کد خبر: 43021
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 18 دی 1399 - 08:08

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک بر پایه جنسیت دانش‌آموختگان منتشر شد

منبع : ایرانداک
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک بر پایه جنسیت دانش‌آموختگان در سه سال 1396 تا 1398 منتشر شد.
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک بر پایه جنسیت دانش‌آموختگان منتشر شد

به گزارش لیزنا، در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده (در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، جنسیت آنهاست. بر پایه داده‌هایی که در سه سال 1396 تا 1398 در این سـامانه وارد شده، از 171 هزار و 456 پایان‌نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، 76 هزار و 409 پارسا (44.56 درصد) برای دانش‌آموختگان زن و 95 هزار و 47 پارسا (55.44 درصد) برای دانش‌آموختگان مرد بوده ‌است.

جدول 1. شمار پارساهای ثبت شده بر پایه جنسیت در سال‌های 1396 تا 1398

جنسیت

سال 1396

سال 1397

سال 1398

همه

زن

23.183

26.401

26.825

76.409

مرد

29.096

32.212

33.739

95.047

همه

52.279

58.613

60.564

171.456

در این دوره، زنان 76.409 پارسا ثبت کرده‎اند که 90.88 درصد آن‌ها، پایان‌نامه و 9.12 درصد آن‌ها، رساله بوده است. مردان نیز 95.047 پارسا ثبت کرده‎اند که 87.69 درصد آن‌ها، پایان‌نامه و 12.31 آن‌ها، رساله بوده است.

جدول 2. شمار پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های ثبت شده‌ بر پایة جنسیت در سال‌های 1396 تا 1398

جنسیت

سال 1396

سال 1397

سال 1398

همه

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

زن

21.278

1.905

23.968

2.433

24.191

2.634

69.437

6.972

مرد

25.675

3.421

28.290

3.922

29.377

4.362

83.342

11.705

همه

46.953

5.326

52.258

6.355

53.568

6.996

152.779

18.677

شمار پارساهای زنان در گروه آموزشی علوم پایه با 14.565 مدرک، علوم‌پزشکی با 1.880 مدرک، و هنر با 4.918 مدرک از پارساهای مردان بیشتر است.

جدول 3. شمار پارساهای ثبت‌ شده در گروه‌های آموزشی بر پایة جنسیت در سال‌های 1396 تا 1398

گروه آموزشی 

علوم‌انسانی

علوم پایه

فنی و مهندسی

علوم کشاورزی

دامپزشکی

علوم پزشکی

هنر

همه

سال 1396 

زن

10.494

4.832

3.151

2.540

217

621

1.328

23.183

مرد

11.992

3.263

9.450

2.761

250

385

995

29.096

همه

22.486

8.095

12.601

5.301

467

1.006

2.323

52.279

سال 1397 

زن

12.498

5.040

3.784

2.661

197

660

1.561

26.401

مرد

13.966

3.264

10.486

2.645

279

377

1.195

32.212

همه

26.464

8.304

14.270

5.306

476

1.037

2.756

58.613

سال 1398

زن

13.117

4.693

3.935

2.286

166

599

2.029

26.825

مرد

15.385

3.168

10.736

2.387

231

348

1.484

33.739

همه

28.502

7.861

14.671

4.673

397

947

3.513

60.564

همه

زن

36.109

14.565

10.870

7.487

580

1.880

4.918

76.409

مرد

41.343

9.695

30.672

7.793

760

1.110

3.674

95.047

همه

77.452

24.260

41.542

15.280

1.340

2.990

8.592

171.456

شمار پایان‌نامه‌های زنان در گروه آموزشی علوم پایه با 12.484 مدرک، علوم کشاورزی با 6.515 مدرک، علوم‌پزشکی با 749 مدرک، و گروه هنر با 4.806 مدرک از پایان‌نامه‌های مردان بیشتر است. رساله‌های زنان نیز در گروه آموزشی علوم‌پزشکی با 1.131 مدرک بیشتر از رساله‌های مردان بوده است.

جدول 4. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت‌ شده در گروه‌های آموزشی بر پایة جنسیت در سال‌های 1396 تا 1398

