کد خبر: 13452
تاریخ انتشار: دوشنبه, 13 آبان 1392 - 06:59

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

سخن هفته

جایگاه چارچوب نظری و مفهومی درپژوهش

دکتر یزدان منصوریان

 

لیزنا، دکتر یزدان منصوریان، دانشیار دانشگاه خوارزمی: یکی از پرسش های پرتکرار دانشجویانی که علاقه مند به انتشار مقالات علمی هستند، این است که «چارچوب نظری» در تحقیق چیست؟ آیا مترادف با «چارچوب مفهومی» است؟ آیا وجود آن در پژوهش ضروریست؟ آیا باید بخش مستقلی از مقاله را به معرفی این مفهوم اختصاص داد؟ معمولاً هم این پرسش زمانی برایشان مطرح می شود که داوران نسخه نخست مقالهء آنان را بررسی کرده اند و از فقدان چارچوب نظری یا ابهام در تبیین آن ایراد گرفته اند.

 

در پاسخ باید گفت چارچوب نظری (Theoretical Framework) یا چارچوب مفهومی (Conceptual Framework) – که کم و بیش مترادفند - همچون دریچه است که محقق از آن منظر به پدیدهء مورد بررسی نگاه می کند. وجود کلمهء چارچوب (Framework) در این ترکیب برگرفته از همین واقعیت است. گویی محقق در ابتدای مطالعهء خود، لنز مشخصی را انتخاب کرده و بر اساس آن به پدیدهء مورد نظر می نگرد و بر اساس آن داوری می کند. بر این اساس، به آن «چارچوب مرجع» (Frame of Reference) نیز می گویند. گاهی این لنز یک نظریه (Theory) مشخص و گاه مجموعه ای از نظریه های به هم مرتبط است که یک گفتمان علمی (Scientific Discourse) را می سازد.

 

شاید بهتر باشد با ذکر یک مثال این موضوع را تبیین کنم. تصور کنید دانشجویی می خواهد وجه یا وجوهی از مفهوم «سرمایه اجتماعی» را در جامعه ای بررسی کند. سرمایه اجتماعی موضوعی است که ابتدا در جامعه شناسی مطرح شد، اما به سرعت در مطالعات بسیاری از رشته ها – نظیر علم اطلاعات و دانش شناسی –  مبنای مطالعات مستقلی قرار گرفت. (مثل، نوروزی، 1391). مثلاً محقق می خواهد عوامل موثر بر ساخت این سرمایه، یا عوامل بازدارندهء ایجاد آن، یا نگاه و نگرش جامعه را به آن بسنجد. نکتهء نخست این است که به محض آنکه او تصمیم می گیرد مفهومی به نام «سرمایه اجتماعی» را به عنوان محور کانونی تحقیق خود برگزیند، خواسته یا ناخواسته از چارچوبی نظری استفاده کرده است. زیرا سرمایهء اجتماعی مفهومی است که تعریفی مشخص دارد و در کنار سایر انواع سرمایه ها مطرح می شود. سرمایه ای نامرئی، ولی بسیار ارزشمند و پرقدرت، که طرح و تعریف آن در متون علمی به آثار محققانی مثل پیر بوردیو – جامعه شناس شهیر فرانسوی – باز می گردد. بوردیو معتقد است آنچه جوامع انسانی را می سازد، نه فرد است و نه گروه های افراد. بلکه نوع و ماهیت مناسبات و ارتباطات میان آنهاست که جامعه را شکل می دهد و به آن سامان می بخشد. اگر این مناسبات بر بنیاد اعتماد، احترام متقابل و همدلی استوار باشد، آنگاه سرمایه ای در جامعه پدیدار می شود که منشاء بسیاری از دستاوردهای ارزشمند از جمله افزایش امنیت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد بود. اگر شوربختانه جای اعتماد را بی اعتمادی و جای همدلی را بی تفاوتی بگیرد، آنگاه سرمایه اجتماعی افول می کند و پیامدهای خود را - که متاسفانه معمولاً با افزایش خشونت همراه است - به دنبال خواهد داشت.

