کد خبر: 41771
تاریخ انتشار: سه شنبه, 13 خرداد 1399 - 13:00

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در 10 روز اخیر

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
میزان متوسط رشد روزانه مبتلا به ویروس کووید-19 در دنیا  از  1.78 به 2 درصد افزایش یافت.
گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در 10 روز اخیر

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که میزان رشد متوسط روزانه مبتلایان ویروس کووید-19 در دنیا از 1.78 درصد در دهه سوم اردیبهشت به 2.04 درصد در دهه اول خرداد افزایش یافته است.

دهقانی اظهار داشت: همچنین میزان رشد متوسط روزانه کشور در همین بازه زمانی از 1.48 درصد به 1.8 درصد افزایش یافته است. متوسط نرخ رشد روزانه شیوع  بیماری در کشور در دهه اول اردیبهشت 1.32 درصد بود که  در دهه دوم اردیبهشت  به 1.4 افزایش و در دهه سوم اردیبهشت  به 1.48 درصد افزایش و دهه اول خرداد ماه به 1.8 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: هر چند دلیل افزایش موارد گزارش شده کورونا در ایران افزایش انجام تست در افراد بدون علامت یا با علایم D خفیف اعلام شده ولی کاهش شاخص بهبودی(Recovery Index) ( نسبت متوسط رشد روزانه بهبودی به متوسط رشد روزانه انتشار بیماری) در کشور از 2.12 در دهه اول اردیبهشت به 0.94 در دهه اول خرداد نشان دهنده این است که تا برطرف شدن بیماری کووید-19 و یا حداقل کاهش انتشار آن در کشور راه درازی در پیش خواهد بود. قطعا ادامه روند طی شده در یک ماه اخیر نگران کننده و لازم است تمهیداتی برای تغییر روند افزایشی رشد انتشار بیماری اتخاذ شود.

سرپرست ISC در ادامه گفت: همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود، نکته قابل توجه کاهش میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از 3.29 درصد در دهه اول اردیبهشت به 1.29 در دهه اول خرداد بوده که این میزان کاهش برای کشور نیز از 1.53 درصد به 0.84 درصد بوده است.

دهقانی ادامه داد:  نتایج و آمار در سامانه کووید-19 به همراه تحلیل مربوط به 18 کشور مطرح دنیا، متوسط نرخ رشد روزانه در بازه های زمانی مختلف، درصد بهبود یافته ها و نیز درصد فوت شده ها در جدول یک نشان داده شده است. اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-19 در جدول یک نشان می‌دهد که در طول ده روز اخیر از یک الی 10 خرداد (21 الی 30 مه 2020) تعداد کل مبتلایان در دنیا از  4982937 مورد به 6094621 مورد افزایش یافته و بنابراین متوسط رشد روزانه بیماری در ده روز اخیر در دنیا برابر با 2.04 درصد می‌باشد. جهت اطلاع، میزان رشد متوسط روزانه بیماری دنیا در دهه سوم اردیبهشت برابر با 1.78 درصد و در دهه دوم اردیبهشت 2.65 درصد بود. بنابراین در ده روز اخیر مجددا شاهد افزایش نرخ رشد متوسط روزانه هستیم. بررسی ها نشان می‌دهد که در دهه اول خرداد متوسط جمعیت بهبود یافته در دنیا رو به افزایش و حدود 44.33 درصد و نیز میزان فوتی رو به کاهش و به 6.06 درصد رسیده است.

با این حال بیشترین درصد جمعیت بهبود یافته در میان 18کشور مطرح شده متعلق به چین با 94.35 درصد، آلمان با 90 درصد، ایران با 78.4 درصد، ترکیه با 77.9 درصد، مکزیک و عربستان با 70 درصد،  اسپانیا 69 درصد، ایتالیا با 67 درصد، کانادا با 53 درصد و سایر کشورها زیر 50 درصد می باشد. میزان متوسط بهبود یافته دنیا تا این زمان 44 درصد می باشد.