گروه آموزشی

جنسیت

سال 1396

سال 1397

سال 1398

همه سه سال

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

علوم انسانی

زن

10.069

425

11.927

571

12.372

745

34.368

1.741

مرد

10.854

1.138

12.713

1.253

13.639

1.746

37.206

4.137

همه

20.923

1.563

24.640

1.824

26.011

2.491

71.574

5.878

علوم پایه

زن

4.237

595

4.296

744

3.951

742

12.484

2.081

مرد

2.584

679

2.554

710

2.472

696

7.610

2.085

همه

6.821

1.274

6.850

1.454

6.423

1.438

20.094

4.166

فنی و مهندسی

زن

3.025

126

3.600

184

3.710

225

10.335

535

مرد

8.851

599

9.637

849

9.842

894

28.330

2.342

همه

11.876

725

13.237

1.033

13.552

1.119

38.665

2.877

علوم کشاورزی

زن

2.268

272

2.316

345

1.931

355

6.515

972

مرد

2.222

539

2.058

587

1.866

521

6.146

1.647

همه

4.490

811

4.374

932

3.797

876

12.661

2.619

دامپزشکی

زن

66

151

64

133

50

116

180

400

مرد

62

188

85

194

65

166

212

548

همه

128

339

149

327

115

282

392

948

علوم پزشکی

زن

317

304

236

424

196

403

749

1131

مرد

165

220

129

248

103

245

397

713

همه

482

524

365

672

299

648

1.146

1.844

هنر

زن

1.296

32

1.529

32

1.981

48

4.806

112

مرد

937

58

1.114

81

1.390

94

3.441

233

همه

2.233

90

2.643

113

3.371

142

8.247

345

همه

زن

21.278

1.905

23.968

2.433

24.191

2.634

69.437

6.972

مرد

25.675

3.421

28.290

3.922

29.377

4.362

83.342

11.705

همه

46.953

5.326

52.258

6.355

53.568

6.996

152.779

18.677

شمار پارساهای ثبت شدة زنان در دانشگاه پیام نور با 5.366 مدرک، و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با 722 مدرک، بیشتر از پارساهای ثبت شدة مردان است و شمار پایان‌نامه‌های ثبت شدة زنان در دانشگاه پیام‌نور با 5.199 مدرک، و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با 393 مدرک، بیشتر از پایان‌نامه‌های ثبت شدة مردان است. شمار رساله‌های ثبت شدة زنان نیز در دانشگاه آزاد اسلامی با 696 مدرک و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با 329 مدرک، بیشتر از رساله‌های ثبت شدة مردان است.

جدول 5. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت‌ شده بر پایة جنسیت و وابستگی سازمانی در سال‌های 1396 تا 1398

وابستگی سازمانی

زن

مرد

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

41.991

5.602

47.593

44.258

9.791

54.049

86.249

15.393

101.642

دانشگاه پیام نور

5.199

167

5.366

4.561

406

4.967

9.760

573

10.333

دانشگاه جامع علمی کاربردی

19

0

19

84

0

84

103

0

103

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

0

0

0

0

0

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

126

0

126

163

0

163

289

0

289

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

393

329

722

206

232

438

599

561

1.160

سایر دستگاه‌های اجرایی

1.178

55

1.233

1.971

203

2.174

3.149

258

3.407

دانشگاه آزاد اسلامی

8.445

696

9.141

15.051

418

15.469

23.496

1.114

24.610

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

12.084

123

12.207

17.024

655

17.679

29.108

778

29.886

حوزه‌های علمیه

2

0

2

24

0

24

26

0

26

همه

69.437

6.972

76.409

83.342

11.705

95.047

152.779

18.677

171.456

شمار پایان‌نامه‌های ثبت شده زنان در دانشگاه پیام نور در سال 1396 با 1.460 مدرک، در سال 1397 با 1.687 مدرک، و در سال 1398 با 2.052 مدرک، بیشتر از پایان‌نامه‌های ثبت شده مردان است. شمار پارساهای ثبت شده زنان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی در همه سه سال با 393 پایان‌نامه و 329 رساله، بیشتر از پارساهای ثبت شده مردان است. شمار رساله‌های ثبت شده زنان نیز در دانشگاه آزاد اسلامی با 163 مدرک در سال 1386، با 251 مدرک در سال 1397، و با 282 مدرک در سال 1398، بیشتر از رساله‌های ثبت شده مردان است.

جدول 6. شمار پارساهای ثبت‌ شده بر پایه جنسیت و وابستگی سازمانی در سال‌های 1396 تا 1398

وابستگی سازمانی

جنسیت

سال 1396

سال 1397

سال 1398

همه

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

پایان‌نامه

رساله

وزارت علوم،

تحقیقات،

و فناوری

زن

14.185

1.548

14.343

1.951

13.463

2.103

41.991

5.602

مرد

15.462

2.902

14.584

3.369

14.212

3.520

44.258

9.791

همه

29.647

4.450

28.927

5.320

27.675

5.623

86.249

15.393

دانشگاه

پیام نور

زن

1.460

57

1.687

47

2.052

63

5.199

167

مرد

1.370

172

1.445

99

1.746

135

4.561

406

همه

2.830

229

3.132

146

3.798

198

9.760

573

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

زن

0

0

10

0

9

0

19

0

مرد

12

0

56

0

16

0

84

0

همه

12

0

66

0

25

0

103

0

دانشگاه

فنی و حرفه‌ای

زن

0

0

0

0

0

0

0

0

مرد

0

0

0

0

0

0

0

0

همه

0

0

0

0

0

0

0

0

دانشگاه

فرهنگیان

زن

27

0

48

0

51

0

126

0

مرد

32

0

73

0

58

0

163

0

همه

59

0

121

0

109

0

289

0

وزارت بهداشت،

درمان،

و آموزش پزشکی

زن

155

87

131

140

107

102

393

329

مرد

74

63

64

92

68

77

206

232

همه

229

150

195

232

175

179

599

561

سایر

دستگاه‌های اجرایی

زن

433

24

374

13

371

18

1.178

55

مرد

621

76

679

66

671

61

1.971

203

همه

1.054

100

1.053

79

1.042

79

3.149

258

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

زن

2.733

26

4.112

31

5.239

66

12.084

123

مرد

3.636

123

5.615

156

7.773

376

17.024

655

همه

6.369

149

9.727

187

13.012

442

29.108

778

دانشگاه

آزاد اسلامی

زن

2.285

163

3.263

251

2.897

282

8.445

696

مرد

4.468

85

5.761

140

4.822

193

15.051

418

همه

6.753

248

9.024

391

7.719

475

23.496

1.114

حوزه‌های

علمیه

زن

0

0

0

0

2

0

2

0

مرد

0

0

13

0

11

0

24

0

همه

0

0

13

0

13

0

26

0

همه

زن

21.278

1.905

23.968

2.433

24.191

2.634

69.437

6.972

مرد

25.675

3.421

28.290

3.922

29.377

4.362

83.342

11.705

همه

46.953

5.326

52.258

6.355

53.568

6.996

152.779

18.677