دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 29 آبان 1402 - 10:17
نابرابری در استنادها

نابرابری در استنادها

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 22 آبان 1402 - 10:19
نابرابری‌ها در محیط‌های آکادمیک

نابرابری‌ها در محیط‌های آکادمیک

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 15 آبان 1402 - 10:07
کوچ مجله‌های مهاجر

کوچ مجله‌های مهاجر

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 24 مهر 1402 - 10:57
بازاندیشی در ارتباط آموزشی استاد و دانشجو

بازاندیشی در ارتباط آموزشی استاد و دانشجو

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 17 مهر 1402 - 09:51
برگ سپید لیزنا و نقد ناقدانش (2)

برگ سپید لیزنا و نقد ناقدانش (2)

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 10 مهر 1402 - 10:57
برگ سپید لیزنا و نقد ناقدانش (1)

برگ سپید لیزنا و نقد ناقدانش (1)

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 03 مهر 1402 - 10:49
عصر پسا اطلاعاتی Post- Information Age (PIA)

عصر پسا اطلاعاتی Post- Information Age (PIA)

حسن اشرفی ریزی
دوشنبه, 27 شهریور 1402 - 10:37
استاندارد با هدف ارزیابی

استاندارد با هدف ارزیابی

سید ابراهیم عمرانی