جدول 1: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)- 11 خرداد

درصد فوت

شده ها

(کل)

درصد بهبود

یافته ها

(کل)

متوسط  نرخ رشد  روزانه

(درصد)   دهه اول

خرداد

متوسط  نرخ رشد  روزانه

(درصد)   دهه سوم

اردیبهشت

متوسط  نرخ رشد  روزانه

(درصد)  دهه دوم اردیبهشت

متوسط نرخ رشد روزانه (درصد)  

دهه اول اردیبهشت

آمار 10 خرداد

( 30 مه)

آمار 30 اردیبهشت

( 20 مه)

کشور

6.06

44.33

2.04

1.78

2.65

2.96

6,094,621

4,982,937

دنیا

5.82

28.97

1.41

1.4

2.55

3.38

1806071

1570583

آمریکا

5.97

41.15

5.12

5.77

7.45

7.46

469510

285087

برزیل

1.15

42.23

2.84

3.65

7.76

8.78

396575

299941

روسیه

9.48

68.8

0.27

0.53

1.12

1.78

286308

278803

اسپانیا

14.07

NIL

0.93

1.28

2.87

3.25

272826

248818

انگلیس

14.33

66.9

0.27

0.35

0.74

1.3

232664

226699

ایتالیا

15.26

36.2

0.43

0.22

0.62

0.86

188625

180809

فرانسه

4.7

90.04

0.3

0.35

0.63

1.04

183149

177827

آلمان

2.86

47.83

5.5

4.72

6.78

7.07

181796

106475

هند

2.77

77.86

0.74

0.9

1.67

3.15

163103

151615

ترکیه

5.2

78.44

1.81

1.48

1.4

1.32

148950

124603

ایران

2.81

42.69

4.58

3.99

7.09

8.07

155671

99483

پرو

1.06

42.63

6.71

6.18

6.23

4

94858

49579

شیلی

7.85

53.36

1.32

1.4

2.61

4.27

90161

79112

کانادا

11.56

70.44

5.07

8

6.52

4.44

84627

51633

مکزیک

0.58

70.62

2.92

8.1

5.55

4.83

83384

62545

عربستان

5.59

94.35

0.01

0

0.01

0.01

82999

82960

چین

2.1

36.32

3.78

6.4

6.3

4.23

66457

45898

پاکستان

 دهقانی گفت: بیشترین درصد فوتی نسبت به مبتلایان هر کشور در میان 18 کشور مورد بررسی به ترتیب متعلق به کشورهای فرانسه با 15.3 درصد، ایتالیا و انگلیس با 14 درصد، مکزیک با 11.6 درصد، اسپانیا با 9.5 درصد، کانادا با 7.8 درصد، برزیل با 6 درصد، آمریکا با 5.8 درصد، چین با 5.6 درصد، ایران با 5.2 درصد، آلمان 4.7 درصد و سایر کشورها زیر 3 درصد می باشد. ضمنا میزان متوسط فوتی دنیا تاکنون 6 درصد بوده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ادامه افزود: جدول 2 میزان نرخ متوسط رشد روزانه انتشار بیماری، بهبود یافتگان و نیز فوت یافتگان برخی کشورها را در یک ماه اخیر نشان می دهد. مقایسه شاخص های زیر با یکدیگر بیانگر روند انتشار بیماری و نیز کنترل و مقابله با بیماری می باشد.

دهقانی گفت: همان طور که از جدول زیر پیداست میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری در ده روز اخیر (دهه اول خرداد) در دنیا برابر با 2.04 درصد و میزان متوسط رشد روزانه بهبود یافتگان برابر با 3.11 درصد و نیز میزان متوسط رشد روزانه فوتی برابر با 1.29 درصد می باشد. وجه مشترک آمار این جدول روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بهبودی و فوتی در دنیا و همه کشورهاست. به طور خاص متوسط رشد روزانه بهبودی و فوتی دنیا در دهه اول اردیبهشت به ترتیب برابر با 5.06 درصد و 3.29 درصد بود که هر دو مورد به ترتیب به 3.11 درصد و  1.29 درصد در دهه اول خرداد کاهش یافته است. در ایران متوسط میزان رشد روزانه بهبودی و فوتی در دهه اول اردیبهشت به ترتیب برابر با 2.8 درصد و 1.53 درصد بود که به ترتیب به 1.69 درصد و نیز 0.84 درصد در دهه اول خرداد تقلیل یافته است.

