کد خبر: 45614
تاریخ انتشار: جمعه, 09 ارديبهشت 1401 - 13:15

داخلی

»

گفتگو

انتشار نتایج رتبه‌بندی تاثیر اجتماعی و اقتصادی سال ٢٠٢٢ دانشگاه‌های جهان

منبع : لیزنا
تایمز نتایج رتبه بندی تاثیر اجتماعی و اقتصادی سال ٢٠٢٢ دانشگاه های جهان را منتشر کرد.
انتشار نتایج رتبه‌بندی تاثیر اجتماعی و اقتصادی سال ٢٠٢٢ دانشگاه‌های جهان

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز و موسس  ISC با اعلام این خبر گفت:  ویرایش حاضر، آن گونه که تایمر اعلام کرده است، بزرگ ترین رتبه بندی دانشگاهی است که در آن رتبه تعداد ١،۵٢۴ دانشگاه برتر تأثیرگذار از ١١٠ کشور جهان در ١٨ جدول ارایه شده است. در این رتبه بندی ١٧ جدول به اهداف هفدهگانه توسعه پایدار سازمان ملل و جدول دیگر نیز به نتایج رتبه بندی کلی اختصاص دارد.

وی گفت: در ویرایش ٢٠٢٢, تایمر در روش شناسی این نظام برای سنجش صدها دانشگاهی که دارای برنامه های کامل یا درس هایی درباره اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، سنجه جدیدی را اضافه کرده است. بعلاوه، در روش شناسی این رتبه بندی تغییر جزیی دیگری صورت گرفته است که آن هم حمایت رتبه بندی تایمز از پناهجویانی است که دانشگاه های مختلف جهان از این دانشجویان تبت نام بعمل می آورند.

اهداف توسعه پایدار

وی در ادامه  افزود: به طور کلی توسعه پایدار از سه کل تشکیل شده است: مسولیت زیست محیطی، همبستگی اجتماعی و کارآیی اقتصادی. هدف غایی توسعه پایدار سازمان ملل متحد عبارت است از ایجاد یک راهبرد ساختاری برای سیستم های اقتصادی و اجتماعی.

هدف های هفتگانه عبارت است از:

١- پایان دادن به فقر

٢- دستیابی به امنیت غذایی

٣- اطمینان از زندگی سالم و ارتقای رفاه اجتماعی

۴- آموزش با کیفیت

۵- دستیابی به برابری جنسیتی

۶- مدیریت پایدار آب

٧- دستیابی به انرژی مقرون بصرفه

٨- کار مناسب و رشد اقتصادی

٩- صنعت، نوآوری و زیرساخت

١٠- کاهش نابرابری

١١- سکونت گاه های امن، فراگیر و پایدار

١٢- تضمین الگو های پایدار تولید و مصرف

١٣- اقدام برای رویارویی با تغییرات اقلیمی

١۴- حفاظت از اقیانوس ها و دریا ها و منابع ابی

١۵- مدیریت پایدار جنگل ها

١۶-  ترویج جوامع صلح جو و فراگیر

١٧- مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار

نتایج رتبه بندی دانشگاه های ایران

دکتر مهراد گفت: در بین ١،۵٢۴ دانشگاه تاثیر گذار برتر جهان نام ٢٧ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران دیده می شود که هر کدام در تعدادی از اهداف توسعه پایدار امتیازات خاصی را به خود اختصاص داده اند. نخستین دانشگاه ایران در این نظام رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که رتبه آن در دامنه ای بین ١٠١ تا ٢٠٠ قرار دارد. این دانشگاه از هدف ٣ امتیاز ٩۵/۶، از هدف ۴ امتیاز ٨۶/۵، و از هدف ١٠ امتیاز ٧٧/٧ را کسب کرده است. امتیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران در هدف ١٧ بین ۵٨/٨ تا ٧٠/٢ گزارش شده است. کل امتیاز این دانشگاه در فاصله ای بین ٨٢/١ تا ٨٨/۵ قرار دارد که آن را از سایر دانشگاه های کشور به طور برجسته‌ای متمایز می سازد. دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ویرایش ٢٠٢٠ دانشگاه های تاثیرگذار دومین دانشگاه برتر ایران است که در رتبه آن در دامنه ای بین ٢٠١ تا ٣٠٠ اعلام شده است. این دانشگاه امتیازات خود را از هدف های ٣، ١، ۴، و ١٧ بدست آورده است.

موسس  ISCدر ادامه گفت: در فاصله رتبه های ٣٠١ تا ۴٠٠ به ترتیب نام دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شهید بهشتی دیده می شود. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حایز امتیازات قابل توجه در اهداف ٣، ۵، ٨، و ١٧ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در اهداف ٣، ٩، ١ ، و ١٧ است.دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و محقق اردبیلی در دامنه ای بین ۴٠١ تا ۶٠٠ رتبه بندی شده اند. در فاصله رتبه های ۶٠١ تا ٨٠٠ نیز دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور، کاشان، علوم پزشکی کاشان، کردستان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی زنجان به عنوان دانشگاه های تاثیرگذار معرفی شده اند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی اراک، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی قم، شهید باهنر کرمان، و تبریز نیز در این رتبه بندی در فاصله ای بین ٨٠١ تا ١٠٠٠ قرار دارند. از رتبه 1000 به بالا می توانیم نام دانشگاه های اراک، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صنعتی کرمانشاه، مراغه، تربیت معلم شهید رجایی، صنعتی شیراز و سیستان و بلوچستان را مشاهده کنیم.  رتبه بندی تایمز کل امتیاز این دانشگاه ها را بین ٩/٢ تا ۵٠/٢ گزارش کرده است.

وی در پایان افزود: بدین ترتیب، از میان ٢٧ دانشگاه ایران در رتبه بندی دانشگاه های تاثیرگذار تایمز تعداد ١۶ دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ١٠ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک دانشگاه نیز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ایران است. تعداد دانشگاه های بعضی از کشورهای اسلامی در این رتبه بندی از این قرار است: پاکستان ۶٣، ترکیه ۵٨، عراق ۴٧، مصر ٣۶، اندونزی ٢٨، مالزی ٢٣ و عربستان سعودی٢٢ دانشگاه است.