کد خبر: 43853
تاریخ انتشار: یکشنبه, 16 خرداد 1400 - 08:31

داخلی

»

گزارش

انتشار نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی 2021

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه­های آسیایی سال 2021 از ایران تعداد 47 دانشگاه حضور داشته اند که 7 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.
انتشار نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی 2021

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه­های آسیایی سال 2021 از ایران تعداد 47 دانشگاه حضور داشته اند که 7 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه های ایران در سال گذشته 40 دانشگاه بوده است.

دهقانی گفت: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه  بندی جهانی دانشگاه ها است که از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتی (7.5) و وجهه بین المللی (7.5) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی مجدد تنظیم می کند.

وی ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2021، تعداد 551 دانشگاه را از 30 کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking Universityاز کشور چین مانند سال گذشته رتبه­های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و برای دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می­شود و دوباره مانند سال گذشته دانشگاه هایNUS  (National University of Singapore) سنگاپور و UHK  (University of Hong Kong) از هنگ کنگ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

همانند سال های گذشته، کشور ژاپن با 116 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد 110 بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه 6  است.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: ایران در سال 2021، تعداد 47 دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که این تعداد در سال 2020، 40 دانشگاه، در 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. سهم ایران  از نظر تعداد دانشگاه ها در سال 2013 برابر با 3 درصد بود که در سال 2021 به 8.5 درصد رسیده است.

همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی 2021 تایمز، تعداد 47 دانشگاه از ایران حضور دارند.

تعداد دانشگاه­های ایران در رتبه بندی تایمز آسیا در سال های مختلف

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

تعداد دانشگاه های ایران

47

40

29

18

14

8

3

3

3

تعداد دانشگاه های آسیایی در تایمز

551

489

417

359

298

201

100

100

100

سهم ایران ( درصد)

8.5

8.2

6.9

5

4.7

3.9

3

3

3

 دهقانی بیان کرد: دانشگاه­ علوم پزشکی کردستان که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد با رتبه 45 و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبه های 58 و 59 دانشگاه های دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران نسبت به سال گذشته 3 مرتبه ارتقا داشته است و از 48 به 45 رسیده است.

جایگاه  دانشگاه­های ایران در رتبه بندی تایمز  کشورهای آسیایی  سال 2021

رتبه ایران

نام دانشگاه

رتبه در آسیا

 

رتبه ایران

نام دانشگاه

رتبه در آسیا

1

علوم پزشکی کردستان

45

 

22

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

251–300

2

دانشگاه صنعتی شریف

58

دانشگاه فردوسی مشهد

3

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

59

دانشگاه اصفهان

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

70

علوم پزشکی اصفهان

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

76

علوم پزشکی کرمان

6

علوم پزشکی تهران

94

دانشگاه لرستان

7

دانشگاه کاشان

100

دانشگاه مازندران

8

دانشگاه تهران

104

دانشگاه سمنان

9

علوم پزشکی مشهد

109

دانشگاه صنعتی شاهرود

10

دانشگاه صنعتی شیراز

114

علوم پزشکی شیراز

11

دانشگاه صنعتی اصفهان

116

12

علوم پزشکی ایران

117

32

دانشگاه گیلان

301–350

13

دانشگاه تبریز

121

دانشگاه خوارزمی

14

دانشگاه یاسوج

127

دانشگاه رازی

15

دانشگاه محقق اردبیلی

130

شهید چمران اهواز

16

دانشگاه کردستان

133

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

17

دانشگاه شهید بهشتی

148

دانشگاه شهرکرد

18

علوم پزشکی شهید بهشتی

157

38

دانشگاه بوعلی سینا

351–400

19

علوم پزشکی تبریز

165

دانشگاه شاهد

20

دانشگاه شیراز

186

دانشگاه ارومیه

21

خواجه نصیرالدین طوسی

201250

41

دانشگاه الزهرا، دانشگاه اراک، دانشگاه بیرجند، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان  و دانشگاه یزد

401+

مقایسه عملکرد دانشگاههای ایران در سال  2020 و 2021

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه های ایران از 40 دانشگاه در رتبه بندی آسیایی 2020 تایمز به 47 دانشگاه در سال 2021 رسیده است (تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی از 489 دانشگاه به 551 دانشگاه رسیده است). در سال 2020 تعداد 5 دانشگاه در جمع 100 برتر  آسیا قرار داشته اند، در حالی که در سال 2021 این تعداد به 7 دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران در سال 2020، ‌رتبه 48 بوده است اما این رتبه در سال 2021 به رتبه 45 رسیده است.

وی افزود: در رتبه بندی سال 2021، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه اراک، دانشگاه رازی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندی حضور یافته اند که در سال گذشته در این رتبه بندی نبوده اند.

دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد تقریبا اغلب دانشگاه ها از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، شاهد توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته و رتبه خود را ارتقا دهند.

