برچسب: فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری (ایفلا)

کد خبر: 36500 تاریخ انتشار: 1397/05/29


کد خبر: 34790 تاریخ انتشار: 1397/03/08


کد خبر: 30037 تاریخ انتشار: 1396/05/31


کد خبر: 38653 تاریخ انتشار: 1397/11/21


کد خبر: 37474 تاریخ انتشار: 1397/07/18


کد خبر: 39074 تاریخ انتشار: 1397/12/18


کد خبر: 37789 تاریخ انتشار: 1397/09/11


کد خبر: 32142 تاریخ انتشار: 1396/09/24


کد خبر: 39350 تاریخ انتشار: 1398/01/26


کد خبر: 36672 تاریخ انتشار: 1397/06/06


کد خبر: 36457 تاریخ انتشار: 1397/05/27


کد خبر: 35615 تاریخ انتشار: 1397/04/24


کد خبر: 29995 تاریخ انتشار: 1396/05/30


کد خبر: 30074 تاریخ انتشار: 1396/06/01


کد خبر: 24749 تاریخ انتشار: 1395/04/23


کد خبر: 29754 تاریخ انتشار: 1396/05/18


کد خبر: 35831 تاریخ انتشار: 1397/04/30


کد خبر: 39669 تاریخ انتشار: 1398/02/28


کد خبر: 39370 تاریخ انتشار: 1398/01/28


کد خبر: 33395 تاریخ انتشار: 1396/12/06