کد خبر: 41691
تاریخ انتشار: دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 - 16:32

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

وزارت عتف طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

منبع : ایرانداک
بر پایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال1398، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد.
وزارت عتف طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

به گزارش لیزنا،  554 دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال1398، عضو سامانه همانندجو هستند. بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوبِ 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوبِ 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهه دوم سال1398 در همانندجویی و ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از 300 هزار پارسا و بیش از 240 هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهة دوم سال 1398، پیرامون 30 هزار استاد، و نزدیک به 84 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 554 مؤسسه، نزدیک 80 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در شش‌ماهه دوم سال1398

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو

554

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

79.726

استادان عضو سامانه همانندجو

29.923

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

83.987

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

95

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

952

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

2

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

5

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهة دوم  سال 1398 در همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پارسا، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال 1398

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

همه

استادان*

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش ‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

116

39.223

20.855

26.119

38.162

39.733

دانشگاه پیام نور

157

16.327

3.738

4.510

9.667

10.858

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2

19

2

15

29

74

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

1

16

3

534

71

-

دانشگاه فرهنگیان

4

59

687

784

207

29

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

1

2

1

17.728

165

13.351

سایر دستگاه‌های اجرایی

23

1.159

564

536

1.723

1.939

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

210

18.779

2.455

3.157

21.959

8.023

دانشگاه آزاد اسلامی

40

4.142

1.618

32.209

12.004

102.160

حوزه‌های علمیه

0

0

0

-

0

-

همه

554

79.726

29.923

85.592

83.987

176.167

* شمار استادان و دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه رهگیری دریافت می‌كنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه مي‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهه دوم  سال 1398، روی هم 401 مؤسسه، بیش از 33 هزار پارسا و 326 مؤسسه، بیش از 25 هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پارسا و پیشنهاده در شش‌ماهه دوم  سال 1398

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا

401

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده

326

ثبت پارسا

33.162

ثبت پیشنهاده

25.417

 

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم  سال 1398 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم  سال 1398

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

39.733

104

18.463

86

18.815

دانشگاه پیام نور

10.858

24

2.144

17

574

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

74

2

11

1

1

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

0

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

29

6

41

5

21

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

13.351

3

253

1

231

سایر دستگاه‌های اجرایی

1939

13

626

9

203

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

8.023

198

7.895

176

4.690

دانشگاه آزاد اسلامی

102.160

51

3.729

31

882

حوزه‌های علمیه

-

0

0

0

0

همه

176.167

401

33.162

326

25.417

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در ‌شش‌ماهه دوم سال 1398 در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.