 

بنابراین، انتخاب یک مفهوم به عنوان مبانی تحقیق نخستین گام در این زمینه است. دلیلش هم روشن است. زیرا وقتی من به عنوان محقق تعریفی مثل سرمایه اجتماعی در ذهن دارم، زمانی که به مناسبات و تعاملات اجتماعی نگاه می کنم، بخشی از تحلیل من از آنچه رخ می دهد مبتنی بر همین تعریف است. مثلاً اگر در خیابان شاهد نزاع و درگیری خشونت بار دو راننده باشم که پس از تصادفی جزئی با یکدیگر این روش را بر حل مسألهء به وجود آمده انتخاب کرده اند، بروز این رخداد را نشانه ای از کاستی در سرمایه اجتماعی تلقی خواهم کرد. در مقابل اگر همین دو راننده ماشین های خود را از مسیر تردد مردم خارج کنند و در جستجوی راهکاری معقول و منطقی برای حل این مسأله باشند، آن را شاخصی از رشد سرمایه اجتماعی خواهم دانست.

 

بر این اساس، تفسیر من از یک رخداد از منظر و دریچه ای مشخص شکل گرفته و این همان چارچوب نظری است. گاهی نیز مجموعه ای از نظریه هاست که مبنای تحلیل محقق قرار می گیرد. مثلاً همین که در علم اطلاعات و دانش شناسی ما رفتارهای کاربران را در خلال جستجو و بازیابی اطلاعات از منظر «نظریه های رفتار اطلاعاتی» بررسی می کنیم و به این باور رسیده ایم که می توان از مطالعهء مجموعه کنش ها و واکنش های افراد در تعامل با منابع اطلاعاتی به الگوهای مشخص رسید، نیز یک چارچوب نظری است که محصول آن تا امروز تدوین نزدیک به یکصد نظریهء ریز و درشت در این حوزه بوده که 72 مورد از آنها در کتاب «نظریه های رفتار اطلاعاتی» به اختصار تشریح شده است (فیشر و دیگران، 1387).

 

در پاسخ به آخرین پرسشی که در ابتدای این یادداشت مطرح شد، باید عرض کنم که وجود چارچوب نظری در تحقیق اجتناب ناپذیر است. حتی اگر محقق به روشنی در مقاله و گزارش تحقیق خود به آن اشاره نکند، خواسته یا ناخواسته چارچوبی نظری داشته است. اما بازتاب آن ممکن است در بخش ها یا مراحل مختلف تحقیق نمود پیدا کند. مثلاً چارچوب نظری ممکن است خود را در روش شناسی تحقیق نشان دهد. مثلاً محققانی که از رویکرد کیفی در پژوهش خود استفاده می کنند، مبانی گردآوری و تحلیل داده های این مطالعات را از پارادایم تفسیری گرفته اند که رابطه ای اعم و اخص با چارچوب نظری دارد. به همین دلیل در بعضی از منابع چارچوب نظری را به عنوان «چارچوب پارادایمی تحقیق» (Theoretical Paradigm of Research) نیز معرفی می کنند.  البته فراموش نکنیم که پارادایم که مبنای هستی شناختی تحقیق را تعریف می کند چارچوب نظری را در بر می گیرد و از آن فراتر، یا به بیانی دیگر، وسیعتر و بنیادی تر است. برای تبیین بیشتر این موضوع به کتاب «مبانی پارادایمی روش های کمّی و کیفی تحقیق در علوم انسانی» اثر دکتر محمد تقی ایمان مراجعه فرمایید. نقد و بررسی این اثر نیز در شماره 170 کتاب ماه کلیات، در بهمن 1390 منتشر شده است. ضمناً مطالعه مقالهء «چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن» - اثر محمد دشتی که در شماره اول از سال هفتم مجله تاریخ در آیینه پژوهش منتشر شده است - نیز مفید خواهد بود.

 

در مجموع مهمترین کارکرد چارچوب نظری این است که به تحقیق جهت می بخشد و ذهن محقق را نسبت به وجوه مشخصی از پدیدهء مورد مطالعه یا بافتی که آن را احاطه کرده است، حساس و هشیار می سازد. به این ترتیب او در همان مراحل اولیه تحقیق چند گام نخست را به سرعت طی می کند. در نتیجه ضمن آنکه در وقت و انرژی محقق صرفه جویی خواهد شد، و پژوهش مورد نظر سامان و انسجام بیشتری خواهد داشت. البته انتخاب چارچوبی نظری مناسب برای هر پژوهش خود مهارتی است که باید محقق به آن مجهز باشد. به بیانی دیگر، باید پیوند مفهومی و معنایی مشخصی بین مسأله تحقیق، پرسش های محقق و چارچوب نظری برقرار باشد.

