کد خبر: 41946
تاریخ انتشار: دوشنبه, 16 تیر 1399 - 07:39

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

35 موسسه ایرانی در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای

منبع : ایرانداک
نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی آنها که با نام «شانگهای» نیز شناخته می‌شود در تازه‌ترین ویرایش خود در سال 2020 میلادی، مؤسسه‌های جهان را در زمینه‌های گوناگون علمی ارزیابی و رتبه‌بندی کرده است. در این سیاهه 35 مؤسسة ایرانی هستند که نامشان روی‌هم 168 بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است.
35 موسسه ایرانی در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای

به گزارش لیزنا، دانشگاه تهران 20 بار؛ دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها) 19 بار؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15 بار؛ دانشگاه تربیت مدرس 12 بار؛ دانشگاه صنعتی شریف 11 بار؛ و دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 10 بار در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر در 54 زمینه علمی جای گرفته‌اند. روی هم، مؤسسه‌های ایرانی توانسته‌اند در 33 زمینه علمی جایگاه جهانی به دست آورند.

رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در 54 زمینة علمی (هشت زمینه در علوم طبیعی، چهار زمینه در علوم زیستی، 22 زمینه در مهندسی، شش زمینه در علوم پزشکی، و 14 زمینه در علوم اجتماعی) بر پایۀ پنج شاخص (شمار انتشارات در نشریه‌های چارک نخست، تأثیر استنادی نرمال‌شده، همکاری/ هم‌نویسندگی جهانی، انتشارات باکیفیت/ منتشرشده در نشریه‌ها و همایش‌های برتر، و جایزه‌های مؤسسه) ارزیابی می‌کند. در جدول زیر رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگون علمی و امتیاز آن‌ها به شکل کلی و در شاخص‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی آمده است.

رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی و امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون در نظام رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» سال 2020 میلادی

زمینه علمی

نام مؤسسه

رتبه جهانی

رتبه جهانی

امتیاز کل

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

چارک نخست

تأثیر استنادی

همکاری جهانی

انتشارات باکیفیت

جایزه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

301-400

1

-

52.‌8

67.‌6

57.‌9

0

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

2

-

33.‌9

75.‌8

44.‌9

0

0

فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

1-2

-

29.‌2

77

76.‌1

28.‌9

0

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

401-500

1-2

-

37.‌2

60.‌3

53.‌3

28.‌3

0

علوم زمین

دانشگاه شیراز

401-500

1-2

-

18.‌3

78.‌9

70.‌3

4

0

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

1-2

-

24

76.‌7

70

4

0

بوم‌شناسی

دانشگاه تهران

401-500

1

-

18.‌5

53.‌6

67.‌6

17.‌4

ب. ت.

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

301-400

1-2

-

10.‌1

74.‌3

66.‌6

0

0

دانشگاه شیراز

301-400

1-2

-

7.‌1

79.‌1

69.‌8

3.‌4

0

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

51-75

1

-

55.‌6

85.‌1

50.‌3

31.‌8

0

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

76-100

2

-

27.‌6

100

54.‌4

27

0

دانشگاه تهران

101-150

3

-

44.‌5

76

54.‌3

23.‌2

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

4-5

-

41.‌3

70.‌2

46.‌5

21.‌7

0

دانشگاه فردوسی مشهد

151-200

4-5

-

31.‌8

79.‌2

46

24.‌1

0

دانشگاه علم و صنعت ایران

201-300

6-12

-

37.‌9

65.‌5

45.‌1

20.‌2

0

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

6-12

-

29.‌4

70.‌5

48.‌6

19.‌7

0

دانشگاه سمنان

201-300

6-12

-

24

92.‌3

44.‌9

9.‌3

0

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

6-12

-

35.‌6

60.‌4

43

27.‌4

0

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

6-12

-

30.‌5

73.‌9

51.‌5

14.‌6

0

دانشگاه گیلان

201-300

6-12

-

22.‌8

93.‌2

41.‌6

4.‌6

0

دانشگاه تبریز

201-300

6-12

-

29.‌2

80.‌7

40.‌6

13.‌1

0

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

301-400

13-16

-

13.‌9

86.‌1

25.‌8

9.‌3

0

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

301-400

13-16

-

30.‌8

68.‌1

43.‌1

12.‌3

0

دانشگاه صنعتی شاهرود

301-400

13-16

-

18

77.‌6

46.‌4

12.‌3

0

دانشگاه کاشان

301-400

13-16

-

18.‌5

88.‌8

36.‌4

8

0

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

151-200

1

-

34.‌8

63.‌5

57.‌8

29.‌5

0

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

2

-

38.‌8

65.‌6

55.‌3

20.‌9

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

3-7

-

31.‌7

62.‌4

51.‌9

0

0

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

3-7

-

24.‌4

62.‌2

54.‌1

0

0

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

401-500

3-7

-

33.‌5

61.‌9

46.‌7

0

0

دانشگاه صنعتی شیراز

401-500

3-7

-

17.‌6

75.‌8

52.‌6

0

0

دانشگاه تبریز

401-500

3-7

-

23

70.‌4

51.‌2

0

0

خودکارسازی و کنترل

دانشگاه تبریز

151-200

1

-

27.‌6

79.‌8

47.‌8

7.‌9

0

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

1-3

-

27.‌7

55

52.‌8

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

1-3

-

34.‌4

56.‌8

56.‌7

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

201-300

1-3

-

27.‌7

53.‌6

60.‌8

ب. ت.

ب. ت.

علوم و فناوری ابزار

دانشگاه صنعتی اصفهان

35

1

190.‌5

41.‌3

97.‌4

52.‌2

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

51-75

2

-

43.‌2

80.‌3

61

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

76-100

3

-

41.‌3

78.‌6

60

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تبریز

101-150

4

-

32.‌5

85.‌2

56.‌2

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

5

-

40.‌4

62.‌1

46.‌3

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

6-7

-

36.‌1

59.‌5

53.‌3

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

201-300

6-7

-

35.‌7

66.‌8

45.‌5

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

1-2

-

30.‌9

79.‌1

46.‌8

0

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

1-2

-

31.‌5

66.‌4

55.‌2

18.‌3

ب. ت.

علوم و مهندسی رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

301-400

1-2

-

49.‌8

65.‌5

52.‌9

2.‌8

0

دانشگاه تهران

301-400

1-2

-

38.‌3

67.‌3

62.‌1

10.‌9

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

3-4

-

40.‌4

60.‌1

49.‌5

5.‌6

0

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

3-4

-

36.‌4

60.‌8

55.‌2

12.‌3

0

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

51-75

1

-

55.‌7

73

53.‌2

28

0

دانشگاه صنعتی شریف

101-150

2-3

-

36.‌3

63.‌8

53.‌3

31.‌3

0

دانشگاه تهران

101-150

2-3

-

55.‌7

69.‌1

72.‌9

14

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

4-6

-

44.‌9

62.‌7

50.‌1

14

0

دانشگاه تربیت مدرس

151-200

4-6

-

32.‌1

68.‌2

55.‌5

19.‌8

0

دانشگاه تبریز

151-200

4-6

-

34.‌4

84.‌2

67.‌9

0

0

دانشگاه سمنان

201-300

7-8

-

24

68.‌2

45.‌4

14

0

دانشگاه گیلان

201-300

7-8

-

27.‌3

81.‌3

48.‌8

0

0

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

101-150

1

-

51.‌3

65.‌3

50

26.‌4

0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

2

-

37.‌3

60.‌5

45.‌9

36.‌8

0

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

3-5

-

31.‌4

70

50.‌6

26.‌4

0

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

3-5

-

35.‌2

63.‌7

46.‌9

34

0

دانشگاه تهران

201-300

3-5

-

40.‌1

61.‌3

51.‌1

29.‌8

0

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

301-400

6-11

-

25.‌1

81.‌7

43

8.‌8

0

دانشگاه علم و صنعت ایران

301-400

6-11

-

28.‌3

64.‌5

45.‌5

19.‌6

0

دانشگاه شیراز

301-400

6-11

-

31.‌4

58.‌2

59.‌1

16.‌4

0

دانشگاه تربیت مدرس

301-400

6-11

-

34.‌1

66.‌7

42.‌9

19.‌6

0

دانشگاه کاشان

301-400

6-11

-

28.‌1

73.‌3

39.‌3

12.‌4

0

دانشگاه تبریز

301-400

6-11

-

25.‌6

72.‌3

55.‌2

15.‌2

0

دانشگاه فردوسی مشهد

401-500

12-16

-

26.‌7

64.‌6

49

10.‌8

0

دانشگاه صنعتی سهند

401-500

12-16

-

21

65.‌5

35.‌6

13.‌9

0

دانشگاه علوم پزشکی تهران

401-500

12-16

-

17.‌1

67.‌5

43.‌3

8.‌8

0

دانشگاه اصفهان

401-500

12-16

-

19.‌6

62.‌9

41.‌9

10.‌8

0

دانشگاه یاسوج

401-500

12-16

-

18.‌3

87.‌4

51.‌7

0

0

علوم و مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

1-2

-

35.‌3

72.‌2

51.‌3

11.‌4

0

دانشگاه تهران

301-400

1-2

-

37.‌8

71.‌7

57.‌4

9.‌3

0

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

401-500

3-4

-

44.‌9

69.‌5

48.‌7

0

0

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

3-4

-

29.‌8

71.‌2

55.‌6

11.‌4

0

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

101-150

1

-

53.‌5

78.‌9

60.‌2

9.‌1

ب. ت.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

151-200

2-3

-

26.‌6

100

59.‌1

0

ب. ت.

دانشگاه تهران

151-200

2-3

-

49.‌5

74.‌9

61.‌9

0

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

4-9

-

29.‌6

77.‌5

59

12.‌9

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

4-9

-

28.‌2

72.‌4

54.‌5

12.‌9

ب. ت.

دانشگاه سمنان

201-300

4-9

-

23.‌5

89.‌1

47.‌6

0

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

4-9

-

34.‌7

64

51.‌4

20.‌4

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

4-9

-

31.‌6

68.‌6

57.‌3

12.‌9

ب. ت.

دانشگاه تبریز

201-300

4-9

-

31.‌4

77.‌1

56.‌6

0

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

10-15

-

35.‌8

60.‌1

51.‌1

0

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

301-400

10-15

-

31.‌4

68.‌2

52

0

ب. ت.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

301-400

10-15

-

26.‌6

69.‌4

51

0

ب. ت.

دانشگاه شهید بهشتی

301-400

10-15

-

25

66.‌5

48.‌5

0

ب. ت.

دانشگاه شیراز

301-400

10-15

-

26.‌9

59.‌5

52.‌9

0

ب. ت.

دانشگاه کاشان

301-400

10-15

-

18.‌8

81

46.‌8

0

ب. ت.

منابع آبی

دانشگاه تهران

76-100

1

-

66.‌6

64.‌1

66.‌5

43.‌4

0

دانشگاه شیراز

101-150

2-3

-

46.‌8

75.‌7

64.‌5

34.‌1

0

دانشگاه تبریز

101-150

2-3

-

43

81.‌1

79.‌8

42.‌6

0

دانشگاه تربیت مدرس

151-200

4

-

40.‌3

75

58.‌3

30.‌7

0

علوم و فناوری مواد غذایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

151-200

1-2

-

26.‌1

84.‌1

56.‌4

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

151-200

1-2

-

36.‌8

71.‌1

48.‌9

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

3-8

-

28

70.‌2

35.‌6

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

3-8

-

25.‌7

73.‌4

54.‌8

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

201-300

3-8

-

33.‌5

65.‌7

42.‌1

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه شیراز

201-300

3-8

-

25.‌9

70.‌6

58.‌1

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

3-8

-

26.‌9

75.‌7

51.‌4

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

3-8

-

20.‌2

83.‌2

40.‌1

ب. ت.

ب. ت.

زیست‌فناوری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

1

-

34.‌4

73.‌5

43

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

2-3

-

32.‌5

64.‌5

46.‌8

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

301-400

2-3

-

28.‌9

62.‌8

57

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

401-500

4-6

-

28.‌7

57.‌6

44.‌2

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

401-500

4-6

-

21.‌1

56

53.‌4

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

4-6

-

28.‌4

57.‌4

43.‌3

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی دریایی/ اقیانوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

44

1

139.‌1

20.‌4

65.‌2

43.‌7

44.‌7

ب. ت.

علم و فناوری حمل‌ونقل

دانشگاه تهران

101-150

1

-

32.‌6

76.‌9

69.‌6

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

2

-

27

67.‌6

59.‌7

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی معدن و مواد معدنی

دانشگاه تهران

45

1

147.‌7

38.‌8

61.‌9

57.‌2

35.‌6

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

51-75

2-6

-

29.‌2

63.‌9

42.‌6

25.‌2

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

51-75

2-6

-

27.‌8

62.‌6

56.‌3

33.‌8

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

51-75

2-6

-

28.‌5

60.‌5

58.‌6

31.‌8

ب. ت.

دانشگاه شهید باهنر کرمان

51-75

2-6

-

29.‌2

63.‌7

30.‌6

29.‌8

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

51-75

2-6

-

34.‌3

62.‌7

66.‌4

27.‌6

ب. ت.

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

51-75

1

-

46.‌2

75.‌2

63.‌1

34.‌5

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

101-150

2-4

-

33.‌5

64.‌2

55.‌3

26.‌1

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

101-150

2-4

-

40.‌2

65.‌5

49.‌1

23

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

101-150

2-4

-

31.‌3

73.‌6

59.‌2

24.‌4

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

5-9

-

25.‌5

64.‌8

44.‌9

18.‌8

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

151-200

5-9

-

22.‌8

73.‌7

57.‌1

23.‌5

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

151-200

5-9

-

29.‌8

66.‌6

54.‌9

18.‌2

ب. ت.

دانشگاه صنعتی سهند

151-200

5-9

-

24.‌1

69

57.‌4

20.‌5

ب. ت.

دانشگاه شیراز

151-200

5-9

-

22.‌6

73.‌2

64.‌5

11.‌5

ب. ت.

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

201-300

1

-

35.‌2

63.‌3

61.‌6

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

2-3

-

28.‌3

62.‌4

55.‌6

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

2-3

-

28.‌6

64.‌5

53.‌4

ب. ت.

ب. ت.

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

151-200

1

-

36

66.‌6

50.‌8

19.‌1

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

2-6

-

21.‌3

61.‌4

37.‌8

11

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

201-300

2-6

-

25.‌1

56.‌6

49.‌7

11

ب. ت.

دانشگاه شهید چمران اهواز

201-300

2-6

-

17.‌1

55.‌5

40.‌7

11

ب. ت.

دانشگاه شیراز

201-300

2-6

-

24.‌2

53

37.‌6

11

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

2-6

-

18

72

41.‌2

11

ب. ت.

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا .‌.‌.‌ (عج)

201-300

1-3

-

4.‌1

100

53.‌7

14.‌3

0

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

201-300

1-3

-

3.‌9

100

56.‌5

17.‌8

0

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

201-300

1-3

-

4.‌1

100

52.‌8

18.‌1

0

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

4

-

14.‌6

63.‌7

51.‌8

25.‌1

0

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

401-500

5-7

-

4.‌4

82.‌6

43.‌6

12.‌3

0

دانشگاه علوم پزشکی ایران

401-500

5-7

-

8.‌2

67

51.‌7

18.‌5

0

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

401-500

5-7

-

7.‌4

72.‌4

56.‌2

18.‌5

0

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

1

-

7.‌7

100

61.‌4

6.‌3

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

2

-

18.‌4

75.‌6

54.‌3

12.‌6

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

3-5

-

8.‌4

81.‌5

59.‌2

0

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

301-400

3-5

-

8.‌6

92.‌5

57.‌7

0

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

3-5

-

12.‌5

70.‌7

52.‌6

8.‌9

ب. ت.

دندانپزشکی و علوم دهان

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

201-300

1-3

-

19.‌4

56

65.‌2

16.‌2

0

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

1-3

-

20.‌7

62.‌5

66

16.‌2

0

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

1-3

-

26.‌4

60.‌7

61.‌4

22.‌9

0

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

201-300

1-6

-

31.‌3

58.‌1

61

18.‌9

0

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

201-300

1-6

-

28.‌1

62.‌2

58.‌5

18.‌9

0

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

1-6

-

38

68.‌4

49.‌1

0

0

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

1-6

-

24.‌6

70.‌4

86.‌8

0

0

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

1-6

-

24.‌6

61.‌2

45.‌8

18.‌9

0

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

1-6

-

37.‌4

56.‌9

63.‌2

0

0

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

1

-

12.‌3

47.‌8

47.‌5

ب. ت.

ب. ت.

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

1

-

41.‌6

67.‌8

42.‌6

0

0

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

401-500

2

-

28.‌9

74.‌8

45.‌3

0

0

اقتصاد

دانشگاه تهران

301-400

1

-

19.‌7

87.‌8

79.‌7

0

0

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

401-500

2

-

16.‌5

80.‌8

71.‌7

0

0

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

201-300

1-2

-

51.‌6

70.‌4

62.‌6

0

ب. ت.

دانشگاه تهران

201-300

1-2

-

52

73.‌5

64.‌1

0

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

3-5

-

37.‌5

66

54.‌5

0

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

401-500

3-5

-

33.‌1

67.‌6

50.‌6

0

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

3-5

-

30.‌8

61.‌5

56.‌1

7.‌9

ب. ت.

ب. ت.: بی‌تأثیر. شاخصی که در یک زمینه علمی، وزن و در محاسبه رتبه تأثیر ندارد.

بر پایه نتایج نظام رتبه‌بندی «شانگهای» در سال 2020 میلادی، «دانشگاه هاروارد» در 14 زمینة علمی و «مؤسسه فناوری ماساچوست (ام. آی. تی.)» در شش زمینه علمی در جایگاه نخست جهان جای گرفته و عملکرد بهتری در برابر دیگر مؤسسه‌های جهان داشته‌اند. روی هم، در گروه مهندسی بیشتر نام دانشگاه‌های چینی در میان برترین‌های جهان به چشم می‌خورد و در گروه پزشکی نام دانشگاه‌های آمریکایی بسامد بیشتری دارد. در گروه علوم طبیعی نیز دانشگاه‌های فرانسه عملکرد چشم‌گیری داشته‌اند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

 

برچسب ها :