگاههای علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی ( به رتبه 138 و رشد 70 پله ای دانشگاه شهید بهشتی( به رتبه 180) قابل مشاهده است.

تعداد دانشگاه­های ایران در رتبه بندی تایمز

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

تعداد دانشگاه­های ایرانی

40

29

18

14

8

3

3

3

تعداد دانشگاه های آسیایی

489

417

359

298

201

100

100

100

 عملکرد دانشگاه های کشورهای اسلامی آسیایی در رتبه بندی آسیایی تایمز 2020

دهقانی گفت: از 27 کشور آسیایی اسلامی،‌ دانشگاه های 16 کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز 2020 حضور دارند. ایران همانند سال گذشته با 40 دانشگاه از لحاظ تعداد دانشگاه رتبه نخست را دارد و پس از ایران، کشورهای ترکیه و پاکستان به ترتیب با 34 و 14 دانشگاه رتبه دوم و سوم دارند. به لحاظ بهترین رتبه عربستان، امارات متحده و مالزی و ایران رتبه های اول تا چهارم را دارند.

جدول زیر حضور دانشگاه های کشورهای آسیایی مسلمان را در رتبه بندی تایمز 2020 نشان می دهد.

نام کشور

تعداد دانشگاه

بهترین رتبه

عربستان

7

26

امارات متحده عربی

4

31

مالزی

13

43

ایران

40

48

ترکیه

34

48

قطر

1

52

اردن

5

58

لبنان

3

60

برونی

1

60

پاکستان

14

75

اندونزی

6

162

عراق

2

251-300

کویت

1

251-300

عمان

1

251-300

قزاقستان

2

301-350

بنگلادش

1

401+