 

کارکرد دیگر چارچوب نظری پیوندی است که این مفهوم میان تحقیق ما با بدنهء دانش موجود برقرار می سازد و بازتابی از ماهیت تجمعی و تراکمی دانش است. زیرا نشان می دهد که قرار نیست هر محققی چرخ را دوباره اختراع کند. زمانی که در یک حوزه موضوعی مشخص مجموعه ای از منابع معتبر و مستند وجود دارد - که بخشی از مسیر تحقیق را طی کرده اند - اکنون بهتر است پژوهش ما استمرار و ادامهء این مسیر باشد. در غیر این صورت بازگشتی به دلیل به گذشته و پیمودن دوبارهء راهی رفته است.

 

آخرین نکته که باید به آن اشاره کنم، چگونگی انعکاس چارچوب نظری در پایان نامه یا مقاله است. برخی از مجلات بخش مشخصی را با این عنوان در دستورالعمل نگارش مقالات انتخاب کرده اند و نویسندگان موظفند به روشنی چارچوب نظری تحقیقشان را در این بخش تبیین کنند. اما در بسیاری از مجلات بخش معین و مجزایی برای این منظور پیش بینی نشده و فقط انتظار می رود که نویسندگان در جایی از مقاله – که معمولاً در مقدمه یا مرور پیشینه است – به این موضوع اشاره کنند. بنابراین، چارچوب نظری در تحقیق حضوری پنهان یا آشکار دارد، اما چگونگی تبیین آن در یک مقاله بیشتر به سلیقهء سردبیر و هیئت تحریریهء مجله وابسته است.

 

آنچه گفته شد، مختصری دربارهء این بحث بود، که فقط مقدمه ای کوتاه بر آن محسوب می شود. شما هم اگر تجربه  ای از به کاربستن چارچوب نظری در تحقیقات خود، یا خاطره ای از واکنش مجلات نسبت به این موضوع دارید، لطفاً آن را در بخش نظرخواهی مرقوم فرمایید تا زمینه ای برای گفتگوی بیشتر در این حوزه باشد. بدیهی است که کارکردهای چارچوب نظری در پژوهش به مراتب فراتر از مختصری است که در این یادداشت کوتاه به آن اشاره شد و دیدگاه های ارزشمند شما در تکمیل این بحث بسیار سودمند خواهد بود.

 

منابع

ایمان، محمدتقی (1388) مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمّی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و داانشگاه.

دشتی، محمد (1389) چارچوب نظری: زاویا و بایسته های آن. تاریخ در آیینه پژوهش. دوره 7، ش. 1، 23-49.

فیشر، کارن؛ اردلز، ساندا؛ مک کچنی، لین (1387) نظریه های رفتار اطلاعاتی. ترجمه فیروزه زارع، محسن حاجی زین العابدینی، غلام حیدری، و لیلا مکتبی فرد. تهران: کتابدار.

نوروزی، معصومه (1391) « بررسی میزان تأثیر انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تشکیل و تقویت سرمایه های اجتماعی در جامعهء کتابداران». پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: دانشگاه خوارزمی.

 

 

منصوریان، یزدان. «جایگاه چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش». سخن هفته شماره 155. 13 آبان 1392.

برچسب ها :
رسول ملایی
|
Iran
|
1398/11/03 - 23:31
0
1
سلام ،خیلی عالی بود . از اساتید بزرگوار ممنون می شویم نظرات خود را بیان نمایند.
عالی اعلی علی
|
United Kingdom
|
1398/07/21 - 14:57
0
0
ابتدا بنویسید. بعد با استاد راهنما اصلاح کنید. نترسیدن اولین اصل و مهمترین اصل نگارش است. حتی نگارش مقالات پژوهشی و پایان نامه. بنویسید به امید و توکل برخدا ... بنویسید .... بنویسید...
جعفر اصغرزاده
|
United States
|
1397/10/23 - 10:48
0
0
ضمن تشکر؛ مطالب نسبتا مفید ولی فاقد چاچوب نظری بود.
مسعود
|
Iran
|
1397/03/06 - 11:48
0
1
گیج کننده بود
سعید زمانی
|
Germany
|
1397/02/19 - 15:46
0
2
مطلب سنگین بود من که قاطی کردم
سعیده صولتی
|
Iran
|
1397/02/01 - 22:05
0
3
سلام.مطالب مفید بود.با سپاس
سارا محمودی
|
Iran
|
1396/11/08 - 14:59
0
4
اینم بگم ظاهرا ایشون مطلبشون رو بیشتر برای همکارانشون نوشتن تا قشر دانشجو که باید اول تمایزها رو متوجه بشه
سارا محمودی
|
Iran
|
1396/11/08 - 14:58
0
5
سلام. کلا چارچوب مفهومی و نظری رو یکی کرده بودین و اصلا به تمایزشون نپرداخته این. جایگاهی هم براشون در واقع بیان نکردین. بدتر گیج شدیم.
اونایی که پایاننامه انجام دادن فقط می دونن من چی میگم.
غلامرضایی
|
Iran
|
1396/08/13 - 15:42
0
6
با احترام
این مطلب از هدف اصلی و تمیز دادن بین مدل نظری و مفهومی و جایگاه آن چیزی نگفته و تازه با توضیح بی ربط و طولانی سرمایه اجتماعی از موضوع هم پرت شده.
لطفا شفاف بنویسید چارچوب نظری چیست با مثال و چارچوب مفهومی چیست و ارتباط بین این دو پیست؟
با احترام و پوزش به دلیل شفافیت و صراحت
سپهر
|
Germany
|
1396/07/25 - 19:57
0
3
با تشکر از مطالب عنوان شده
بهرام مرادی
|
Iran
|
1396/06/05 - 14:54
0
1
با عرض سلام و خدا قوت
از اینکه به سوالات محققان پاسخ می دهید سپاسگزاریم
عبداالکریم
|
Iran
|
1396/04/14 - 11:12
0
0
سلام
سپاسگزارم
محمود
|
Iran
|
1396/01/21 - 12:59
1
3
ممنون و ممنون، همین!!
حسن میرزایی
|
Iran
|
1395/09/30 - 15:57
3
1
بهتر بود انواع چهارچوب نظری و کاربرد آنها را توضیح می دادید وگرنه معنای چهارچوب نظری را همه می دانند دریچه ای است که از محقق از آن بر زوایای تحقیق و ......
علی شریفی
|
Iran
|
1395/08/13 - 11:29
0
3
ممنون از همیاری علمیتون...
به طور مثال در ارزیابی مقاله ام یکی از داوران کامنت گذاشته بود که " چگونه از این نظریات استفاده کرده اید؟ آیا ترکیب نظری صورت گرفته یا از متغیرهای آنها استفاده شده است؟
سمیرا
|
iran
|
1395/07/30 - 16:09
0
4
بسیار متشکررم از مطالب ارزنده و مفیدتان
عیسی زاده
|
Iran
|
1394/10/20 - 17:22
1
6
باتشکر و سپاس بهره بردیم
سام
|
Iran
|
1394/10/18 - 12:23
0
6
دانشجوی ارشد علوم سیاسی هستم از شما بخاطر مطالب تشکر میکنم، استفاده بردم
محمد رضا زایفه
|
Iran
|
1394/09/21 - 10:21
0
5
سلام و احترام استفاده موثر بردم روشن و واضح و متمرکز روی موضوع بدون حاشیه مطلب را رساند.
متشکرم
عشرتی
|
Iran
|
1394/08/29 - 23:58
1
3
عالیبود ممنون
منصور
|
Iran
|
1394/06/31 - 08:12
1
4
دکتر منصوریان گرامی
از مطالب ارزندتون بسیار استفاده کردم، بسیار روشن و واضح بود، در حقیقت چارچوب فکری من را نسبت به چارچوب نظری روشن کرد.
موید باشید.
مهدی سعدابادی
|
Iran
|
1394/05/16 - 17:46
1
4
با سلام و عرض ادب خدمت دکتر منصوریان. من یک فایل صوتی از شما به دستم رسید که از آنجا با شما آشنا شدم و در تمامی کلاس هایی که داشتم شما را به عنوان منبع به سایرین معرفی کردم. بسیار از مطالب مفیدتان سپاسگذارم.
آشنا
|
Iran
|
1394/03/12 - 18:58
4
15
با سلام
بین چارچوب مفهومی و چارچوب نظری تفاوت وجود داره، چارچوب نظری در تحقیقات کمی یا پیمایشی کاربرد داره، که ما بر اساس نظریاتی که در رابطه با موضوع وجود دارن بک چارچوب نظری شکل میدیم و تعدادی متغیر مستقل استخراج می کنیم و فرض می گیریم متغیرهای مستقل استخراج شده از چارچوب نظری با متغیر وابسته ما ارتباط مهنادار دارن و بعد از جمع آوری داده، این فرضیات یا رد شده و یا تایید می شوند، اما چارچوب مفهومی بیشتر در تحقیقات کیفی که نیازی به چارچوب نظری ندارن آورده میشود، البته هیچ تحقیقی از نظریه بی نیاز نیست اما تحقیقات کیفی چون بیشتر مبنی بر نظریه پردازی هستن تا نظریه آزمایی( که خاص تحقیقات کمی است) پس مبانی نظری دارن نه چارچوب نظری، مانند تحقیاتی که با روش گرندد تئوری، پدیدارشناسی، برساخت گرایی و مردم نگاری انجام میشوند.البته خود چارچوب مفهومی از دل نظریات استخراج می شود و بهتره که این دو سازه با هم اشتباه گرفته نشوند
سیدحسین مهدوی
|
Iran
|
1394/02/28 - 21:14
1
4
دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی هستم.استفاده کردم،خیلی مفیدبود.جزاکم الله خیرا. موفق باشید
عباس
|
Iran
|
1393/09/03 - 23:36
1
5
ممنون آقای دکتر. استفاده کردم. دانشجوی ارشد رشته ارتباطات ودم بخت(در مرحله تدوین طرح تفصیلی)
پاسخ ها
یلدا
| Iran |
1395/10/19 - 11:09
به من هم خیلی کمک کرد.
ترانه
| Iran |
1393/12/01 - 17:38
خیلی کمکم کرد
محسن کبیری
|
Iran
|
1393/07/29 - 05:51
1
7
سلام آقای دکتر منصوریان
ضمن تشکر از شما، لطفا بفرمایید منظور از مدل مفهومی در تحیق چیست ؟
عادل
|
Iran
|
1393/06/19 - 11:48
1
1
ممنون مطلب را شفاف بیان کردید ولی فکر کنم بین چارچوب نظری و مفهومی این است که در چارچوب مفهومی ارتباطات بیان نمی شود ولی در دیگری این ارتباطات بعد از تحقیق بیان می شود.
شهاب شریفی
|
Iran
|
1393/05/17 - 00:31
2
0
بین چارچوب نظری و چارچوب مفهومی تفاوت وجود دارد. مفاهیم مرتبط با متغیر وابسته تحقیق و ارتباط بین آنها در قالب چارچوب مفهومی تحقیق ترسیم می گردد و نظریه های مرتبط با متغیر وابسته تحقیق در قالب چارچوب نظری تحقیق ترسیم می شود.
عبدالاحمد فرامن
|
Afghanistan
|
1393/05/03 - 11:30
0
0
با سپاس فراوان از مطلب مفید تان داکتر صاحب گرامی سوالی در مورد از شما داشتم امید وارم جوابم را لطف نموده بفرستید.
اینکه آیا می شود مطابق به چهار چوب نظری که حقق انتخاب کرده از ابتدای
پژوهش یعنی از همان هنگام طرح کردن مسله به داوری نسبت به موضوع تحقیق اش بپردازد؟
با تشکر
سیّد محمّد حسن موسوی
|
Iran
|
1393/04/08 - 19:41
0
0
بی نهایت ممنونم از تفاسیر رنگارنگی که در این مورد ارائه کرده مشکل من در این زمینه (پایان نامه) را حل کردید.
واقعا قابل فهم، روشن و به دور از ابهام توضیح دادید.
امیدوارم افرادی که کتابی یا هر مطلب کتبی یا شفاهی را می نویسند یا بیان می کنند در روشن گویی و کامل گویی از افرادی مانند شما درس بگیرند.
مومنین رضا
|
Iran
|
1393/01/14 - 11:31
0
0
استاد گرانقدر اقای دکتر منصوریان و همه عزیزانی که در زمینه این سوال اعلام نظر نمودید از اینکه به اشتراک گذشتن اطلاعات خود معتقدید باعث افتخار است سربلند باشید
بهار رهادوست
|
Iran
|
1392/08/16 - 19:54
2
3
مطلبی طولانی برایتان نوشتم که ارسال نشد! فقط به دونکته اشاره می کنم: یکی این که می توان با تعمق در مفهوم اصطلاحات مشابه به تفاوت های ظریف آنها پرداخت و دیگر این که اگر قرار است مطلب جامعی نوشته شود مصداق های پایان نامه ای ملاک نباشدچون در این حالت چارچوب نظری شبیه تعریف نظری در پایان نامه می شود. توضیح بیشتر بماند برای بعد.
حسین چهارباشلو
|
Iran
|
1392/08/15 - 11:45
2
3
با سلام و ادب به استاد محترم
نکات خوبی رو بیان کردید
بنده برای کار پایان نامه خودم که در ارتباط با فرهنگ کار بود برای چارچوب نظری آن از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو استفاده کردم.
با احترام
و. رمضاني
|
Iran
|
1392/08/15 - 09:37
1
4
با سلام
مشكل عمده‌اي كه بسياري از دانشجويان در اين خصوص دارند، عدم توجه به نكته مهمي است كه شما اشاره كرده‌ايد: "چارچوب نظری به تحقیق جهت می‌بخشد و ذهن پژوهشگر را نسبت به زواياي مختلف موضوع پژوهش روشن‌تر مي‌كند" دانشجويان ما اغلب در دو حوزه مشكل اساسي دارند؛ نخست اينكه نمي‌توانند بيان مساله بنويسند و دوم اينكه نمي‌توانند يافته‌ها را تبيين نمايند كه هر دوي اينها ناشي از عدم توجه به ساختار مفهومي يا نظري است. اغلب دانشجويان پيش از آنكه به اين ساختار نظري دست پيدا كنند شروع به انتخاب متغير و ابزار و اجراي آنها مي‌پردازند و تازه بعد از آن مي‌مانند كه اين يافته‌ها را بايد بر چه اساسي تبيين نمايند. به همين دليل است كه وقتي از خيلي از دانشجويان مي‌پرسم كه چرا اين چند متغير را انتخاب كرده‌اي، پاسخي ندارند.
پاسخ ها
دکتر بختیار شعبانی
| Iran |
1392/08/15 - 10:25
دکتر منصوریان عزیز
سلام از اینکه نقطه نظر های خود را هر از گاهی بدین صورت در اختیار محققان و دانشجویان قرار می دهید سپاسگزارم.
در موردمطالب این صفحه، یادآوری می کنم ضرورت "چارچوب مفهومی" با نظر به "مواضع محقق" تعریف تواند شد. بنابراین، آنگاه وی لنز "اثبات گرا" را برگزیند، ضرورت تدوین "چارچوب مفهومی پیش از مشاهده" نه تنها ضرورتی ندارد بلکه پژوهش را از اعتبار ساقط می کند. بنابراین پیشنهاد می کنم در پاسخ به ضرورت "چارچوب مفهومی پیش از مشاهده" به مفروضه های بنیادی پژوهشگر اشاره فرمایید تا حکم به قطع صادر نشود. این مطلب در باب فرضیه مقدم بر مشاهد نیز صادق است. در مورد کارکردهای چارچوب مفهومی با شما موافق هستم. پیروز و سر بلند باشید. شعبانی
حاتم فرجی
|
Iran
|
1392/08/15 - 09:21
0
3
با تشکر از مطلب ارزنده تون
نکته دیگر که به نظر من مهم می نماید این است که هر چارچوب نظری یا مفهومی خود از مولفه ها و مفاهیمی که دارای رابطه ای در هم تنیده هستند تشکیل شده. بنابراین لازم است که محقق هنگام انجام پژوهش بر کنش و واکنش های درونی یک چارچوب نظری احاطه داشته باشد. برای مثال در مثال سرمایه اجتماعی نظریات و چارچوب های مختلفی ارائه شده که هریک از مولفه ها و عناصر خاص خود تشکیل شده اند. محقق لازم است که از نحوه تعامل اجزاء تشکیل دهنده یک چارچوب آگاه باشد تا از این طریق بتواند به تفسیری بهتر از پدیده مورد بررسی برسد.
با تشکر
پاسخ ها
زری
| Iran |
1393/08/26 - 18:17
خیلی ممنون از مطالبتون
خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: