کد خبر: 41370
تاریخ انتشار: یکشنبه, 25 اسفند 1398 - 05:59

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

«علم اطلاعات به منزله یک بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عمل» منتشر شد

منبع : لیزنا
کتاب «علم اطلاعات به منزله یک بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عمل» نوشته کارل استفانوس دوبییر و ترجمه محسن نوکاریزی منتشر شد.
«علم اطلاعات به منزله یک بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عمل» منتشر شد

به گزارش لیزنا، کتاب «علم اطلاعات به منزله یک بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عمل» نوشته کارل استفانوس دوبییر و ترجمه محسن نوکاریزی از سوی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. این کتاب از جمله آثار ارزشمند در حوزه فلسفه اطلاعات و زاییده باوری است مبنی بر این که در علم اطلاعات چیزی بیش از آنچه در دیدگاه‌های عام پذیرفته شده نسبت به علم و سرشت آن عرضه می‌شود، وجود دارد و باید وجود داشته باشد. نویسنده در توصیف اعتقاد خود از آثار بسیاری از اندیشمندان و متفکران که در عرصۀ علم اطلاعات قلم زده‌اند، الهام گرفته است. به منظور تحقق این باور در این اثر، مباحث به شیوه‌ای کاملاً متفاوت، مبتکرانه و از نوع خلاف عادت معهود در آثاری از این دست ارائه شده است. نکته عمده و اصلی در این کتاب طرح و توصیف فلسفه غیرانتقادی است، آن هم در حالی که تسلط فلسفه انتقادی در بسیاری از رشته‌های علمی خدشه‌ناپذیر فرض می‌شود. یقیناً خوانندگان با مطالعه کتاب به این تفاوت خارق عادت پی‌خواهند برد.

در فصل نخست، بر ظرفیت متمرکز تفکر تأکید شده است که باعث می‌شود دریچۀ جدیدی برای واکاوی علم اطلاعات به روی ما گشوده شود. در فصل‌های دوم تا چهارم بر بازاندیشی در علم، به ویژه علم اطلاعات به منزلۀ بینارشته تأکید می‌شود. در فصل‌های پنجم و ششم به واکاوی مباحت روش‌‌شناختی به شیوه‌ای کاملاً جدید در علم پرداخته شده است. در فصل هفتم، استیلای علمی با مجاهدت‌های روش‌شناختی جدید و بازاندیشی در ماهیت دانش و علم اطلاعات تشریح می‌شود. فصل هشتم به الزامات دانش‌ورزی و دانش‌ورزبودن و چالش‌های پیش‌روی دانش‌ورز کنونی به طور جامع اختصاص دارد؛ و سرانجام در فصل نهم مبحث اصلی مورد توجه کتاب، یعنی بحث فلسفۀ غیرانتقادی و تفاوت آن با فلسفۀ انتقادی به شیوه‌ای بسیار جالب و قابل‌درک مطرح شده است.

در این کتاب بر اهمیت علم اطلاعات، نه تنها به منزلۀ بیناعلم، بلکه به منزلۀ دانش رهبری‌کنندۀ امور در بافت مشی و مجاهدت‌های سپهر علم تأکید می‌شود. مقدمه این کتاب که توسط یکی از همکاران محترم حوزه دامپزشکی نوشته شده، قابل توجه و مطالعه است.