با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است،‌ اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه نیز به صورت محسوسی قابل مشاهده است. جدول زیر ارتقا رتبه دانشگاه ها را نشان می دهد:

وضعیت دانشگاههای ارتقا یافته ایران در رتبه بندی  تایمزآسیایی سال 2021 نسبت به سال 2020

دانشگاه

2021

2020

ارتقای رتبه

دانشگاه صنعتی شریف

58

75

17

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

70

83

13

دانشگاه علم و صنعت ایران

76

87

11

علوم پزشکی تهران

94

109

15

دانشگاه کاشان

100

110

10

دانشگاه تهران

104

144

40

علوم پزشکی مشهد

109

114

5

دانشگاه صنعتی شیراز

114

156

42

دانشگاه صنعتی اصفهان

116

130

14

علوم پزشکی ایران

117

138

21

دانشگاه تبریز

121

163

42

دانشگاه شهید بهشتی

148

180

32

علوم پزشکی تبریز

165

166

1

دانشگاه شیراز

186

201-250

از بازه 201-250به رتبه 186

دانشگاه کردستان

133

201250

از بازه201250 به رتبه 133

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

251300

351400

2 بازه

دانشگاه سمنان

251300

301350

1 بازه

دانشگاه صنعتی شاهرود

251300

301350

1 بازه

علوم پزشکی شیراز

251300

401+

3 بازه

دانشگاه شاهد

351400

401+

1 بازه

 در جدول زیر حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی در سال های  2021 و 2020 به صورت تطبیقی نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود اغلب دانشگاه ها نسبت به سال 2020 ارتقای رتبه و جایگاه داشته اند.

بررسی تطبیقی حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمزآسیا 2021 و 2020

ردیف

دانشگاه

2021

2020

 

ردیف

دانشگاه

2021

2020

1

علوم پزشکی کردستان

45

-

 

25

علوم پزشکی اصفهان

251300

201250

2

دانشگاه صنعتی شریف

58

75

 

26

علوم پزشکی کرمان

251300

-

3

صنعتی نوشیروانی بابل

59

48

 

27

دانشگاه لرستان

251300

-

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

70

83

 

28

دانشگاه مازندران

251300

251300

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

76

87

 

29

دانشگاه سمنان

251300

301350

6

علوم پزشکی تهران

94

109

 

30

دانشگاه صنعتی شاهرود

251300

301350

7

دانشگاه کاشان

100

110

 

31

علوم پزشکی شیراز

251300

401+

8

دانشگاه تهران

104

144

 

32

دانشگاه گیلان

301350

301350

9

علوم پزشکی مشهد

109

114

 

33

دانشگاه خوارزمی

301350

301350

10

دانشگاه صنعتی شیراز

114

156

 

34

دانشگاه رازی

301350

-

11

دانشگاه صنعتی اصفهان

116

130

 

35

شهید چمران اهواز

301350

251300

12

علوم پزشکی ایران

117

138

 

36

تربیت دبیر شهید رجایی

301350

-

13

دانشگاه تبریز

121

163

 

37

دانشگاه شهرکرد

301350

301350

14

دانشگاه یاسوج

127

89

 

38

دانشگاه بوعلی سینا

351400

301350

15

دانشگاه محقق اردبیلی

130

-

 

39

دانشگاه شاهد

351400

401+

16

دانشگاه کردستان

133

201250

 

40

دانشگاه ارومیه

351400

351400

17

دانشگاه شهید بهشتی

148

180

 

41

دانشگاه الزهرا

401+

401+

18

علوم پزشکی شهید بهشتی

157

138

 

42

دانشگاه اراک

401+

-

19

علوم پزشکی تبریز

165

166

 

43

دانشگاه بیرجند

401+

401+

20

دانشگاه شیراز

186

201250

 

44

دانشگاه حکیم سبزواری

401+

-

21

خواجه نصیرالدین طوسی

201250

201250

 

45

دانشگاه شهید باهنر کرمان

401+

401+

22

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

251300

351400

 

46

دانشگاه سیستان و بلوچستان

401+

-

23

دانشگاه فردوسی مشهد

251300

251300

 

47

دانشگاه یزد

401+

401+

24

دانشگاه اصفهان

251300

251300

         

 عملکرد دانشگاه های کشورهای اسلامی قاره آسیا در رتبه بندی آسیایی تایمز 2021

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: از 27 کشور اسلامی در قاره آسیا،‌ دانشگاه های 16 کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز 2021 حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، کشور ایران با 47 دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با 43 و16 دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. به لحاظ بهترین رتبه، به ترتیب کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده رتبه های اول تا سوم را دارند. جدول زیر تعداد حضور و بهترین رتبه دانشگاه های کشورهای اسلامی در آسیا را در رتبه بندی تایمز 2021 نشان می دهد.

تعداد و بهترین رتبه دانشگاه های کشورهای اسلامی قاره آسیا در رتبه بندی تایمز آسیا 2021

نام کشور

تعداد دانشگاه

بهترین رتبه در آسیا

ایران

47

45

ترکیه

43

68

پاکستان

16

100

مالزی

15

49

عربستان

10

28

اندونزی

9

194

اردن

5

68

امارات متحده عربی

5

39

لبنان

4

50

عراق

3

351-400

قزاقستان

3

301-350

بنگلادش

2

351-400

قطر

1

35

برونی

1

60

کویت

1

251-300

عمان

1

201-250