وی افزود: هرچه میزان  متوسط رشد بهبودی بزرگتر و متوسط رشد روزانه انتشار بیماری کوچکتر باشد نشان دهنده این است که در برنامه مقابله و سرکوب انتشار بیماری بهتر و موفق تر عمل شده است. علاوه بر این اگر نسبت متوسط رشد روزانه بهبودی به متوسط رشد روزانه انتشار بیماری محاسبه شود یک عدد ثابت به نام شاخص بهبودی (Recovery Index) به دست می آید که می توان آن را به عنوان معیاری برای کنترل و جلوگیری از انتشار بیماری در نظر گرفت. در صورتی که شاخص بهبودی (RI) کمتر از واحد باشد یعنی میزان متوسط رشد بهبودی کمتر از متوسط رشد انتشار بیماری بوده و بدین ترتیب طول ماندگاری بیماری در آن کشور بیشتر خواهد بود. برعکس اگر شاخص بهبودی (RI) از واحد بزرگتر باشد می توان امیدوار بود که کنترل انتشار بیماری و برطرف شدن ماندگاری بیماری در کشور با سرعت زمانی بیشتری انجام خواهد گرفت. شاخص بهبودی (RI) در دنیا برای ده روز اخیر برابر با 1.52 می باشد. برای کشورهای ایتالیا این شاخص برابر 7.52 ، روسیه 2.89، آمریکا 2.62، فرانسه 2.37، آلمان 1.93،  ترکیه 1.78، چین 1 و ایران 0.94 می باشد. همانطور که ملاحظه می شود در میان کشورهای مورد بررسی ایران با شاخص بهبودی (RI)  0.94 درصد دارای کمترین میزان نسبت در دهه اول خرداد بوده و اگر این روند ادامه یابد تا برطرف شدن بیماری کووید-19 و جلوگیری از انتشار آن در کشور فاصله زیادی وجود خواهد داشت. جهت اطلاع، شاخص بهبودی (RI) در کشور در دهه اول اردیبهشت برابر با 2.12 بود که این میزان بهترین رکورد ثبت شده از ابتدای سال 99 بوده است.

جدول 2: میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری،  بهبودی  و فوتی در یک ماه اخیر در بازه های 10 روزه ( 11خرداد99 )

 

دهه اول اردیبهشت (درصد)

دهه دوم اردیبهشت (درصد)

دهه سوم اردیبهشت (درصد)

دهه اول خرداد (درصد)

شاخص بهبودی (Recovery Index)

در خرداد

کل دنیا

مبتلا شده

2.96

2.65

1.78

2.04

1.52

بهبودی

5.06

3.97

2.94

3.11

فوتی

3.29

2.21

1.36

1.29

آمریکا

مبتلا شده

3.38

2.55

1.4

1.41

2.62

بهبودی

7.59

5.69

3.58

3.69

فوتی

4.28

2.74

1.48

1.17

روسیه

مبتلا شده

8.78

7.76

3.65

2.84

2.89

بهبودی

13.45

11.44

8.3

8.21

فوتی

10.42

7.02

4.01

4.85

ایتالیا

مبتلا شده

1.3

0.74

0.35

0.27

7.52

بهبودی

0

8.38

1.93

2.03

فوتی

1.59

1

0.52

0.36

ایران

مبتلا شده

1.32

1.4

1.48

1.81

0.94

بهبودی

2.8

1.39

1.39

1.69

فوتی

1.53

1.1

0.7

0.84

ترکیه

مبتلا شده

3.15

1.67

0.9

0.74

1.78

بهبودی

0

22.71

1.88

1.31

فوتی

4.33

2.09

1.05

0.73

فرانسه

مبتلا شده

0.86

0.62

0.22

0.43

2.37

بهبودی

2.81

1.55

0.94

1.02

فوتی

2.03

0.92

0.61

0.27

آلمان

مبتلا شده

1.04

0.63

0.35

0.3

1.93

بهبودی

3.45

1.58

0.76

0.58

فوتی

3.38

1.59

0.8

0.49

چین

مبتلا شده

0.02

0.01

0.01

0.01

1

بهبودی

0.07

0.07

0.02

0.01

فوتی

0.01

0

0.01

0

دهقانی افزود: نمودار زیر روند تغییرات شیوع و انتشار بیماری با  میانگین گیری در بازه های ده روزه در دو ماه اول سال 99 در دنیا و ایران را نشان می دهد. از نمودار زیر مشاهده می شود که نرخ شیوع بیماری در دنیا در دو ماه گذشته همواره و به بطور مستمر به صورت کاهشی بوده است. با اینحال علیرغم روند کاهشی میانگین رشد روزانه انتشار بیماری درکشور در فروردین ماه، این روند از نیمه دوم اردیبهشت متوقف و در مسیر افزایشی قرار گرفته است. اطلاعات زیر نشان می دهد که روند کاهشی رشد متوسط روزانه در دهه اول، دوم و سوم فروردین ماه  7.5 درصد، 5.37 درصد، 2.45 درصد بوده و این روند مناسب حتی در دهه اول اردیبهشت ادامه یافت به طوری که در این زمان به حداقل میزان متوسط رشد روزانه یعنی به 1.32 درصد رسیده بود. در دهه دوم اردیبهشت ماه میزان نرخ متوسط رشد روزانه با اندکی افزایش  به 1.4 درصد و دهه سوم اردیبهشت و در طول 10 روز گذشته به 1.48 درصد و در دهه اول خرداد به 1.8 درصد رسیده است.