کد خبر: 48497
تاریخ انتشار: سه شنبه, 29 اسفند 1402 - 11:47

داخلی

»

گاهی دور، گاهی نزدیک

پیشنهاده رحمت الله فتاحی

پویش پویاسازی کتابخانه ها برای ماندگاری و خدمت موثرتر: چارچوب پیشنهادی

منبع : لیزنا
رحمت الله فتاحی
پویش پویاسازی کتابخانه ها برای ماندگاری و خدمت موثرتر: چارچوب پیشنهادی

(لیزنا: گاهی دور گاهی نزدیک ۳۵9):  رحمت الله فتاحی، معلم بازنشسته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد:

توضیح: با توجه به چالشهای گوناگون در برابر ماندگاری، توسعه، پویاسازی و بویژه تاثیرگذاری حرفه کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) در کشور و همچنین دغدغه های بسیار در میان اعضای حرفه (استادان، دانشجویان و کتابداران شاغل)، این نیاز آشکار شده است که می بایست در این زمینه و در سطح ملی به طور جدی اندیشه شود. هدف این چارچوب پیشنهادی، طرح مسئله و یافتن راه حل هایی برای مدیریت چالشها و پویاسازی حرفه با مشارکت اکثریت اعضای آن است. از این رو، درخواست می شود هر یک از شما به این پیشنهاده واکنش نشان دهید تا سرانجام بتوان راههایی برای برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی یافت. در این راستا، امیدوارم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به عنوان راهبر حرفه، مسئولیت جمع بندی تکمیل بندهای این پیشنهاده بر مبنای بازخوردها، تدوین نهایی چارچوبها و پیگیری به ثمر رسیدن این پویش را برعهده گیرد.

پیشتر، در سال ۱۳۹۵ نیز سرمقاله ای در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره ۳۲، شماره ۱ با عنوان «راﻫﺒﺮدﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺮاي ﭘﻮﻳﺎﺳــﺎزي ﺣﺮﻓــﻪ: ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﻨﻴﺎدي» منشر کردم که می تواند مسئله کنونی را بیشتر تبیین کند:

درآمد

 • طرح مسئله
 • راز ماندگاری و تاثیرگذاری

بخش نخست: چارچوبهای نظری

 • شناخت تحولات جاری در حوزه کتابخانه ها و اطلاع رسانی
 • شناخت تحولات جاری در حوزه دسترسی جامعه به اطلاعات
 • شناخت ژرف‌تر مسئله
 • تدوین استراتژیهایی برای پویاسازی
 • ارزش آفرینی مشترک از طریق اشتراک دانش
 • مشارکت حداکثری اعضای هیئت علمی، مدیران و حرفه مندان
 • نقش آفرینی در سطح فردی، گروهی و سازمانی
 • تاکید بر تجربه ها، دانشها و توانمندیهای فردی اما در قالب فعالیتهای برنامه ریزی شده گروهی
 • شبکه سازی برای تسهیل ارتباطات حرفه ای و فرایندهای تصمیم گیری
 • ضرورت تعامل با سیاستگران حوزه های مرتبط
 • شناسایی زمینه ها و فرصتهای کاریابی و کاآفرینی
 • نقش آفرینی جامعه کتابداری و اطلاع رسانی
 • تاثیرگذاری بر جامعه

بخش دوم: رهنمودهای کاربردی و استانداردها

 • تدوین برنامه کاربردی برای پویاسازی
 • راههای عملی پیاده سازی برنامه
 • شبکه سازی و ایجاد نظام اشتراک دانش میان کتابداران
 • روزآمدسازی و غنی سازی دانش کتابداران
 • آموزشهای کاربردی برای کتابداران
 • راههای ارتباط و شناخت بهتر جامعه کاربران
 • راههای شناخت بهتر نیازهای اطلاعاتی/دانشی
 • راههای فراهم آوری منابع اطلاعاتی/دانشی
 • راههای اشتراک منابع اطلاعاتی
 • راههای ارائه خدمات اطلاعاتی/دانشی
 • راههای آموزش کاربران

         -   ارزیابی برنامه های پویاسازی

 • ارزیابی نثیروی انسانی
 • ارزیابی مجموعه منابع
 • ارزیابی گستره خدمات
 • ارزیابی اثربخشی برنامه پویاسازی

جمع بندی

 • پویش زیر چتر انجمن
 • بازتاب پویش و نتایج آن به نهادهای مرتبط دولتی
 • بازاریابی توانمندیهای دانشی و مهارتی به سازمانهای دولتی و غیردولتی