کد خبر: 40663
تاریخ انتشار: سه شنبه, 03 دی 1398 - 09:30

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

45 مؤسسۀ ایرانی در میان 2500 مؤسسۀ برتر جهان جای گرفتند

منبع : ایرانداک
در ویرایش 2019 «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه 267 جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.
45 مؤسسۀ ایرانی در میان 2500 مؤسسۀ برتر جهان جای گرفتند

به گزارش لیزنا، بر پایۀ گزارش سال 2019 میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» 45 مؤسسۀ ایرانی در میان 2500 مؤسسۀ برتر جهان هستند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در ویرایش 2019 «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه 267 جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده‌اند.

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبة ملی

رتبة جهانی

دانشگاه تهران

390.8

1

267

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

350.93

2

413

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

333.44

3

476

دانشگاه تربیت مدرس

321.99

4

526

دانشگاه صنعتی شریف

319.66

5

537

دانشگاه صنعتی اصفهان

307.85

6

588

دانشگاه علم و صنعت ایران

299.8

7

620

دانشگاه تبریز

290.71

8

671

دانشگاه فردوسی مشهد

289.11

9

681

دانشگاه شیراز

288.17

10

694

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

284.78

11

711

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

248.11

12

925

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

245.99

13

942

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

244.39

14

954

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

244.37

15

955

دانشگاه کاشان

235.72

16

1018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

233.45

17

1045

دانشگاه گیلان

233.2

18

1047

دانشگاه اصفهان

230.87

19

1062

دانشگاه سمنان

222.56

20

1130

دانشگاه بوعلی سینا

217.55

21

1179

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

216.41

22

1186

دانشگاه رازی

216.04

23

1191

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

214.32

24

1210

دانشگاه شهید باهنر کرمان

208.67

25

1269

دانشگاه یاسوج

200.01

26

1344

دانشگاه مازندران

199.61

27

1348

دانشگاه ارومیه

197.86

28

1364

دانشگاه صنعتی سهند

192.29

29

1425

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا ... (عج)

190.23

30

1446

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

183.14

31

1514

دانشگاه محقق اردبیلی

182.92

32

1517

دانشگاه یزد

180.47

33

1540

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

179.87

34

1548

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

175

35

1596

دانشگاه صنعتی شاهرود

173.09

36

1628

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

169.48

37

1668

دانشگاه شهرکرد

169.09

38

1671

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

168.05

39

1680

دانشگاه صنعتی شیراز

163.77

40

1733

دانشگاه الزهرا (س)

149.61

41

1913

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

143.56

42

1990

دانشگاه شاهد

131.82

43

2129

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

128.93

44

2177

دانشگاه خلیج فارس

120.79

45

2304

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌ها

مقاله‌ها

استناد

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

87.03

85.02

39.06

69.97

53

56.73

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

73.15

77.33

37.28

64.82

51.23

47.12

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

68.59

76.18

33.21

62.42

48.23

44.82

دانشگاه تربیت مدرس

67.94

72.95

31.98

59.72

46.49

42.91

دانشگاه صنعتی شریف

65.09

72.33

31.45

59.95

46.59

44.25

دانشگاه صنعتی اصفهان

60.98

71.09

29.64

57.6

45.79

42.75

دانشگاه علم و صنعت ایران

62.75

69.07

29.38

56.51

43.96

38.12

دانشگاه تبریز

58.11

67.07

27.17

54.03

43.83

40.49

دانشگاه فردوسی مشهد

60.85

65.5

28.39

53.21

41.26

39.91

دانشگاه شیراز

59.37

65.83

27.67

53.32

41.7

40.29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

58.51

64.47

30.48

52.7

41.65

36.97

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

38.58

63.17

18.65

51.45

49.05

27.2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

47.33

57.04

25.19

46.14

37.76

32.52

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

47.26

57.62

24.22

46.85

36.81

31.64

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

41.93

56.12

24.02

48.21

43.19

30.9

دانشگاه کاشان

41.8

60.2

20.41

47.44

41.36

24.51

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

46.77

55.15

24.37

42.28

34.53

30.36

دانشگاه گیلان

45.93

55.89

21.91

44.96

36.61

27.88

دانشگاه اصفهان

45.43

54.08

22.67

43.57

33.79

31.34

دانشگاه سمنان

39.93

56.17

19.72

43.64

37.15

25.96

دانشگاه بوعلی سینا

38.28

54.4

19.3

41.96

35.86

27.76

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

37.86

51.4

22.73

41.07

33.54

29.81

دانشگاه رازی

37.6

52.97

20.08

41.91

34.76

28.73

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

40.74

49.88

23.82

40.34

31.91

27.63

دانشگاه شهید باهنر کرمان

39.58

50.7

20.55

40.11

31.74

25.99

دانشگاه یاسوج

28.07

53.72

15.17

41.1

40.18

21.77

دانشگاه مازندران

32.65

51.25

17.31

40.49

34.92

22.99

دانشگاه ارومیه

38.58

47.63

19.7

37.56

29.88

24.51

دانشگاه صنعتی سهند

31.53

50.32

16.44

38.62

34.3

21.09

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا ... (عج)

25.97

49.14

17.02

39.22

37.88

21

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

29.5

45.45

15.94

36.19

34.38

21.69

دانشگاه محقق اردبیلی

32.32

44.38

14.7

36.06

34.23

21.22

دانشگاه یزد

31.39

44.5

17.81

35.85

29.05

21.86

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

19.96

44.25

14.53

39.13

41.32

20.69

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

30.5

45.3

13.79

35.87

32.68

16.87

دانشگاه صنعتی شاهرود

38.33

39.05

15.17

31.47

24.59

24.48

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

27.92

43.18

16.15

33.9

30.27

18.06

دانشگاه شهرکرد

27.6

41.99

15.11

34.26

28.95

21.18

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

26.39

40.61

15.47

35.17

31.79

18.62

دانشگاه صنعتی شیراز

26.56

41.74

13.86

33.26

28.7

19.65

دانشگاه الزهرا (س)

19.52

41.15

13.4

30.94

28.37

16.23

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

3.36

33.48

9.18

37.27

47.08

13.18

دانشگاه شاهد

20.07

33.11

13.12

27.4

23.09

15.03

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

16.69

34.01

10.88

26.54

23.33

17.48

دانشگاه خلیج فارس

16.56

33.06

10.09

24.78

21.57

14.73

 

 بر پایۀ گزارش سال 2019 نظام رتبه‌بندی «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University - JHU»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Sorbonne Universite» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

 

خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: