کد خبر: 43785
تاریخ انتشار: دوشنبه, 03 خرداد 1400 - 12:19

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

وزارت عتف همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد

منبع : ایرانداک
بر پایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال1399، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد.
وزارت عتف همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد

به گزارش لیزنا، 611 دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال1399، عضو سامانه همانندجو هستند. بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهه دوم سال 1399 نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از 370 هزار پارسا، 88 هزار پیشنهاده، و 265 هزار مقاله و روی هم با بیش از 75 میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهه دوم سال 1399، نزدیک به 34 هزار استاد، و 149 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 611 مؤسسه، نزدیک به 105 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در شش‌ماهه دوم سال 1399

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو

611

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

104.979

استادان عضو سامانة همانندجو

33.820

دانشجویان عضو سامانة همانندجو

148.683

نشریه‌های علمی عضو سامانة همانندجو

177

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

1.938

همایش‌های عضو سامانة همانندجو

3

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

49

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال 1399 در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال 1399

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش ‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

119

54.186

22.847

70.453

44.396

دانشگاه پیام نور

167

20.083

3.987

21.184

12.185

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2

11

2

57

26

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

1

43

4

136

-

دانشگاه فرهنگیان

4

134

703

339

129

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

1

21

1

308

14.975

سایر دستگاه‌های اجرایی

33

1.231

679

3.100

2.326

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

232

22.149

3.343

35.863

12.578

دانشگاه آزاد اسلامی

50

7.121

2.212

17.194

91.308

حوزه‌های علمیه

2

0

42

49

-

همه

611

104.979

33.820

148.683

177.923

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانة «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه رهگیری دریافت می‌كنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه مي‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهه دوم سال 1399، روی هم 399 مؤسسه، بیش از 36 هزار پارسا و 312 مؤسسه، بیش از 23 هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در شش‌ماهه دوم سال 1399

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پارسا

399

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

312

ثبت پارسا

36.412

ثبت پیشنهاده

23.361

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال 1399 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال 1399

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

44.396

102

20.011

82

15.613

دانشگاه پیام نور

12.185

25

2.763

20

717

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

26

2

2

1

1

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

129

6

59

5

28

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

14.975

3

295

2

118

سایر دستگاه‌های اجرایی

2.326

11

565

8

183

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

12.578

201

9.352

170

5.772

دانشگاه آزاد اسلامی

91.308

49

3.365

24

929

حوزه‌های علمیه

-

0

0

 

0

همه

177.923

399

36.412

312

23.361

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش‌ماهة دوم سال 1399 در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.